search

Одељење за пројектну и планску документацију

Одељење за пројектну и планску документацију

Мапа европских коридора
Одељење за пројектну и планску документацију прати израду Генералних, Идејних, Главних пројекта путева и свих објеката и инсталација које се налазе у зони пута и за потребе ових пројеката припрема пројектне задатке.

Одељење припрема документацију потребну за реализацију дугорочних и средњерочних програма и планова развоја путева и прати и учествује у раду стручних комисија и тимова у вредновању пројектних решења и избору најповољнијих, све до стручне и формално правне верификације пројекта.

Одељење на основу уговорених рокова прати динамику реализације обрађивањем техничке документације и контролише месечне ситуације за извршење уговорених услуга, а врши и израду тендера јавне набавке техничке документације.

У делокруг рада одељења спада и планска документација. Одељење се организује, координира и ангажује на припреми и изради Програма за израду планске документације. На основу активних уговора, прати динамику обрађивача, динамику реализације обрађивача и контролише њихове ситуације за извршење уговорених услова. Такође врши обраду предмета којим се издају услови за израду Програма за просторне, генералне и урбанистичке планове, извода из плана за изградњу путева и аката о урбанистичким условима, а врши и израду тендера, јавне набавке за израду планске документације.

Одељење извршава и прати реализацију свих потребних услова, мишљења и сагласности за израду планске и техничке документације. Припрема и прибавља решење за извођење радова, одлуке и закључци у вези са реализацијом и планском и техничком документацијом.


АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА У ВЕЗИ СА ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ:

Издавање услова за израду планске документације за просторне и урбанистичке планове, на територији Србије.  
Издавање услова приликом преиспитивања планских докумената
Издавање услова за израду урбанистичких пројеката/ парцелација ,препарцелација , инсталације
Издавање услова за потребе Акта о урбанистичким условима за локације које се налазе у коридорима објеката у надлежности ЈП" Путеви Србије"
Издавање услова за израду Урбанистичких услова за одређене локације са прикључењем на саобраћајну инфраструктуру
Исправљање граница катастатарских парцела (у складу са важећим планским основом)
Покретање процедуре за издавање Акта о урбанистичким условима за потребе ЈП "Путеви Србије"  


АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА У ВЕЗИ СА ПРОЈЕКТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ:

Покретање поступка за израду Генералних, Идејних, Главних пројекта за потребе ЈП "Путеви Србије".
Покретање и спровођење поступка јавне набавке за израду техничке документације у складу са Законом о Јавним набавкама.
Израда Пројектних задатака за све нивое пројетне документације, која је у надлежности ЈП "Путеви Србије".
Координирање пројектним циклусом са одељењима за заштиту животне средине и безбедности саобраћаја приликом израде свих варијанти пројектних задатака.
Мониторинг над процесом пројектовања и координација између пројектаната и техничке контроле.
Подношење захтева за издавање Извода из плана за изградњу путних праваца за потребе ЈП" Путеви Србије"
Подношење захтева ради добијања Решења ресорног министарства, за изградњу и реконструкцију, рехабилитацију путева и свих објеката и инсталација које се налазе у зони пута.
Организовање јавних промоција кључних пројеката , у сарадњи са друштвом за путеве Србије, као и привредним коморама .
Сарађивање са другим Секторима унутар ЈП "Путеви Србије" у вези са предрадњама при изради тендера за извођење радова.

ico-pdf - Закон о планирању и изградњи
ico-pdf - Правилник о садржини, обиму и начину израде претходне студије оправданости и студије оправданости за изградњу објеката (182кб)
ico-pdf - Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (31мб)
ico-pdf - Oдлука о утврђивању магистралних путева
ico-pdf - Oдлука о утврђивању регионалних путева

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602