search

Услуге

21.09.18. Јавна набавка бр. 89/2018 - Израда измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац - Лозница и израда Идејног пројекта

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602