search

Услови и сагласности

Упутствa за подношење захтева за издавање услова и сагласности

На основу члана 14. Закона о јавним путевима, Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на издавање:

  • сагласност за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут;
  • сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електроводова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу и у заштутном појасу јавног пута;
  • сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу;
  • посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу  (упутство)
  • одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно поред тог пута (упутство)

Подношење захтева зе добијање наведених сагласности доставити на адресу:

ЈП "Путеви Србије"
Сектор за одржавање јавних путева I и II реда
Oдељење техничких послова одржавања и заштите
Булевар краља Александра 282, 11 000 Београд

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602