search

Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду

Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду

Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду је задужено за спровођење послова безбедности и здравља, заштите од пожара и спасавања на раду, предузима мере у складу са позитивним законским прописима, подзаконским и нормативним актима, дефинише мере за уклањање уочених недостатака, организује и израђује акта о процени ризика и др. у вези безбедности и здравља на раду, обезбеђује стручну помоћ у опремању и уређивању радних места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада, дефинише мере за побољшање услова рада, организује и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, организује прописане лекарске прегледе запослених, као и њихово оспособљавање за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности. Одељење припрема извештаје о безбедности и здрављу на раду, како за послодавца, тако и за Одбор за безбедност и здравље на раду.

ico-adobe - Правилник о безбедности и здрављу на раду

ico-adobe - Правила заштите од пожара

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602