search

Корпоративне вести

06.02.17. ЈП „Путеви Србије“ испунило одредбе из члана 71. Закона о јавним предузећима на основу мониторинга организације „Транспарентност Србија“

Чланом 71. Закона о јавним предузећима, ( Сл.Гласник РС, број 15/16 ), јавна предузећа су дужна да на својој интернет страници објаве: радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора; организациону структуру; годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања; годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора и друге информације од значаја за јавност.

ЈП „Путеви Србије“ ће наставити да поштује Закон о јавним предузећима и поступа сходно одредбама члана 71.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602