search

Одељење за стратешко планирање, студије и развој

Одељење за стратешко планирање, студије и развој

Карта основне мреже путева
дужине 1627км (217кб)

Полазна основа за рад Одељења за стратешко планирање, студије и развој су:
ico-adobe - Југоисточна Европа 2020
ico-adobe - Политика транспорта у Европи до 2010.
ico-adobe - Политика транспорта у Европи 2010 - 2020 - 2050.
ico-adobe - Анекс I (енглески језик) 
ico-adobe - Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године.
ico-adobe - Стратегија безбедности саобраћаја 2015-2020. године

Одељење за стратешко планирање, студије и развој је активно учествовало у раду на Пројекту "Изградња институционалних капацитета у сектору транспорта". Пројекат је реализован у Министарству инфраструктуре кроз 18 тематских извештаја који су дали основе за будуће реформе сектора транспорта, а финансиран је од стране Европске агенције за реконструкцију. Један од главних резултата је била израда Нацрта Стратегије и политике развоја сектора саобраћаја до 2015.године, који је касније модификован, усаглашен и усвојен под називом: Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. године до 2015. године.

Европски савет одобрио је Србији статус земље кандидата 1. марта 2012, на основу мишљења Комисије о захтеву Србије за чланство усвојеном 12. октобра 2011. Савет је закључио 5. децембра 2011. да ће отварање преговора о приступању бити размотрено од стране Европског савета, у складу са устаљеном праксом, када Европска Комисија буде оценила да је Србија постигла неопходан степен усклађености са критеријумима за чланство.

Обзиром на чињеницу да Република Србија тренутно има статус земље кандидата за пуноправно чланство у ЕУ, Одељење се од почетка формирања активно укључило у процес јачања институционалних капацитета за подржавање свих активности везаних за процес придруживања Европској Унији.

Између осталог, у протеклих годину дана Србија је радила на стварању предуслова за приступ предприступним фондовима Европске Уније (Закључен је програм на нивоу Србије претприступне помоћи Србији у периоду од 2007- 2013. године). Одељење активно учествује у свим радним групама по ресорним министарствима које се баве овом проблематиком, владиним агенцијама, привредним коморама итд.

Одељење је у претходном периоду успоставило сарадњу са Републичким заводом за развој у смислу израде методологије за мерење развијености општина, подршке изради Нацрта Стратегије одрживог развоја Републике Србије, Нацрта Стратегије грађевинарства.

Одељење је било укључено у пројекат Владе Републике Србије "Ка ефикаснијем спровођењу реформи", који је оријентисан ка суштинском јачању капацитета органа и организација државне управе, преко ресорних министарстава за процес планирања и планског буџетирања кроз израду стратешки циљно оријентисаних Годишњих оперативних планова Министарства, ради успостављања побољшања расподеле буџетских средстава и бољег искоришћавања међународне помоћи и праћења извршења планираних и предложених Пројеката.


АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА:

Одељење даје подршку реализацији пројеката који се финансирају од стране Међународних финансијских институција и Европских фондова.

Одељење прати све нове Директиве, Техничке прописе, стандарде, Законе који су у директној вези са процесом израде техничке документације, као и све актуелне иницијативе у вези са Процесом хармонизације техничких прописа, стандарда и придруживања ЕУ.

Одељење активно прати све промене у вези са:

  • путном администрацијом, представљањем могућег развоја организације, принципом рада и административних процедура;
  • финансирањем путева, представљањем алтернативних приступа за финансирање путева;
  • стратешким анализама и дугорочним планирањем за очување и развој путне мреже.

Учествује у изради и праћењу реализације са техничког аспекта Годишњег Плана ЈП "Путеви Србије".

У циљу преиспитивања и анализе регионалног транспорта на Западном Балкану, Европска Унија је наручила и финасирала Регионалну Студију инфраструктуре Балкана / REBIS/која је завршена 2003. године. Она је била фокусирана на развој регионалне мултимодалне SЕЕТО -Основне мреже /сада се зове SЕЕТО- Свеобухватна мрежа/. Развој тада предложене Основне мреже захтевао је чвршћу регионалну сарадњу, па је у ту сврху основан заједнички Извршни Комитет и Секретаријат за надгледање развоја Основне мреже. Све податке који је достављала Република Србија у вези са путном мрежом, припремале су стручне службе ЈППС. 2012 SЕЕТО- Свеобухватна мрежа у перспективи која се отвара у оквиру Транс-европске Транспортне мреже ТЕN-Т, од стране ЕУ, трансфомисаће се у, надамо се блиској будућности, део југоисточне осовине.

