search

Radovi

31.03.17. Javna nabavka br. 10/2017 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju mostova i tunela na državnom putu IB reda broj 23 i državnom putu IB reda broj 21, deonica: Požega – Užice, nadvožnjak preko pruge i puta
31.03.17. Javna nabavka br. 9/2017 - Dodatni radovi na sanaciji klizišta na državnom putu IIB reda broj 355, deonica: Čačak - Šiljkovica, Caganje na km 13+200
22.03.17. Javna nabavka br. 11/2017 - Rušenje kompleksa čeone naplatne stanice Bubanj Potok na km 217+365 državnog puta I-A reda br.1 (autoput E-75)
30.12.16. Pojačano održavanje državnog puta IB 23, deonica: Pakovraće (Markovica) - Užice, od km 10+485 do km 47+586, L=37,101 km, ID br. Ugovora: RRSP/RRW-IB23UKS/2015-20
26.12.16. Javna nabavka br. 149/2016 – Dodatni radovi na izgradnji autoputa E-75, Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, deonica: Srpska Kuća – Levosoje, od km 934+354,73 do km 942+413,31, regulacija Južne Morave sa pritokama
14.09.16. Javna nabavka br. 29/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu I A reda br. 1, deonica: Jagodina - Ćuprija, mostovi preko Crnih Bara
14.09.16. Javna nabavka broj 28/2016 Periodično održavanje objekata na državnom putu I-A reda br. 1, deonica: Ralja – Požarevac – Velika Plana, mostovi preko puta Smederevska Palanka – Krnjevo
05.09.16. Javna nabavka br. 105/2016 – Izgradnja naplatnih stanica i uspostavljanje zatvorenog sistema naplate putarine na državnom putu IA reda broj 1 (autoput E-75), deonica: Sirig - Subotica
05.09.16. Rehabilitacija državnog puta IA reda (E-75), deonica: Novi Sad - Beograd (desna kolovozna traka), od km 111+700 do km 117+200, dužina: 5,5 km, ID br. RRSP/RRW-E75BNS/2015-18
30.08.16. Javna nabavka br. 31/2016 – Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda broj 16, nadvožnjak preko železničke pruge Beograd – Velika Plana na obilaznici oko Mladenovca (ID 01722), deonica: Mladenovac - Topola
30.08.16. Javna nabavka br. 166/2014 – Periodično održavanje mostova i tunela na državnom putu IB reda broj 23, deonica: Užice – Zlatibor, Ložionički most u Užicu (ID 1156)
22.07.16. Javna nabavka br. 56/2016 – Sanacija klizišta na državnom putu IB reda br. 33, deonica: Klokočevac - Zamna, klizište Zamna na km 163+300
22.07.16. Javna nabavka br. 55/2016 – Sanacija klizišta na državnom putu IB reda br. 33, deonica: Klokočevac - Plavna, klizište Plavna na km 154+400
19.07.16. Javna nabavka br. 57/2016 – Sanacija klizišta na državnom putu IB reda br. 34, deonica: Donji Milanovac - Tekija, klizište Golubinje na km 122+010
19.07.16. Javna nabavka br. 54/2016 – Sanacija klizišta na državnom putu IB reda br. 29, granični prelaz sa Crnom Gorom – Jabuka – Prijepolje, u mestu Ravne na km 15+300
18.07.16. Javna nabavka br. 30/2016 – Prојеkаt аutоputа Е-75 (М-22), Bеоgrаd – Nоvi Sаd, LOT 1.1. Prојеktоvаnjе i izgrаdnjа аutоputа Е-75 оd Bеоgrаdа dо Nоvоg Sаdа оd km 108+000 dо km 118+060 – prеоstаli rаdоvi II dео
01.07.16. Javna nabavka br. 72/2016 – Koridor 10, autoput E-75 Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, završetak radova na petlji Bujanovac 1 sa izgradnjom deonice od km 933+600 do km 934+354,75
01.07.16. Pojačano održavanje državnog puta prvog reda IB 12, Novi Sad - Zrenjanin, deonica: Kać - Zrenjanin 1, Ref. br. Ugovora: RRSP/RW-IB12KZR/2015-19
20.06.16. Javna nabavka br. 7/2016 - Sanacija crnih tačaka na državnom putu IB reda br. 28 – kružni tok u Užicu, veza sa državnim putem IIA reda br. 174
14.06.16. Javna nabavka br. 121-a/2015 - Sanacija klizišta na državnom putu II-A reda br. 216 deonica Kaonik – Ribare – Vukanja na km 390+050

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602