search

Услуге

18.06.18. Јавна набавка бр. 43/2018 - Додатно ангажовање надзорне службе над радовима на изградњи сервисних саобраћајница, изградњи моста и путног прелаза на km 117+897 у оквиру Пројекта ЛOT 1.1. – Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од km 108+000 до km
12.06.18. Јавна набавка бр. 38/2018 - Технички преглед објекта - државног пута I-Б реда бр.12, Нови Сад - Зрењанин, деоница: Каћ - Зрењанин 1 (обилазница), стационажа од km 13+095 до km 37+306, L = 24,211km
12.06.18. Јавна набавка бр. 46/2018 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Дрине
12.06.18. Јавна набавка бр. 45/2018 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве II део
08.06.18. Јавна набавка бр. 30/2018 - Идејни пројекат са Студијом оправданости државног пута IБ реда бр.27, Лозница – Ваљево – Лазаревац, деоница: Иверак – Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд – Пожега), L=17,00km
08.06.18. Јавна набавка бр. 17/2018 - Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Обилазница око Београда, сектор 5, мостови 13, 14 и 15 (лева трака) – II фаза
06.06.18. Јавна набавка бр. 31/2018 - Мониторинг животне средине у зони утицаја државног пута I фаза
06.06.18. Јавна набавка бр. 41/2018 - Техничка документација за постављање заштите од буке са државног пута Ia реда број А1 деоница кроз Београд од km 577+250 до km 577+778 стамбених објеката у Блоку 28, Нови Београд
04.06.18. Јавна набавка бр. 18/2018 - Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима
31.05.18. Јавна набавка бр. 39/2018 - Одржавање софтверског програма за финансијско пословање «МЕГА – ХЕРМЕС»
23.05.18. Јавна набавка бр. 26/2018 - Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)
22.05.18. Јавна набавка бр. 37/2018 - Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине
16.05.18. Јавна набавка бр. 42/2018 - План детаљне регулације (L=51km) и Идејни пројекат са Студијом опрaвданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац – Лозница (L=55km)
09.05.18. Јавна набавка бр. 12/2018 - Основна мрежа БПП на државним путевима – фаза I (обезбеђење геореференцираних података са додатних деоница у зони петљи на државним путевима у функцији ажурирања)
27.04.18. Јавна набавка бр. 10/2018 - Обрада података са бројача саобраћаја за 2017. годину
19.04.18. Јавна набавка бр. 23/2018 - Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ реда бр. 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар - Шпиљани на km 296+850
19.04.18. Јавна набавка бр. 22/2018 - Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ реда бр. 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадуктом преко клисуре - Орље на km 276+070
19.04.18. Јавна набавка бр. 21/2018 - Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ реда бр. 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар - Мехов Крш на km 294+800
17.04.18. Јавна набавка бр. 15/2018 - Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш - Мердаре
16.04.18. Јавна набавка бр. 16/2018 - Иновирање и допуна техничке документације за рехабилитацију (у реконструкцију) државног пута IБ реда бр. 22 са путним објектом преко реке Качер на km 284+170, деоница: Ћелије - Љиг

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602