search

Одељење финансијских послова

Одељење финансијских послова

Одељење финансијских послова задуженo je за послове везане за распоред финансијских средстава ради измирења обавеза Предузећа, врши контролу законитости и формалне исправности документације за исплату обавеза, саставља дневне извештаје о стању прихода по свим основама, периодично извештавање, формирање налога за исплату и предају документације на књижење. Врши контролу исплате масе средстава зарада запослених у складу са законским прописима и усвојеним финансијским планом за текућу годину, утврђује месечну цену рада за исплату зарада запослених.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602