search

Услуге

12.12.17. Јавна набавка бр. 186/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 21, од Парагова до Руме

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602