search

Одељење за безбедност саобраћаја

Одељење за безбедност саобраћаја

У оквиру Сектора за стратегију, пројектовање и развој налази се Одељење за безбедност саобраћаја.

Основни задаци Одељења за безбедност саобраћаја на државним путевима Републике Србије су:

  • Формулисање политике и стратегије развоја безбедности саобраћаја на државним путевима у средњерочном периоду и дефинисање плана активности на годишњем нивоу;
  • Активно учешће у спровођењу свеобухватних стручних анализа; реализација дела пројектног циклуса у вези са овом облашћу, пре свега у делу израда плана пословања, спровођења тендерске процедуре и финансијског праћења техничке документације, као и припреме пројектних задатака и мониторинга у току самог пројекта у вези са пројектима побољшања опасних места и ризичних деоница, пројектима саобраћајне сигнализације и опреме, пројектима привременог регулисања саобраћаја за време извођења радова на путу, и свим врстама саобраћајних студија и саобраћајних анализа и пројекатима из домена безбедности саобраћаја;
  • Редовно праћење и усмеравање свих активности везаних за безбедност саобраћаја на комплетној мрежи државних путева I А, I Б и II реда; информисање претпостављених како о тренутној ситуацији безбедности саобраћаја на путевима заснованој на развоју индикатора безбедности саобраћаја, тако и о конкретним акцијама које ЈП „Путеви Србије“ треба да предузме како би се побољшала безбедност саобраћаја на путевима. Одељење координира рад са надлежним институцијама из области безбедности саобраћаја на путевима (Министарство за инфраструктуру, Министартсво унутрашњих послова, итд.);
  • Активна сарадња са одељењима унутар Сектора за инвестиције и Сектора за одржавање јавних путева I и II реда на решавању свих стручних питања. У сарадњи са овим секторима прати се реализација разних мера и активности који утичу на безбедност саобраћаја. Поштујући принцип синергије у раду са другим одељењима врши се надгледање техничких решења регулисања саобраћаја за време извођења радова на путу, сарадња са надзорним органима везано за промене саобраћајне сигнализације по разним основама.
  • Израда техничких упутстава

Одељење редовно прати све иновације и достигнућа из области безбедности саобраћаја, учествује у стручним скуповима и семинарима, као и у разним комисијама (усаглашавање техничких стандарда из ове области) и прати актуелности на тржишту материјала који се користе у ту сврху.

Полазна основа за рад одељења су:

ico-adobe - Закон о јавним путевима 
ico-adobe - Закон о безбедности саобраћаја на путевима
ico-adobe - Закон о изменама и допунама закона о безбедности саобраћаја на путевима


ПОЛИТИКА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Основа политике безбедности саобраћаја ico-adobe на путевима у Јавном предузећу „Путеви Србије“ је:

 - Стратешко опредељење Републике Србије у сектору друмског транспорта на подизању нивоа безбедности саобраћаја на путевима;
 - Јавно предузеће треба да управља побољшањем безбедности саобраћаја на државним путевима у складу са развојном политиком и циљевима Републике Србије.

Ова политика ће се остваривати кроз средњорочни и дугорочни план рада и развоја и годишњи програм пословања ЈП „Путеви Србије“. Политика безбедности саобраћаја на путевима је усклађена са политикама одржавања путева и заштите животне средине.


ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ БЕЗБЕДНОСТИ НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА

У периоду од 2002. до 2009. године број погинулих лица на јавним путевима је варирао у границама од 800 до 960 погинулих. У току 2010. године, након усвајања новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима, дошло је до значајнијег смањења броја погинулих лица. Број погинулих лица у 2010. години је био најнижи од када се у Републици Србији статистички прати стање безбедности саобраћаја – 660 погинулих. У 2011. години се бележи пораст броја погинулих лица у саобраћајним незгодама – 728 погинулих, што се најчешће објашњава као слабљење ефеката Закона због немогућности примене појединих законских одредби, кашњења у погледу доношења подзаконских аката и др. У 2012. години забележено је смањење броја погинулих лица у односу на 2011. годину – погинула су 684 лица.

Tabela 1
Табела 1. Преглед броја саобраћајних незгода и настрадалих лица у периоду 2001.-2015. год.

Постојећа статистичка истраживања, услед комплексности и интеракције свих фактора, веома тешко могу прецизно издвојити и рангирати степен утицаја пута у процесу настајања саобраћајне незгоде.

Slika 1
Слика 1. Број погинулих лица у саобраћајним незгодама у период од 2001-2015. године 

Стање безбедности саобраћаја на јавним путевима у Републици Србији према величини јавног ризика (годишњи број погинулих лица на 100.000 становника) износи 9,4 погинулих/100.000 становника (2012. год.)

