search

Корпоративне вести

13.04.17. Пуштена у рад нова наплатна станица ,,Београд“ код Врчина

У четвртак, 13.04.2017.г. у 06:45 часова у присуству премијера Републике Србије Александра Вучића, потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Проф. др Зоране Михајловић, и в.д. директора ЈП ,,Путеви Србије", Зорана Дробњака пуштена је у рад наплатна станица ,,Београд“ код Врчина на државном путу I-A реда бр. 1 (ауто-пут Е-75).

Саобраћај се на наплатној станици „Београд“ се одвија на свим саобраћајним тракама, осам трака из правца Београда – делење картица и 15 трака из правца Ниша – наплата путарине.

Измештање постојећег Комплекса наплатне станице ,,Београд“ код Бубањ Потока на нову локaцију планирано је због укрштања Обилазнице око Београда са државним путем I A реда број 1 (ауто пута Е-75).
На локацији постојеће наплатне станице планирана је изградња денивелисане петље којом се остварује укрштај два овако значајна путна правца какви су Обилазница око Београда и државни пут I A реда број 1 (ауто-пута Е-75).

Вредност радова: 1.746.034.249, 00 динара без ПДВ-а

Извођач: Група понуђача коју чине ,,ШТРАБАГ“ ДОО Београд, АД „ВОЈВОДИНАПУТ“
Панчево и ПЗП „ЗАЈЕЧАР“ АД Зајечар.

Подизвођачи: Институт ,,Михајло Пупин“ (за радове на инсталацији система за видео надзор и управљање системом наплате путарине), ,,Србијааутопут“ (за земљане радове и постављање саобраћајне сигнализације и опреме), ,,Виа Пројект“ и ,,Машинопројект Копринг“ за израду пројектне документације.

Саобраћајни плато нове наплатне станице је у функцији наплате путарине и на њему се налазе саобраћајне траке и острва са кабинама и осталим потребним садржајима, надстрешница, као и управни објекат смештен на пасарели изнад платоа.

Комплекс нове наплатне станице Београд има 23 улазно-излазне траке, распоређене у једном низу, за разлику од претходне где је 15 трака било распоређено у два реда.

Од 23 саобраћајне траке, 14 је предвиђено за излаз, односно наплату, док је за улазак на ауто-пут планирано 9 трака, од чега су 3 траке реверзибилне и могу да мењају своју намену у периодима појачаног интензитета саобраћаја, чиме се капацитет наплатних трака може повећати са 14 на 17 трака.

Поредећи са претходном наплатном станицом, увећаn je и број саобраћајних трака опремљених системом за електронску наплату путарине са постојећих 9 на 20 саобраћајних трака.

Пропусна моћ нове наплатне станице Београд износи око 5300 возила на сат, што је за 45% више од пропусне моћи старе наплатне станице.
Поред саобраћајног платоа, смештен је паркинг за путничка возила (службени паркинг), са 75 паркинг места, као и паркинг за хаварисана возила са 17 паркинг места.

Источно од саобраћајног платоа, са уласком из смера Ниша, смештена је база за одржавање аутопута са уобичајеним садржајима: управни објекат са гаражом за путничка возила и магацином, перионица и солана, и гаража за камионе.

Објекат наплате путарине је на пасарели изнад саобраћајних трака и кабина. Укупна дужина објекта надстрешнице је приближно 119.3м, а ширина 20.04.м. На средишњем делу објекта, изнад конструкције надстрешнице, је канцеларијски простор смештен у три кубуса. Сва три кубуса су повезана везним ходницима. За пешачку комуникацију запослених, намењена је пешачка пасарела целом дужином наплате. Вертикална комуникација са кабинама и острвима остварује се са укупно четири челична степеништа и једним путничким лифтом. Дуж пешачке комуникације на пасарели налази се покретна трака за транспорт кабастог/канцеларијског/ материјала до магацинског простора.

У циљу праћења саобраћаја и осталих активности у зони комплекса чеоне наплатне станице и базе за одржавање путева инсталирано је укупно 70 камера у HD ready резолуцији. Од наведених 70 камера, 50 камера је инсталирано на саобраћајном платоу, а преосталих 20 у зони базе за одржавање путева.

У складу са данашњим трендовима енергетске ефикасности и уштеде енергије, грејање/хлађење комплекса решено је путем двоцевних вентилатор-конвектора ("fan coil"-a), а спољашње осветљење целог комплекса изведено је постављањем светиљки са ЛЕД извором светлости. За усмеравање и вођење саобраћаја у зони наплатне станице поред примене стандардних саобраћајних знакова примењени су и специјални (нестандардни) саобраћајни знакови, тј. ЛЕД-информативни дисплеји са „натписом” и ЛЕД-информативни дисплеји са променљивим симболима.

На новој наплатној станици Београд је на пословима наплате путарине, обезбеђења, бројања новца и техничке службе ангажовано укупно 131 радник. Сви запослени су на ново радно место прешли са старих наплатних станица- Београд, Врчин и Траншпед, које престају са радом.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602