search

Одељење техничких послова

Одељење техничких послова

Одељење техничких послова се бави припремама основа за израду планова програма одржавања државних путева I и II реда и прати њихову реализацију. Сарађује са представницима инспекције, локалне самоуправе и МУП-а. У одељењу се врши пријем, обрада и анализа података из других Одељења у оквиру Сектора, врши се припрема извештаја за интерне потребе и потребе Владе, владиних и државних органа, врши се пријем, анализа, обрада и архивирање свих захтева везаних за одржавање и заштиту путева, а упућених од стране грађана, удружења, министарства и локалних самоуправа. Састављају се предлози и одговора по свим пристиглим захтевима.


Одсек заштите путева

У Одсеку заштите путева обављају се послови:

 • Издавања саобраћајно-техничких услова и сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут;
  (На основу члана 14. став 1. Закона о јавнима путевима)
 • Издавања саобраћајно-техничких услова и сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;
  (На основу члана 14. став 4. Закона о јавнима путевима)
 • Издавања саобраћајно - техничких услова и сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, гасовода и других сличних објеката, железничких пруга, као и телекомуникационих и електро водова, постројења и сл. на јавном путу и у заштитном појасу  јавног пута
  (На основу члана 14. став 2. и 3. Закона о јавнима путевима)
 • Издавања саобраћајно-техничких услова и сагласности за одржавање спортске или друге манифистације на јавном путу;
  (На основу члана 14. став 5. Закона о јавнима путевима)
 • - Издавања саобраћајно-техничких услова и одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно поред тог пута.
  (На основу члана 14. став 7. Закона о јавнима путевима)

 
ico-adobe - Одлука о висини накнада за употребу државног пута ("Сл. гласник РС", број 16/2009)

ico-adobe - Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", број 101/2005)

ico-adobe - Закон о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-УС и 24/2011, 132/14 и 145/14)

ico-adobe - Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13)


Одсек ванредног превоза

На основу члана 2. Закона о јавним путевима ванредним превозом сматра се превоз возилом које само или са теретом премашује прописима дозвољено осовинско оптерећење, укупну масу, ширину, дужину или висину, а у оквиру Закона о јавним путевима,који се примењује од  01.01.2006.

На основу члана 48. Закона о јавним путевима ванредни превоз, у превозу у друмском саобраћају на територији Републике Србије,односно у међународном превозу у друмском саобраћају, може се обављати на јавним путевима на основу посебне дозволе коју издаје управљач јавног пута за  сваки појединачни превоз, којом се одређују начин и услови превоза, као и износ накнаде за ванредни превоз. 

Одељење техничких послова се бави припремама основа за израду планова програма одржавања државних путева I и II реда и прати њихову реализацију. Сарађује са представницима инспекције, локалне самоуправе и МУП-а. У одељењу се врши пријем, обрада и анализа података из других Одељења у оквиру Сектора, врши се припрема извештаја за интерне потребе и потребе Владе, владиних и државних органа, врши се пријем, анализа, обрада и архивирање свих захтева везаних за одржавање и заштиту путева, а упућених од стране грађана, удружења, министарства и локалних самоуправа. Састављају се предлози и одговора по свим пристиглим захтевима.


Одсек заштите путева

У Одсеку заштите путева обављају се послови:

 • Издавања саобраћајно-техничких услова и сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут;
  (На основу члана 14. став 1. Закона о јавнима путевима)
 • Издавања саобраћајно-техничких услова и сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;
  (На основу члана 14. став 4. Закона о јавнима путевима)
 • Издавања саобраћајно - техничких услова и сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, гасовода и других сличних објеката, железничких пруга, као и телекомуникационих и електро водова, постројења и сл. на јавном путу и у заштитном појасу  јавног пута
  (На основу члана 14. став 2. и 3. Закона о јавнима путевима)
 • Издавања саобраћајно-техничких услова и сагласности за одржавање спортске или друге манифистације на јавном путу;
  (На основу члана 14. став 5. Закона о јавнима путевима)
 • - Издавања саобраћајно-техничких услова и одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно поред тог пута.
  (На основу члана 14. став 7. Закона о јавнима путевима)

 
ico-adobe - Одлука о висини накнада за употребу државног пута ("Сл. гласник РС", број 16/2009)

ico-adobe - Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", број 101/2005)

ico-adobe - Закон о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-УС и 24/2011, 132/14 и 145/14)

ico-adobe - Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13)


Одсек ванредног превоза

На основу члана 2. Закона о јавним путевима ванредним превозом сматра се превоз возилом које само или са теретом премашује прописима дозвољено осовинско оптерећење, укупну масу, ширину, дужину или висину, а у оквиру Закона о јавним путевима,који се примењује од  01.01.2006.

На основу члана 48. Закона о јавним путевима ванредни превоз, у превозу у друмском саобраћају на територији Републике Србије,односно у међународном превозу у друмском саобраћају, може се обављати на јавним путевима на основу посебне дозволе коју издаје управљач јавног пута за  сваки појединачни превоз, којом се одређују начин и услови превоза, као и износ накнаде за ванредни превоз. 

