search

Радови

22.08.17. Јавна набавка у преговарачком поступку бр. 109/2017 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу IБ реда број 29, мост преко реке Увац, деоница: Аљиновићи - Сјеница km 335+627

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602