search

Интегрисани менаџмент системи

Интегрисани менаџмент системи

Sertifikati za visok kvalitet poslovanja Javnog preduzeća Putevi Srbije Sertifikati za visok kvalitet poslovanja Javnog preduzeća Putevi Srbije
јули 2016.

Развој пословне изврсности базиран на интегрисаним менаџмент системима у ЈППС доживљава своју експанзију. Вишегодишњи рад на унапређењу менаџмент система, који је започет 2011. године на добро утемељеном основном моделу, показао је да је стандардизација и стална побољшања менаџмент система, уз основне принципе модела изврсности, постала прворазредно питање пословања ЈППС у сталном и турбулентном окружењу. Интегрисани менаџмент системи у ЈППС дају пуну подршку стабилности и развоју предузећа кроз јачање стратешког менаџмента са једне стране и оперативног менаџмента са друге стране. Брзина промена у којима послују организације, захтева да се поред дефинисања стратегије и изградње оперативног менаџмент система успостави динамичка интеракција између стратешког и оперативног менаџмента. То значи да процеси као резултат стратегије морају бити брзо оперативни за пружање услуге корисницима и у корист свих заинтересованих страна.

ЈППС је опредељено да стално унапређује квалитет својих услуга, све своје пословне активности усклађује са применљивим захтевима законске регулативе у области безбедности и здравља на раду, утврђује програм безбедности и здравља на раду и ангажује се на његовом доследном спровођењу - кроз пројектна решења, спецификације за набавку опреме и материјала и методе реализације пројеката уграђује техничко-технолошка решења која спречавају или минимизују ризике по безбедност и здравље људи и безбедност опреме, идентификује, анализира и вреднује ризике у областима безбедности и здравља људи, према успостављеним критеријумима.

Системи менаџмента квалитетом и безбедношћу и здрављем на раду, у ЈППС су у функцији сталног настојања да се што потпуније, ефикасније, ефективније и поузданије задовоље захтеви, потребе и очекивања у области квалитета услуга и безбедности и здравља на раду, како интерних тако и екстерних, заинтересованих страна.

У циљу јачања пословне изврсности и преиспитивања поставки система, ЈП "Путеви Србије" се, у периоду од 2012. године до 2017. године, три пута пријављивало за националну награду за пословну изврсност "Оскар квалитета" по покровитељством Фондације за културу квалитета и пословну изврсност FQCE и Привредне коморе Србије. 2014. године, Предузеће је освојило награду у области Партнерство и ресурси, док је 2017. године награда уследила у 3 области: Партнерство и ресурси, Резултати код корисника и Стратегија. Ове награде су доказ да ЈП "Путеви Србије" константно ради на развоју и унапређењу, како интегрисаних менаџмент система, тако и процеса, али и да негује аспекте пословне изврсности.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602