Стање безбедности саобраћаја на јавним путевима у Републици Србији према величини саобраћајног ризика (годишњи број погинулих лица на 100.000 регистрованих возила) износи 3,4 погинулих/100.000 регистрованих возила (2012. год.) и нешто је већи него у државама Европске уније.

Трендови праћења јавног ризика и саобраћајног ризика у последњих 20 година указују да су доста специфични са врло великим осцилацијама вредности оба ризика. Стање безбедности саобраћаја у Републици Србији и поред изражених осцилација у односу на најтеже облике страдања има тенденцију побољшања.

Опште стање безбедности саобраћаја у Републици Србији може се објаснити традиционалним занемаривањем безбедности саобраћаја у претходном периоду, како у политичком и друштвеном смислу, тако и у законодавном и финансијском погледу.


РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Основни развојни програми безбедности саобраћаја на државним путевима су:

 - Програм ризичних деоница; 
 - Програм управљања црним тачкама; 
 - Програм оцењивања путева – iRAP.

Урађена је и стратешка студија „Мапирање ризика на мрежи државних путева I реда“.

Развијене земље у ЕУ су препознале безбедност саобраћаја на путевима као једну од кључних области у транспортним политикама, при чему је управљање црним тачкама једно од приоритетних делатности. За управљаче пута у ЕУ програми управљања црним тачкама представљају најефективнији приступ који директно утиче на смањење броја погинулих лица на путевима.

Програм управљања црних тачака (Black Spot Management) је поступак откривања места изразито повећане угрожености у саобраћају и дефинисања мера у циљу санирања тих места.

У недостатку домаће званичне методологије за дефинисање опасних места – „црних тачака“ на државним путевима I А, I Б и II реда, основу за досадашњи рад су представљале препоруке и смернице шведских стручњака, израђене у оквиру програма међудржавне сарадње ЈППС и Шведске администрације за путеве (Twinning Agreement).

Урађена је и „Студија методологије идентификације и управљања опасним местима (црним тачкама) на државним путевима Републике Србије“ (Саобраћајни факултет Универзитета у Београду), која је установила процедуре идентификација, рангирања и управљања црним тачкама у методолошком погледу за даљи рад.

Одељење активно учествује и у Пројекту EuroRap Србија који се реализује у оквиру АМСС.

У оквиру реализације Пројекта изградње аутопута на коридору X, предузеће „Коридори Србије“ и консултант Louis Berger SAS су закључили уговор за вршење консултантских услуга Техничке подршке за безбедност саобраћаја, где је предузеће ЈП „Путеви Србије“ и у оквиру њега Одељење за безбедност саобраћаја, препознато као једно од кључних заинтересованих страна.

У оквиру пројеката који се финансирају од стране међународних финансијских институција (WB, EIB, EBRD), Одељење је активно укључено у активности израде Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима (Road Safety audit).


ТЕХНИЧКА УПУТСТВА

У одељењу за безбедност саобраћаја су урађена следећа техничка упутства, и потребно је придржавати их се при пројектовању саобраћајне сигнализације и опреме:

1. Техничко упутство за спровођење одредаба Правилника о саобраћајној сигнализацији;
2. Техничко упутство за означавање опасних кривина на државним путевима Републике Србије;
3. Техничко упутство о примени подлоге знака при изради саобраћајних знакова на државним путевима Републике Србије;
4. Техничко упутство о начину испитивања и поступку оцењивања усаглашености саобраћајних знакова са захтевима стандарда на државним путевима Републике Србије;
5. Техничко упутство о примени система за задржавање возила на државним путевима Републике Србије (допуњено и измењено издање);
6. Техничко упутство о примени материјала при изради саобраћајних знакова на државним путевима Републике Србије (допуњено и измењено издање).

Посебно издвајамо Техничко упутство за означавање опасних кривина на државним путевима Републике Србије, с обавезном применом, као допринос за побољшано обележавање опасних кривина.

Техничко упутство је намењено пројектантима при изради пројектне документације за побољшање опасних места на државним путевима, као и при санацији „црних тачака“ на путној мрежи. Такође, упутство је намењено извођачима радова и надзорним органима задуженим за ову врсту радова на путевима.

Циљ техничког упутства је побољшање и ефикасно унапређење начина означавања „опасних кривина“ на државним путевима, као и увођење типизације примењених решења на путној мрежи. Основни принципи и дефиниције приказане у документу техничког упутства елиминишу дилеме у примени овог елемента саобраћајне опреме, а доприносе ефикаснијем и безбеднијем саобраћају на путевима.

Архива:

- 23.09.16. “ECOROADS” пројекат у Београду

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602