search

Одељење за комерцијалне послове

Одељење за комерцијалне послове

Одељење за комерцијалне послове обавља следеће послове: идентификовање корисника јавних путева, евидентирање постојећих задужења, послове систематизације  документата као  и праћење и реализацију наплате обвезника накнада и то:

 • једнократних накнада за изградњу објеката којима је омогућен приступ са државног пута,накнадa за прикључење  прилазног пута на државни пут,затим накнаде за постављање инсталација на државном путу
 • годишњих накнада за постављање рекламних паноа,уређаја за сликовно или звучно оглашавање на државном путу, затим накнада за закуп делова земљишног појаса као и другог земљишта које користи Предузеће,накнада за изградњу и коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са државног пута.

У оквиру одељења за комерцијалне послове  постоје:

 1. Одсек за праћење реализације наплате накнада - задужен за издавање решења и евидентирање постојећих комерцијалних објеката (станице за снадбевање моторних возила горивом, мотели, угоститељски објекти,рекламни панои, као и уређаји за звучно и сликовно обавештавање или оглашавање на јавном путу односно другом земљишту које користи управљач јавног пута у складу са прописима),
 2. Одсек за наплату накнада за издавање сагласности  и пружање услуга -задужен за снимање стања на терену и евидентирање комерцијалних објеката (станице за снадбевање моторних возила горивом,мотели, угоститељски објекти,рекламни панои, као и уређаји за звучно и сликовно обавештавање или оглашавање на јавном путу односно другом земљишту које користи управљач јавног пута у складу са прописима),затим евидентирање електронске наплате путарине,издавање карата за бесплатан и претплатни пролаз аутопутевима,наплате накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству и наплатe накнада за ванредни превоз.

KOMEРЦИЈАЛНЕ AKТИВНOСТИ

Одељење за комерцијалне послове обавља следеће послове: идентификовање корисника јавних путева, евидентирање постојећих задужења, послове систематизације  документата као  и праћење и реализацију наплате обвезника накнада и то:

 • једнократних накнада за изградњу објеката којима је омогућен приступ са државног пута,накнадa за прикључење  прилазног пута на државни пут,затим накнаде за постављање инсталација на државном путу
 • годишњих накнада за постављање рекламних паноа,уређаја за сликовно или звучно оглашавање на државном путу, затим накнада за закуп делова земљишног појаса као и другог земљишта које користи Предузеће,накнада за изградњу и коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са државног пута.

У оквиру одељења за комерцијалне послове  постоје:

 1. Одсек за праћење реализације наплате накнада - задужен за издавање решења и евидентирање постојећих комерцијалних објеката (станице за снадбевање моторних возила горивом, мотели, угоститељски објекти,рекламни панои, као и уређаји за звучно и сликовно обавештавање или оглашавање на јавном путу односно другом земљишту које користи управљач јавног пута у складу са прописима),
 2. Одсек за наплату накнада за издавање сагласности  и пружање услуга -задужен за снимање стања на терену и евидентирање комерцијалних објеката (станице за снадбевање моторних возила горивом,мотели, угоститељски објекти,рекламни панои, као и уређаји за звучно и сликовно обавештавање или оглашавање на јавном путу односно другом земљишту које користи управљач јавног пута у складу са прописима),затим евидентирање електронске наплате путарине,издавање карата за бесплатан и претплатни пролаз аутопутевима,наплате накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству и наплатe накнада за ванредни превоз.

KOMEРЦИЈАЛНЕ AKТИВНOСТИ

Ванредни превоз аутопутевима

kamionНа основу члана 2. Закона о јавним путевима ванредним превозом сматра се превоз возилом које само или са теретом премашује прописима дозвољено осовинско оптерећење, укупну масу, ширину, дужину или висину, а у оквиру Закона о јавним путевима,који се примењује од  01.01.2006.

На основу члана 48. Закона о јавним путевима ванредни превоз, у превозу у друмском саобраћају на територији Републике Србије,односно у међународном превозу у друмском саобраћају, може се обављати на јавним путевима на основу посебне дозволе коју издаје управљач јавног пута за  сваки појединачни превоз, којом се одређују начин и услови превоза, као и износ накнаде за ванредни превоз.

kamionПотребна документа  корисника можете преузети овде:

Рок за добијање решења на основу члана 14. Закона о јавним путевима.

ico-adobe - Одлука о висини накнада за ванредни превоз на магистралним и регионалним путевима

За додатне информације обратите се на контакт телефон/факс 011/30 40 693.

Накнада за употребу државних путева за возила регистрована у иностранству

Putna mreža У корист Јавног предузећа које  је управљач јавног пута у складу са наведеним прописима, Управа Царина врши наплату накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

На основу члана 17. Закона о јавним путевима,за употребу јавног пута плаћају се накнаде и то накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству

На основу члана  18. Висину накнаде из члана 17. тачке 1) и 13) овог закона утврђује Влада

На основу члана 19. Средства из члана 16. тачка 2) овог закона евидентирају се на посебном рачуну Трезора Републике Србије.

Министарство преноси средства из става 1. овог члана на рачун Јавног предузећа које та средства користи за одржавање и заштиту државних путева.

На основу члана 20. Наплату накнаде из члана 17. тачка 13) овог закона организује Јавно предузеће на граничним прелазима одређеним прописима.

