search

Услуге

28.09.18. Јавна набавка бр. 77/2018 - План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости реконструкције и изградње државног пута IБ реда бр. 19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик од km 0+000 до km 13+700 (L=13,70km)

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602