search

Записници о отварању понуда

2017.

Јавна набавка бр. 1/2017 - Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац

Јавна набавка бр. 3/2017 - Технички преглед објекта - комплекс чеоне наплатне станице на државном путу I-A реда бр. 1 (аутопут Е-75)

Јавна набавка бр. 4/2017 - Омогућавање наплате путарине путем домаћих и иностраних платних картица

Јавна набавка бр. 5/2017 - Надзор на рехабилитацији државног пута IА реда (аутопута Е-75), Нови Сад - Београд (десна коловозна трака)

Јавна набавка бр. 6/2017 - Одржавање возног парка

Јавна набавка бр. 6/2017 - Одржавање возног парка - Партија 3

Јавна набавка бр. 8/2017 - Извршење ванредних и два редовна шестомесечна сервиса ПП средстава, опреме и уређаја

Јавна набавка бр. 9/2017 - Додатини радови на санацији клизишта на државном путу II-Б реда бр. 355, деоница Чачак - Шиљковица, Цагање на км 13+200

Јавна набавка бр. 10/2017 - 10/2017 - Додатни радови на периодичном одржавању мостова и тунела на државном путу IБ реда бр. 23 и државном путу IБ реда бр. 21, деоница: Пожега-Ужице, надвожњак преко пруге и пута

Јавна набавка бр. 11/2017 - Рушење комплекса чеоне наплатне станице Бубањ Поток на km 217+365 државног пута IA реда бр.1 (аутопут Е75)

Јавна набавка бр. 12/2017 - Папирне магнетне картице

Јавна набавка бр. 13/2017 - Материјал за колор штампаче за бесплатне и претплатне карте

Јавна набавка бр. 14/2017 - Монтажно – демонтажни објекат на наплатној станици „Димитровград“

Јавна набавка бр. 16/2017 - Успостава РР линка на траси петља Добановци-петља Остружница

Јавна набавка бр. 17/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IIA реда број 152, од Тополе до Бућиног гроба

Јавна набавка бр. 18/2017 - Продужење коришћења лиценци за апликативне софтвере – MICROSOFT лиценце

Јавна набавка бр. 19/2017 - Konsultanske usluge iz oblasti upravljanja ljudskim resursima (HR Management)

Јавна набавка бр. 20/2017 - Израда солуција – кастомизација функција геопросторне базе

Јавна набавка бр. 21/2017 - Припрема структуре БП за миграцију у геопросторну базу

Јавна набавка бр. 22/2017 - Техничка документација за рехабилитацију моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIA реда број 158 и површинске раскрснице државног пута IIA реда број 158 и државног пута IIБ реда број 438, у месту Грделица

Јавна набавка бр. 23/2017 - Обрада података са бројача саобраћаја за 2016. годину

Јавна набавка бр. 24/2017 - Осигурање новца у транспорту

Јавна набавка бр. 25/2017 - Одржавање софтверског програма за финансијско пословање "MEGA - HERMES"

Јавна набавка бр. 26/2017 - Пренос података у систему за опсервацију саобраћаја

Јавна набавка бр. 27/2017 - Одржавање и санација видео надзора у надлежности СУИСС

Јавна набавка бр. 28/2017 - Повремено аутоматско бројање саобраћаја

Јавна набавка бр. 29/2017 - Проширење и унапређење бежичне комуникационе мреже ITS-a - фаза I

Јавна набавка бр. 30/2017 - Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина

Јавна набавка бр. 32/2017 - Санација клизишта на државном путу II-A реда бр. 258, Владичин Хан - Врање на km 17+917 и на km 18+187

Јавна набавка бр. 34/2017 - Набавка електронских комуникационих услуга - интернет

Јавна набавка бр. 35/2017 - Одржавање (постављање) заштите од механичких оштећења електричних каблова, каналица, вођица, продужних каблова у пословним просторијама - канцеларијама ЈП «Путеви Србије»

Јавна набавка бр. 36/2017 - Одржавање постојећег путног метереолошко - информационог система (ПМИС)

