search

Услуге

04.10.17. Јавна набавка бр. 26/2017 - Пренос података у систему за опсервацију саобраћаја
04.10.17. Јавна набавка бр. 123/2016 - Интеграција елемената ПМИС-а са активним елементима ИТСС-а
29.09.17. Јавна набавка бр. 83/2017 - Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије
28.09.17. Јавна набавка бр. 120/2017 - Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате – Прељина од km 0+000 до km 109+612,72
25.09.17. Јавна набавка бр. 119/2017 - Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница: Пожега - Бољаре (граница са Црном Гором) (Аутопут Е-763)
25.09.17. Јавна набавка бр. 36/2017 - Одржавање постојећег путног метереолошко - информационог система (ПМИС)
25.09.17. Јавна набавка бр. 138/2016 - Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима
21.09.17. Јавна набавка бр. 100/2017 - Техничка документација за мост преко реке Млаве на државном путу IIA реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) - Петровац на Млави
20.09.17. Јавна набавка бр. 102/2017 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве
01.09.17. Јавна набавка бр. 107/2017 - Надзор на преосталим радовима, Сектор Б5.3 – изградња петље Петлово Брдо и Орловача – коначно решење
08.08.17. Јавна набавка бр. 101/2017 - Акциони планови за заштиту од буке на државним путевима I и II реда
01.08.17. Јавна набавка бр. 92/2017 - Технички преглед објеката - наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на државаном путу IА реда бр. 1 (аутопут Е-75), деоница: Сириг - Суботица
27.07.17. Јавна набавка бр. 85/2017 - Осигурање запослених
19.07.17. Јавна набавка бр. 89/2017 - Преглед мостова који нису унети у базу података
19.07.17. Јавна набавка бр. 64/2017 - Регистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда
19.07.17. Јавна набавка бр. 136/2016 - Одржавање комуникационе инфраструктуре ITS
14.07.17. Јавна набавка бр. 82/2017 - Информисање јавности о раду и активностима ЈП «Путеви Србије»
14.07.17. Јавна набавка бр. 75/2017 - Техничка документација за реконструкцију моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIA реда број 158, деоница: Алексинац - Катун
11.07.17. Јавна набавка бр. 107/2016 - Ангажовање ватрогасне јединице на државном путу А1, Обилазница око Београда
06.07.17. Јавна набавка бр. 77/2017 - Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602