Одељење за стратешко планирање, студије и развој активно учествује у реализацији ″Меморандума о разумевању″ који је предвиђен Акционим планом за реализацију приоритета и Европског партнерства (усвојен од стране Владе РС крајем 2004.године)." Меморандум о разумевању" предвиђа успостављање Канцеларија за надгледање саобраћаја у Југоисточној Европи (South-East Europe Transport Observatory) са којом је успостављена трајна сарадња.

Пошто је препозната потреба за адекватним анализама до сада прикупљених података, који су значајно варирали између различитих регионалних земаља учесница, као и међу видовима транспорта, приступило се 2013 изради Ажуриране Регионалне Студије инфраструктуре Балкана / REBIS/, потенцијално у преспективи придруживања / потписивања Транспортног споразума са ЕУ и преговарања о укључивању у ТЕN-Т /. ЈППС активно учествује у радној групи која подржава овај важан пројекат. Студија ће дати даље инвестиционе смернице, потврђивање преосталих инвестиционих одлука које још нису релевантне, размотрити мултимодални транспорт како би се осигурале везе са морем/ речним лукама и аеродромима/, као и везе ван непосредног региона Западног Балкана на основу трговинских кретања фокусирајући се на не-физичке баријере, на граничне прелазе, а на главним путевима SЕЕТО- Свеобухватне мреже, узимајући у обзир активности које су обављене у оквиру Централноевропског споразума о слободној трговини /CEFTA/.

У складу са свим релевантним транспортним Стратешким документима, ЈППС је аплициралао за средства из предприступних фондова преко ресорног министарства која подржава развој SЕЕТО- Свеобухватне мреже. Из PPF-4 програма тренутно ради на имплементацији одобрених пројекта Израде генералног пројекта са предходном студијом оправданости Руте 7 / Е80/ SЕЕТО- Свеобухватне мреже, правца Ниш- Приштина.

Ефикасније управљање јавним средствима у условима глобалне економске кризе, подразумева и боље коришћење средстава намењених за управљање путевима, а што је неопходан предуслов да би Србија испунила циљеве дефинисане Стратегијом 2020 за Југоисточну Европу/South East Europe 2020 Strategy/ усвојене 21. Новембра 2013, трећим стубом –Одрживим развојем, у оквиру кога развој транспорт представља једну од главних окосница развоја.нРеализација Стратегије 2020 за Југоистоцну Европу / која у својим основним постулатима прати Стратегију Европске Уније 2020, ће се пратити преко Регионалног Савета ѕа сарадњу/Regional Cooperation Council/, а који се реализује прекоa Канцеларија за надгледање саобраћаја у Југоисточној Европи (South-East Europe Transport Observatory) са којом је од оснивања успостављена трајна сарадња.

Одељење је активно учествовало у реализацији трогодишњег Двојног споразума (Twinning agreement) са Шведском путном администрацијом. Аранжман је обухватао консултантске услуге и обуке у вези са: имплементацијом радова на редовном одржавању путева (Подршка кредиту Светске банке која је једним делом обухватао и промовисање савременом приступу уговарања радова заснованог на нивоу квалитета услуга), унапређењем безбедности саобраћаја, системским решењем питања заштите животне средине у путном коридору и унапређењем планирања и управљања путном мрежом. Резултати су следеће усвојене Политике ЈП "Путеви Србије", које можете преузети кликом миша на жељени документ. Одељење је иницирало и активно учествује у међуресорном пројекту - Национална инфраструктура геопросторних података - НИГП у Републици Србији - путна мрежа.

ico-adobe - Приручник за анализу трошкова и добити, пдф
ico-adobe - HEATCO-Developing Harmonized European Approach for Transport Costing and Project Assessment –Развој усаглашеног европског приступа за одређивање трошкова транспорта и процену пројекта
ico-adobe - Guide for Cost –Benefit Analysis on Investments Project - Structural Fund, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession –European Commission –Directorate General for Regional Policy-Водич за анализу трошкова и користи за инвестиционе пројекте, припремњен од стране Генералног директората за регионалну политику Европске комисије

ico-adobe - Национална инфраструктура геопросторних података - НИГП у Републици Србији - путна мрежа 
ico-adobe - Стратегија успостављања инфраструктуре просторних података у Србији - нацрт

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602