Јавна набавка бр. 38/2017 - Одржавање дела државних путева I и II реда у Републици Србији

Јавна набавка бр. 39/2017 - Набавка заменских камера за видео надзор – фаза I

Јавна набавка бр. 41/2017 - Набавка софтвера за аутоматску централу при Информативном центру и софтверског модула посебне намене

Јавна набавка бр. 48/2017 - Периодично одржавање државног пута IB реда бр. 13, деоница Кикинда - улаз у Башаид од км 85+600 до км 88+773

Јавна набавка бр. 51/2017 - Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима

Јавна набавка бр. 52/2017 - Главни пројекти побољшања локација према пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде

Јавна набавка бр. 57/2017 - Материјал и опрема за реализацију пројекта побољшања јавног осветљења на аутопуту од чвора “Добановци” до “ТП Ласта” (пролаз кроз Београд)

Јавна набавка бр. 59/2017– Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Чачак“

Јавна набавка бр. 61/2017 – Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава „Војводинапут“ а.д. Панчево

Јавна набавка бр. 63/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда бр.21, деоница Пожега-Ариље, мост преко реке Ђетиње - Лековица мост на км 2+187

Јавна набавка бр. 64/2017 - Регистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда

Јавна набавка бр. 67/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 28, од Малог Зворника до Грачанице

Јавна набавка бр. 69/2017 - Обезбеђење воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони са водом)

Јавна набавка бр. 70/2017 - Izrada tehničke dokumentacije za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 351 sa putnim objektom preko autoputa IA reda broj A1 kod Umčara, deonica: Umčari – petlja Umčari

Јавна набавка бр. 71/2017 - Деоница: Бубањ Поток - Мали Пожаревац: праћење стања животне средине у путном појасу

Јавна набавка бр. 72/2017 - План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана (L=54,7km)

Јавна набавка бр. 75/2017 - Техничка документација за реконструкцију моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIA реда број 158, деоница: Алексинац - Катун

Јавна набавка бр. 76/2017 - Опрема за мониторинг центар

Јавна набавка бр. 77/2017 - Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године

Јавна набавка бр. 78/2017 - Ревизија финансијских извештаја

Јавна набавка бр. 80/2017 - ХТЗ опрема

Јавна набавка бр. 81/2017 - Касе за новац и сигурносни ормани за новоизграђене наплатне станице Београд - Суботица

Јавна набавка бр. 82/2017 - Информисање јавности о раду и активностима ЈП «Путеви Србије»

Јавна набавка бр. 83/2017 - Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије

Јавна набавка бр. 84/2017 - Периодично одржавање - санација коловозне конструкције на државном путу IБ реда бр. 13, кружна раскрсница IБ реда бр.13 са обилазницом око Зрењанина

Јавна набавка бр. 85/2017 - Осигурање запослених

Јавна набавка бр. 88/2017 - Физичко обезбеђење службеног паркинга у Булевару краља Александра и пословног објекта на обилазници у Улици Раковачки пут ББ

Јавна набавка бр. 89/2017 - Преглед мостова који нису унети у базу података

Јавна набавка бр. 91/2017 - Нафтни деривати за службена возила

Јавна набавка бр. 92/2017 - Технички преглед објеката - наплатних станица и успостављања затвореног система наплате путарине на државном путу IА реда бр. 1, деоница Сириг - Суботица

Јавна набавка бр. 94/2017 - Усаглашавање распореда бројача саобраћаја са новим референтним системом државних путева

Јавна набавка бр. 100/2017 - Техничка документација за мост преко реке Млаве на државном путу IIA реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) - Петровац на Млави

Јавна набавка бр. 101/2017 - Акциони планови за заштиту од буке на државним путевима I и II реда

Јавна набавка бр. 102/2017 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве

Јавна набавка бр. 106/2017 - Студија угрожености путева II реда од појаве снежних наноса

Јавна набавка бр. 107/2017 - Надзор на преосталим радовима, Сектор Б5.3 – изградња петље Петлово Брдо и Орловача - коначно решење