Ванредни превоз

Image Image

На основу члана 2. Закона о јавним путевима ванредним превозом сматра се превоз возилом које само или са теретом премашује прописима дозвољено осовинско оптерећење, укупну масу, ширину, дужину или висину, а у оквиру Закона о јавним путевима,који се примењује од 01.01.2006.

На основу члана 48. Закона о јавним путевима ванредни превоз, у превозу у друмском саобраћају на територији Републике Србије,односно у међународном превозу у друмском саобраћају, може се обављати на јавним путевима на основу посебне дозволе коју издаје управљач јавног пута за сваки појединачни превоз, којом се одређују начин и услови превоза, као и износ накнаде за ванредни превоз.

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА

ico-adobe - ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ

Потребна документа  корисника можете преузети овде:

ico-adobe - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ

ico-adobe - УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

ico-adobe - УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЗАХТЕВА

Рок за добијање решења на основу члана 14 .Закона о јавним путевима

ico-adobe - Одлука о висини накнада за ванредни превоз на магистралним и регионалним путевима

За додатне информације обратите се на контакт тел/факс  011/30 40 693, 3040-739, 3040-770 и факс: 011/3040-651.

Спортске и друге манифестације

На основу члана 14. став 5. Закона о јавнима путевима (Сл. гласник РС бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу;

Упутство за подношење захтева

Захтев за издавање сагласности - са описом, временом и трасом одржавања манифестације, и обавезни прилози:

Мишљење и стационаже трасе манифестације од надлежног путног предузећа којем је дата територија поверена на одржавање.

Уплата РАТ (Уколико захтев не подноси републички или општински орган или јавно предузеће) доказ о уплати прописане републичке административне таксе сходно Закону о административним таксама Републике Србије (800,00 динара у корист буџета Р. Србије, на текући рачун 840-742221843-57, по моделу плаћања 97 и са позивом на број 32-022);

На адресу:
ЈП "Путеви Србије",
БЕОГРАД, Булевар краља Александра 282
Тел: 011/30-40-700; Факс: 011/241-2540

За додатне информације обратите се на контакт телефоне: 011/3040-677, 3040-660 и 3040-750.
Одељење Нови Сад тел: 021/422-466. 

Рекламни панои

На основу члана 14. став 7. Закона о јавнима путевима ("Сл. гласник РС", број 101/2005), Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на издавање одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу,односно поред тог пута.

Уколико су испуњени саобраћајно-технички услови ЈП “Путеви Србије”, пре издавања одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно поред тог пута, посебним уговором биће регулисано плаћање накнаде у складу са Одлуком о висини накнаде за употребу државног пута ("Сл. гласник РС", број 16/2009).

ico-adobe - Упутство за подношење захтева

За додатне информације обратите се на контакт телефоне: 011/3040-677, 3040-660 и 3040-750.
Одељење Нови Сад тел: 021/422-466.

На основу члана 17,тачка 4. Закона о јавним путевима, Јавно предузеће „Путеви Србије“ у складу са прописима  врши наплату накнада за постављење рекламних табли, рекламних паноа,уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу,односно на другом земљишту.

Изградња и реконструкција саобраћајног прикључка на јавни пут

На основу члана 14. став 1. Закона о јавнима путевима (Сл. гласник РС бр. 101/05 , 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на издавање сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут; а у складу са УРЕДБОМ О ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА ("Сл. гласник РС", бр. 35/2015). 

На основу члана 14. став 4. Закона о јавнима путевима (Сл. гласник РС бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на издавање сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута; а у складу са УРЕДБОМ О ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА ("Сл. гласник РС", бр. 35/2015).

ico-adobe - Упутство за подношење захтева

За додатне информације обратите се на контакт телефоне: 011/3040-677, 3040-660 и 3040-750.
Одељење Нови Сад тел: 021/422-466.

Измена саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута

На основу члана 14. став 1. Закона о јавнима путевима (Сл. гласник РС бр. 101/05 , 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на издавање сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут; а у складу са УРЕДБОМ О ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА ("Сл. гласник РС", бр. 35/2015). 

На основу члана 14. став 4. Закона о јавнима путевима (Сл. гласник РС бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на издавање сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута; а у складу са УРЕДБОМ О ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА ("Сл. гласник РС", бр. 35/2015).

ico-adobe - Упутство за подношење захтева

За додатне информације обратите се на контакт телефоне: 011/3040-677, 3040-660 и 3040-750.
Одељење Нови Сад тел: 021/422-466.

Решења о одобрењу за изградњу

На основу члана 14. став 2. и 3. Закона о јавнима путевима (Сл. гласник РС бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, гасовода и других сличних објеката, железничких пруга, као и телекомуникационих и електро водова, постројења и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута, а у складу са УРЕДБОМ О ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА ("Сл. гласник РС", бр. 35/2015).

ico-adobe - Упутство за подношење захтева

За додатне информације обратите се на контакт телефоне: 011/3040-677, 3040-660 и 3040-750.
Одељење Нови Сад тел: 021/422-466.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602