search

Услуге

24.05.16. Јавна набавка бр. 21/2016 – Одржавање система видео надзора
20.05.16. Јавна набавка бр. 107/2015 - Одржавање постојећег путног метереолошко – информационог система (ПМИС)
20.05.16. Јавна набавка бр. 144/2015 - Одржавање ИТС опреме и инсталација тунела
17.05.16. Јавна набавка бр. 135/2015 - Одржавање опреме и система (надзорни и оперативни центри)
09.05.16. Јавна набавка бр. 16/2016 - Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш – Мердаре
28.04.16. Јавна набавка бр. 137/2015 - Одржавање ЦСУ и софтвера за подршку систему управљања опремом тунела
18.04.16. Јавна набавка бр. 162/2015 - Консултанске услуге из области техничких решења примењених у ИТС-у
10.03.16. Јавна набавка бр. 51/2015 - Одржавање фотокопир апарата
01.03.16. Јавна набавка бр. 168/2015 - Заштита од пожара у зони путних објеката (тунела) на државним путевима - ДП А1 Обилазница око Београда – петља Добановци – тунел Стражевица
17.02.16. Јавна набавка бр. 1/2016 - ЛОТ 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице „Нова Пазова“ – Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор над радовима
09.02.16. Јавна набавка бр. 49/2015 - Одржавање мониторинг центра и алармног система
01.02.16. Јавна набавка бр. 149/2015 - Одржавање БВК система пословног објекта Газела
06.01.15. Конултантске услуге - Утврђивање стања државне путне мреже, реф. бр. уговора: RRSP/CS2-RNCS/2015-16
10.12.15. Јавна набавка бр. 129/2015 - Услуга мобилне телефоније
04.12.15. Јавна набавка бр. 246/2014 - Сертификација QMS-а
25.11.15. Јавна набавка бр. 158/2014 – Периодична испитивања услова радне околине; прописани лекарски прегледи запослених по оцени службе медицине рада; оспособљавање запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуација запослених у случају опасности
18.11.15. Јавна набавка бр. 96/2014 - Идејни пројекат моста преко Саве на коридору државног пута IB реда бр. 21 (М-21), деоница: Нови Сад - Рума - Шабац
23.10.15. Јавна набавка бр. 80/2014 - Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима
22.10.15. Јавна набавка бр. 57/2015 - Одржавање комуникационе инфраструктуре ИТС
14.10.15. Јавна набавка бр. 100/2015 - Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602