04.03.19. Јавна набавке бр. 80/2018 - Појачано одржавање чвора ЧРС 13001, укрштај државног пута II-А реда бр. 130 (km 59+617) и државног пута II-А реда бр.131 (km 36+667) у Панчеву (кружна раскрсница)

04.03.18. Позив за подношење понуда

04.03.18. Конкурсна документација

29.03.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

03.04.18. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

03.04.18. Адендум бр.1

08.04.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

08.04.18. Адендум бр.2

17.05.18. Одлука о додели уговора

06.06.19. Обавештење о закљученом уговору