search

Услуге

08.06.18. Јавна набавка бр. 30/2018 - Идејни пројекат са Студијом оправданости државног пута IБ реда бр.27, Лозница – Ваљево – Лазаревац, деоница: Иверак – Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд – Пожега), L=17,00km

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602