На основу Одлуке о накнади за путеве за страна возила која користе путеве у СРЈ, (објављена у “Сл.листу СРЈ” бр.36/92,4/98 и 7/98),постоји:

Накнада за путеве из тачке 1.ове одлуке,која се утврђује у САД доларима и то:

-  Теретно моторно возило, приколица и полуприколица по сваком брутотонском километру 0,0030 САД долара
Аутобус и аутобуска приколица по сваком километру:
- За возило до 30 седишта 0,0320 САД долара
- За возило преко 30 седишта 0,0410 САД долара
- За остала возила (радна возила - ватрогасна возила, чистилице аутодизалице, дезинфекциона возила, тракторе - пољопривредне,
друмске и радне машине, самоходне или на сопственим точковима и др.) по сваком брутотонском километру
0,0041 САД долара
- За возило за које царински орган изда посебну дозволу на основу члана 38. Закона о превозу у међународном друмском саобраћају,
накнада утврђена сагласно одредбама тачке 2. ове одлуке
увећава се за 20%

Рекламни панои

BilbordНа основу члана 14.став 7. Закона о јавнима путевима, Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на издавање одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на авном путу, односно поред тог пута.

Уколико су испуњени саобраћајно-технички услови ЈП „Путеви Србије“ пре издавања одобрења за постављање рекламних табли , рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно поред тог пута, посебним уговором биће регулисано плаћање накнада у складу са Одлуком о висини накнаде за употребу државног пута (Сл. Гласник бр.16 од 16.03.2009.г.)

На основу члана 17,тачка 4. Закона о јавним путевима, Јавно предузеће „Путеви Србије“ у складу са прописима  врши наплату накнада за постављење рекламних табли, рекламних паноа,уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу,односно на другом земљишту.

 За информације у вези са наплатом прописаних накнада рекламних паноа, евентуалне рекламације, примедбе, можете нам се обратити на телефоне Одељења за комерцијалне послове: 011/30 84 282, 30 84 218
У разумном временском року одговорићемо на Ваше питање.

Реализација наплате накнаде за кориснике јавних путева по добијању сагласности

На основу члана 14. Закона о јавним путевима, Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на  издавање:

 • сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут;
 • сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и  телекомуникационих и електроводова, инсталација,постројења и сл. на јавном  путу и у заштитном  појасу јавног пута;
 • сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;
 • сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу;
 • посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу
 • одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу,односно поред тог пута

Подношење  захтева за добијање наведенихи сагласности доставити на адресу:

ЈП "Путеви Србије"
Сектор за одржавање путева I и II реда
Одељење техничких послова одржавања и заштите
Булевар краља Александра 282
11 000 Београд

ico-adobe - Одлука о висини накнада за употребу државног пута (Служб. гласник бр.16, 06.03.2009)
ico-adobe - Закон о јавним путевима

Напомена: Реализација наплате накнаде врши се по добијању сагласности
На основу Одлуке о висини накнаде за употребу државног пута, (Служб.гласник бр.16, 06.03.2009) Одељење за комерцијалне послове врши реализацију наплате накнаде корисника јавних путева, према подели на:

Једнократне накнаде:

 • за изградњу комерцијалних објеката - станица за снабдевање моторних возила горивом, самосталних станица за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом, мотела, хотела, ресторана, аутосервиса, продавница, стоваришта, отпада, мегамаркета и других комерцијалних објеката (члан 7.)
 • за прикључење прилазног пута на државни пут (члан 5.)
 • за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. - инсталација (члан 6.)

Годишње накнаде:

 • за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта које користи предузеће у насељу, а које се користи за приступ и изградњу објеката (станица за снабдевање моторних возила горивом, самосталних станица за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом, мотела, хотела, ресторана, аутосервиса, продавница, стоваришта, отпада, мегамаркета и сл.) (члан 3.)
 • за закуп другог земљишта које користи предузеће, а које се користи за пољопривредне сврхе (члан 4.)
 • накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са државног пута (члан 8.)

Нашин плаћања годишњих накнада се врши у 12 једнаких месечних рата до петог у месецу за претходни месец

 • месечна накнада за постављање и коришћење комерцијалних и привремених објеката (контекнери, киосци, караван возила, покретне продавнице и сл.)

За информације у вези са наплатом прописаних накнада, евентуално рекламације, примедбе, можете нам се обратити на телефоне Одељења за комерцијалне послове:
011/30 84 251, 30 84 214, 30 84 244, 30 84 297
У разумном временском року одговорићемо на Ваше питање.


НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ НАПЛАТЕ НАКНАДА ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА

Питање: Да ли је могуће плаћање заосталих потраживања на рате?
Одговор: заостала потраживања није могуће плаћати на рате, а Одлуком о висини накнада за употребу државног пута је предвиђен начин плаћања накнада.

Питање: Коме се обратити у случају престанка рада комерцијалног објекта?
Одговор:У случају промењене околности (промене власника к.објекта, објекат издат у закуп, престанак рада к.објекта, проширења или смањења објекта)потребно је обавестити ЈП „Путеви Србије“ - одељење  за комерцијалне послове

Питање: Да ли се за неизмирена потраживања обрачунавају камате и на основу чега?

Одговор:На основу члана 26. Закона о јавним путевима, у погледу контроле, камате, повраћаја, застарелости, казне и осталог што није предвиђено,примењују се одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација,а у чл.71 и чл.75 овог закона ближе је описан начин обрачунавања камата.

Питање: Шта се подразумева под комерцијалним привременим објектом?

Одговор: У комерцијалне привремене објекте сврставају се контејнери, киосци, караван возила, покретне продавнице и сл...

Питање: Коју надлежну установу је потребно обавестити након добијања употребне дозволе за почетак рада комерцијалног објекта?
Одговор: Уговором преузета обавеза другог уговарача је, да након прибављања одобрења за изградњу и пријаве радова, односно почетка коришћења комплекса или његовог дела о томе писмено обавести ЈП „Путеви Србије“ - одељење за комерцијалне послове у року од 15 дана, од дана почетка коришћења.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602