search

Корпоративне вести

17.11.16. Саопштење о крађи сигнализације и опреме пута

Годишња вредност украдених, оштећених, уништених саобраћајних знакова, путоказних табли, смероказа и остале саобраћајне сигнализације и опреме износи око 120 милиона динара (ОКО МИЛИОН ЕВРА) на територији целе  Републике Србије.

Уз просечну вредност саобраћајног знака односно табле на годишњем нивоу украде се више хиљада саобраћајних знакова и путоказних табли.

Ако узмемо у обзир да цена пресвлачења 1км пута у просеку кошта око 10 милиона динара, можемо закључити да бисмо годишње могли да рехабилитујемо 12 км пута за износ утрошених средстава за украдену и оштећену саобраћајну сигнализацију.

Обим штете због крађе или оштећења саобраћајне сигнализације и опреме се мултипликује када се узме у обзир да се напред наведено односи само на државне путеве који су у надлежности  ЈП "Путеви Србије", а нису узети у обзир и општински (локални) путеви у Републици Србији и улице у градовима и насељима који су у надлежности градова и општина.  

Наглашавамо да крађа, уклањање или оштећење саобраћајне сигнализације и опреме  смањује безбедност и директно угрожава животе учесника у саобраћају, те казне за таква кривична дела би требало да буду оштрије!

Главни разлог крађе саобраћајних знакова је  - скуп и лако употребљив материјал од кога су исти направљени: 

- алуминијумски лим као подлога за саобраћајни знак који на тржишту секундарних сировина има велику вредност 

- челична цев просечне дужине 2,2 m која има велику употребну вредност, за прављење ограда и других конструкција и тржишну вредност као секундарна сировина. 

Поред крађе саобраћајних знакова која је најчешћа, комплетна саобраћајна сигнализација и опрема пута је подложна крађама, уништавању и сл.:

- крађа комплетних челичних заштитних одбојних ограда или појединих конструктивних елемената (челичних плаштева, кутијастих профила, леђних трака и др.),

- крађа комплетних заштитних жичаних ограда поред ауто-путева или компоненти истих (плетива, стубова, врата и др.), 

- крађа поклопаца и сливних решетки шахтова за одводњавање државних путева, 

- пробијање и уништење заштитних жичаних ограда поред ауто-путева у циљу формирања нелегалних саобраћајних прикључака на ауто-путеве, 

- велики број саобраћајних незгода у којима се оштећује саобраћајна сигнализација и опрема пута, 

- намерно и бахато кривљење симбола саобраћајних знакова, 

- упуцавање саобраћајних знакова од стране несавесних ловаца, 

- графити на саобраћајним знацима и таблама и то бојама које се не могу уклонити без оштећења ретрорефлектујуће фолије знака, 

- прелепљивање саобраћајних знакова пропагандним материјалима који смањују видљивост и уочљивост истих и чије уклањање такође проузрокује оштећења ретрорефлектујуће фолије знака, 

- крађа огромног броја ПВЦ стубова - смероказа чијим се дробљењем обезбеђује сировина за производњу пластичних материјала и оштећење истих од стране пољопривредне механизације (комбајна, плугова и других тракторских прикључака велике ширине) као уништење истих  паљењем стрњишта и корова,  

Појава крађе саобраћајних знакова и опреме, или свесно оштећење истих евидентира се од стране извођача радова и надзорних органа ЈП "Путеви Србије" у поступку одржавања државних путева. 

Украден или оштећен саобраћајни знак или опрема у најкраћем року морају бити поново постављени или замењени од стране извођача радова и то на терет ЈП "Путеви Србије". 

Након тога правна служба ЈП "Путеви Србије" подноси МУП-у пријаву против НН лица, уз одштетни захтев и доказ о набавци нових знакова или опреме, вредности истих и вредности извршеног рада. 

У последњих 10 година према информацијама којима располажемо, МУП Републике Србије, као једини орган које има надлежност за истражне поступке и утврђивање починилаца крађе и намерног оштећења саобраћајне сигнализације и опреме, или противзаконите трговине секундарним сировинама, разрешио је мали број пријава против НН лица и поднетих одштетних захтева од стране ЈП "Путеви Србије". 

Напомињемо да се ни један елеменат саобраћајне сигнализације и опреме не може наћи  у поседу трговаца отпадним материјалом, уколико није претходно расходован (на основу донесене одлуке о расходу) инвеститора и извођача радова на одржавању државних путева, у нашем случају ЈП „Путеви Србије“ и извођача радова.

Елементи саобраћајне сигнализације и опреме су специфични и лако препознатљиви (алуминијумски лим са ретрорефлектујућом фолијом коју је тешко уклонити, заштитна жичана ограда и стубови која се ретко користе на приватним имањима, стубови, одстојници и плаштеви заштитне одбојне ограде који се користе искључиво за потребе јавних путева, лако препознатљиви пвц смерокази итд.).

ЈП „Путеви Србије“ апелује да се све надлежне  институције, медији и сами грађани укључе у акцију која би помогла да се сачувају материјална средства уложена у изградњу и одржавање путева Републике Србије  са  циљем да се обезбеди несметано и безбедно   одвијање саобраћаја.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602