Јавна набавка бр. 108/2017 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу IБ реда бр.22, мост преко Јабланичког потока у Батњак, деоница Рашка-Нови Пазар км 461+94

Јавна набавка бр. 109/2017 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу IБ реда бр.29, мост преко реке Увац, деоница Аљиновићи - Сјеница км 335+627,43

Јавна набавка бр. 110/2017 - Набавка путничких возила

Јавна набавка бр. 112/2017 - Комби возила за превоз запослених

Јавна набавка бр. 115/2017 - Технички преглед објеката - аутопут Е-75, Београд - Ниш - граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје од km 934+354,73 до km 942+413,31

Јавна набавка бр. 116/2017 - Периодично одржавање - санација коловозне конструкције на државном путу I-Б реда бр. 13, кружна раскрсница са улицама Пере Добриновића и Барањска

Јавна набавка бр 117/2017 - Периодично одржавање клизишта на државном путу IIA реда бр. 203, Пазариште - Тутин - Ковачи од km 19+082 до 19+142,81

Јавна набавка бр. 118/2017 - Појачано одржавање државног пута IIА реда бр. 100, деоница од км 135+580 (излаз из насељеног места С.Карловци) до км 142+400

Јавна набавка бр. 119/2017 - Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница: Пожега – Бољаре (граница са Црном Гором) (Аутопут Е-763)

Јавна набавка бр. 120/2017 - Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате – Прељина од km 0+000 до km 109+612,72

Јавна набавка бр. 124/2017 - Столице за инкасанте

Јавна набавка бр. 125/2017 - Ормарићи за инкасанте

Јавна набавка бр. 126/2017 - Средства радио везе за службу контроле и обезбеђења

Јавна набавка бр. 127/2017 - Опрема за информациони и позивни центар у корисничком сервису у згради «Беомедицине»

Јавна набавка бр. 134/2017 - Oпрeмa и aпликaциje PMI систeмa - фaзa II

Јавна набавка бр. 136/2017 - Студија замене постојећих светлосних извора LED изворима са теледиригованим менаџментом

Јавна набавка бр. 137/2017 - Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП “Путеви Србије” са cost benefit анализом

Јавна набавка бр. 138/2017- Обилазница око Новог Пазара L=1,65km, на државним путеви IБ реда бр. 22 и IIA реда бр. 203

Јавна набавка бр. 139/2017 - Новогодишњи пакетићи за децу радника

Јавна набавка бр. 141/2017 - Осигурање службених возила

Јавна набавка бр. 146/2017 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Саве

Јавна набавка бр. 152/2017 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве без Ибра

Јавна набавка бр.159/2017 - Физичко обезбеђење објекта Газела

Јавна набавка бр. 165/2017 - Трошкови функционисања ITS-a, провајдери телекомуникационих услуга (Internet, VPN)

Јавна набавка бр. 167/2017 - Консултанске услуге из области техничких решења примењених у ITS – фаза 2

Јавна набавка бр. 173/2017 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра

Јавна набавка бр. 184/2017 - Пројекат препарцелације за формирање грађевинских парцела државног пута IБ реда бр. 21, Нови Сад - Рума, деоница 2: Парагово - почетак обилазнице Рума

Јавна набавка бр. 185/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 27, од Лазаревца до Аранђеловца

Јавна набавка бр. 186/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 21, од Парагова до Руме

2016.

Јавна набавка бр. 10/2016 - Набавка доставних возила за техничку службу

Јавна набавка бр. 13/2016 - Појачано одржавање коловоза раскрснице државног пута ИБ реда бр.13 и улице Светосавске у Кикинди

Јавна набавка бр. 14/2016 - Радови на санацији црних тачака на државном путу IБ реда број 15 и IIА реда број 116 - кружна раскрсница у Новом Бечеју

Јавна набавка бр. 15/2016 - Радови на санацији црних тачака на државном путу IIА реда број 102 - кружна раскрсница у Молу

Јавна набавка бр. 24/2016 - Одржавање телефонских централа и телефонске опреме

Јавна набавка бр. 26/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IA реда бр.1, мост преко железничке пруге Топчидер-Мала Крсна на км 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IА реда бр.1 Београд - Ниш са Смедеревом (13.12.2017.)

