search

Eкспропријација

Динамика експропријације на Коридору 10 и Коридору 11 (ауто-пут 763)

Јавно предузеће „Путеви Србије“ саопштава да је експропријација на свим деоницама Коридора 10, као и на деоницама на Коридору 11 – од Обреновца до Љига, на којима је ово предузеће било надлежно за експропријацију, завршена. 

Сектор за правне кадровске и опште послове Јавног предузећа „Путеви Србије“, у периоду од септембра 2008.године до данашњег дана, поднео је надлежним општинама и градовима у Републици Србији 16 000 предлога за експропријацију непокретности потребних ради изградње ауто-пута на Коридору 10 и Коридору 11 (ауто-пут  Е-763). Поступајући по поднетим предлозима, надлежне општине и градови су до данашњег дана донеле 16 000 решења о експропријацији, након чега је са ранијим власницима закључено преко 15 000 споразума о накнади за експроприсане непокретности. По овом основу укупно је исплаћено више од  15 000 странака, а укупна површина експроприсаног земљишта је 3 000 хектара. Укупан износ потрошених средстава на име исплате накнаде за експропријацију непокретности је 12  милијарди динара. Завршеном експропријацијом омогућена је изградња ауто-пута у укупној дужини од 320 км (Коридор 10 – 257,5 км и Коридор 11 (ауто-пут Е-763) – 62,5 км).

Деонице на којима је завршена експропријација:

Коридор 10

Ауто-пут Е-75  ( Грабовница – граница са Републиком Македонијом – 97,4км )

1.  Грабовница – Грделица – 7,9км
2.  Грделица – Царичина Долина – 12км
3.  Царичина Долина – Владичин Хан – 14,3км
4.  Владичин Хан – Доњи Нерадовац – 26,2км
5.  Доњи Нерадовац – Српска Кућа – 6км
6.  Српска Кућа – Левосоје – 10км
7.  Левосоје – Букаревац  - 10,3км
8.  Букаревац – граница са Републиком Македонијом – 10,7км

Ауто-пут Е-80 ( Ниш – граница са Републиком Бугарском –108,1км )

1.  Просек – Црвена Река – 22,5км
2.  Црвена Река – Чифлик – 12,6км
3.  Чифлик – Станичење – 12,2км
4.  Станичење – Пирот исток – 14км
5.  Пирот исток – Суково – 7км
6.  Суково – Димитровград – 8,8км
7.  Обилазница око Димитровграда – граница са Републиком Бугарском – 8,7км
8.  Паралелни ( некомерцијални ) пут од Беле Паланке до Пирота – 22,3км

Ауто-пут Е- 75, Oбилазница око Београда- граница са Републиком Мађарском

1.  Обилазница око Београда, Батајница – Добановци – 10,5км
2.  Обилазница око Београда, Сектор 5 – 5,5км
3.  Келебија – Суботица ( Y крак ) – 24км
4.  Обилазница око Новог Сада – 12км
5.  Хоргош – Нови Сад ( преостала експропријација на територији Новог Сада, Малог Иђоша, Врбаса, Суботице и Кањиже од км 0 до км 108 ) 
6.  Петље између Новог Сада и Београда  ( Стара Пазова, Инђија, Ковиљ, Бешка и Марадик )

Коридор 11

Ауто-пут Е- 763 – 62,5км

1.  Обреновац – Уб – 24км
2.  Уб – Лајковац  - 12,5км
3.  Лајковац – Љиг – 26км

ЈП „Путеви Србије“ се овом приликом захваљује колегама из имовинско правних служби следећих општина и градова: Прешево, Бујановац, Врање, Владичин Хан, Лесковац, Ниш, Бела Паланка, Пирот, Димитровград, Земун, Сурчин, Раковица, Обреновац, Уб, Лајковац, Лазаревац, Љиг, Нови Сад, Мали Иђош, Врбас, Суботица, Кањижа, Инђија и Стара Пазова на успешној сарадњи у протеклих пет година.

За 2014. годину планиран је почетак експропријације на три деонице будућег ауто-пута  Појате – Прељина.  У питању су следеће деонице:

1.  Појате – Прељина  - 27,6 км
2.  Адрани – Мрчајевци – 18 км
3.  Мрчајевци – Прељина – 22,6 км

Поступак експропријације се спроводи искључиво пред надлежним имовинско правним службама општина и градова кроз чију територију пролази будући ауто-пут.  ЈП "Путеви Србије",  као корисник експропријације, покреће поступак експропријације подношењем предлога за експропријацију.

Општински орган управе обавештава странке о покретању поступка експропријације и доноси решења о експропријацији. По правноснажности решења о експропријацији, ЈП "Путеви Србије" је дужно да поднесе писану понуду о облику и  висини накнаде за експроприсану имовину.

Висину накнаде за земљиште утврђује пореска управа, док висину накнаде за биљне културе  и објекте утврђују вештаци одговарајуће струке. Споразум о накнади се закључује пред надлежним општинским органом.


ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Горан Томић, дипл. правник 

**Напомена:  Информација о динамици експропријације на Коридору 10 и Коридору 11 је објављена 09.12.2013.године и важи до објаве нових информација.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602