search

Новости

QMS

02.07.18. Реализована транзициона и друга надзорна провера по ISO 9001 и OHSAS 18001

Јавно предузеће „Путеви Србије“ је 19 и 20.јуна 2018. године успешно реализовало транзициону и другу надзорну проверу интегрисаних менџмент система по ISO 9001:2015 за систем управљања квалитетом и OHSAS 18001:2008 за систем менаџмента заштите здравља и безбедношћу на раду. Овим је предузеће показало потпуну усклађеност са новом верзијом стандарда ISO 9001:2015. Оцењивачи сертификационог тела МСЦ из Београда су извршили проверу и потврдили висок ниво усаглашености пословања ЈП „Путеви Србије“ са захтевима оба стандарда, наглашавајући да је ниво примене основног стандарда далеко изнад јавних предузећа која имају имплементиран ISO 9001:2015.

Сви учесници провере су показали изузетну посвеђеност у свом делокругу рада на интегрисаним менаџмент системима и спремност да унапређују своје пословне процесе кроз континуирана побољшања. Изузетно добро постављен интегрисани менаџмент систем, којим се управља у оквиру послова интегрисаних менаџмент система Одељења квалитета у Сектору УИСС, задовољио је захтеве оба стандарда и постављен је на начин да омогућава будући развој и интеграцију нових стандарда.

 

"Оскар квалитета" 2017

• Инфо о награди

"Оскар квалитета" 2014

• Инфо о награди

18.07.14. Информација о успешној надзорној провери и продужењу сертификата ISO 9001:2008

Након увођења менаџмент система квалитета по међународном стандарду ISO 9001:2008, чија је имплементација трајала 2 године, у априлу 2012.године успешно је спроведена сертификациона провера од стране сертификационог тела ТМС и уручен сертификат по ISO 9001:2008. На тај начин ЈП „Путеви Србије” је кренуло путем свог опредељења да послује по највишим међинародним стандардима.

Систем квалитета у ЈП „Путеви Србије” предстаља значајну стратешку новину у пословању предузећа и дефинисан је тако да доноси јасно дефинисане процесе, већу уређеност, појачану дисциплину, комплетније извештавање и већу фокусираност на корисника. На тај начин је омогућено ефикасније и ефективније управљање процесима, праћење остварења циљева, дефинисање ризика и реаговање на потребе свих заинтересованих страна предузећа.

У оквиру самог предузећа, систем квалитета се континуално унапређује организационо у овкру Кабинета генералног директора, под руководством Представника руководства за квалитет и рада Одбора за квалитета кога чине представници свих сектора.

Такође, као једна од потврда успешне примене система квалитета у ЈП „Путеви Србије”, у оквиру Националне награде за пословну изврсност "Оскар квалитета" 2012.године, Предузеће је освојило трећу награду. Национална награда за пословну изврсност - "Оскар квалитета" додељује се за врхунске резултате постигнуте на развоју и унапређењу организационе и пословне изврсности.

Овом наградом, предузеће се рангира у ред реномираних предузећа која негују принципе савременог пословања, задовољавајући захтеве свих заинтересованих страна односно која послују по највишим међународним стандардима.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602