Јавна набавка бр. 26/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IA реда бр.1, мост преко железничке пруге Топчидер-Мала Крсна на км 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IА реда бр.1 Београд - Ниш са Смедеревом (25.08.2017.)

Јавна набавка бр. 26/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IA реда бр.1, мост преко железничке пруге Топчидер-Мала Крсна на км 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IА реда бр.1 Београд - Ниш са Смедеревом (04.07.2017.)

Јавна набавка бр. 28/2016 - Периодично одржавање објеката на путу I A реда број 1, деоница Раља - Пожаревац - Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка - Крњево

Јавна набавка бр. 29/2016 - Периодично одржавање објеката на путу I A реда број 1, деоница: Јагодина - Ћуприја, мост преко Црних Бара

Јавна набавка бр. 32/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда бр.23, Коњевићи-Бељина, обилазница Чачка - вијадукт Чачак на km 609+800 до km 610+200

Јавна набавка бр. 33/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда бр. 23 - надвожњак у Краљеву

Јавна набавка бр. 36/2016 - Надзор службених возила путем ГПС-а

Јавна набавка бр. 37/2016 - Осигурање службених возила

Јавна набавка бр. 38/2016 - Израда измене и допуне Акта о процени ризика на радним местима и у радној околини у ЈП "Путеви Србије"

Јавна набавка бр. 40/2016 - ЛОТ 1.1 Пројектовање и изградња ауто-пута E-75 од Београда до Новог Сада од km 108+000 до km 118+060 - надзор на преосталим радовима II део

Јавна набавка бр. 41/2016 - Набавка основних средстава за заштиту од пожара као и ознака обавештења, упозорења, забрана и обележавајућих прслука

Јавна набавка бр. 45/2016 - Ситан инвентар за техничко-домарско одржавање

Јавна набавка бр. 48/2016 - Телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице

Јавна набавка бр. 71/2016 - Периодично одржавање државног пута IБ реда бр. 12, деоница од км 153+861 (излазак из насељеног места Бегеч) до км 156+884 (улазак у насељено место Футог)

Јавна набавка бр. 76/2016 - Интеграција постојећих ПМИС у отворену базу путно метереолошких података

Јавна набавка бр. 78/2016 - Периодично одржавање државног пута IБ реда бр. 38, Крушевац - Разбојна, деоница: Шумице - Мудраковац

Јавна набавка бр. 79/2016 - Радови на санацији црних тачака на државном путу - кружни ток државног пута IБ реда бр. 23 и Доситејеве улице у Трстенику

Јавна набавка бр. 82/2016 - Преднумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолију

Јавна набавка бр. 85/2016 - Опрема за мониторинг центар

Јавна набавка бр. 86/2016 - Нафтни деривати за службена возила

Јавна набавка бр. 87/2016 - Одлука о обустави - Техничка документација за рехабилитацију државног пута I B реда број 21 са путним објектом преко реке Добраве

Јавна набавка бр. 88/2016 - Алат за техничку службу

Јавна набавка бр. 89/2016 - Трошкови одржавања лиценци ArcGIS-а за 2016/2017 годину

Јавна набавка бр. 93/2016 - Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије

Јавна набавка бр. 94/2016 - Интеграција спољашње комуникационе мреже, фаза 2

Јавна набавка бр. 95/2016 - Прва фаза прегледа тунела и унос података у базу (2.део)

Јавна набавка бр. 96/2016 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IIБ реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари) – петља Колари

Јавна набавка бр. 97/2016 - Израда процене вредности основних средстава

Јавна набавка бр. 98/2016 - Реализација пројеката виртуелних петљи и термалних камера на тунелима на ДП А1, Обилазница око Београда, фаза 1

Јавна набавка бр. 99/2016 - База података о нестабилним теренима - унос података из регистра у базу података о нестабилним теренима

Јавна набавка бр. 100/2016 - Аларми "паник" тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса врата и прозора

Јавна набавка бр. 102/2016 - Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије

Јавна набавка бр. 103/2016 - Инсталација променљиве вертикалне сигнализације

Јавна набавка бр. 104/2016 - Набавка канцеларијског намештаја за пословне просторије

Јавна набавка бр. 105/2016 - Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на државном путу I A реда број 1, деоница Сириг - Суботица

Јавна набавка бр. 106/2016 - Надзор на изградњи наплатних станица и успостављању затвореног система наплате путарине на државном путу I-A reda br. 1 (аутопут Е-75), деоница: Сириг - Суботица

Јавна набавка бр. 107/2016 - Ангажовање ватрогасне јединице на државном путу А1, Обилазница око Београда

Јавна набавка бр. 108/2016 - Електрична енергија

Јавна набавка бр. 113/2016 - Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним станицама

Јавна набавка бр. 114/2016 - Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима

Јавна набавка бр. 118/2016 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IIБ реда број 328 са путним објектом преко реке Уб, на km 1+900, деоница: Гола Глава – Јошева (Гола Глава)

Јавна набавка бр. 119/2016 - ХТЗ опрема

Јавна набавка бр. 120/2016 - Усаглашавање распореда бројача са новим референтним системом државних путева

Јавна набавка бр. 122/2016 - Проширење опреме управљачко-информационих система у наплати путарине АОП-а

Јавна набавка бр. 123/2016 - Интеграција елемената ПМИС-а са активним елементима ИТСС-а

Јавна набавка бр. 124/2016 - Специјализована обука за пројектовање и управљање ИТСС-а – фаза 2

Јавна набавка бр. 125/2016 - Новогодишњи пакетићи за децу радника

Јавна набавка бр. 126/2016 - Опрема за оперативни и надзорни центар

Јавна набавка бр. 128/2016 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Колибаре

Јавна набавка бр. 129/2016 - Коридор 10 (Е-75) - електро радови на петљи Прешево

Јавна набавка бр. 131/2016 - Елементи хардвера, ИТС система, опреме и инсталација – по функционалним групама

Јавна набавка бр. 136/2016 – Одржавање комуникационе инфраструктуре ITS

Јавна набавка бр. 138/2016 - Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима

Јавна набавка бр. 150/2016 - Студија односа заштићених природних и културних добара и мреже државних путева

Јавна набавка бр. 151/2016 - Набавка резервних делова и опреме за одржавање система за опсервацију саобраћаја

Јавна набавка бр. 157/2016 - Светлећи панои - ценовници за затворени систем наплате на наплатним станицама на деоници Стара Пазова - Суботица

Јавна набавка бр. 158/2016 - Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IБ -19, деоница: Визић – Ердевик

Јавна набавка бр. 160/2016 - Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица

Јавна набавка бр. 164/2016 - Опрема за интеграцију података са апликација ITS у просторну базу података и WEB портал ITS-a - фаза 1

Јавна набавка бр. 176/2016 - Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине

2015.

Јавна набавка бр. 4/2015 - LOT 6 Надзор на радовима на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина

Јавна набавка бр. 22/2015 - Главни пројекат побољшања јавног осветљења од АТ Ласта до Бубањ Потока

Јавна набавка бр. 70/2015 - Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима

Јавна набавка бр. 71/2015 - Ревизија безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места

Јавна набавка бр. 89/2015 - Стручни надзор над извођењем радова на изградњи комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I-A реда бр. 1 (аутопут Е-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева у К.О. Врчин општина Гроцка град Београд

Јавна набавка бр. 102/2015 - Периодична провера против пожарних система на тунелима

Јавна набавка бр. 132/2015 - Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме

Јавна набавка бр. 157/2015 - Потрошни матерјал и делови опреме система за тунеле на обилазници око Београда

Јавна набавка бр. 161/2015 - Отклањање неусаглашености елемената централног система управљања на ИТС објектима

2014.

Јавна набавка бр. 166/2014 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I B реда број 23, деоница: Ужице - Златубор, Лозионички мост у Ужицу

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602