Obilaznica oko Beograda - opšte informacije

Obilaznica oko Beograda Pregledna karta OBILAZNICA

Izgradnjom Obilaznice oko Beograda povezaće se krak Koridora Xc, E-75 (granica sa Mađarskom, Horgoš - Novi Sad-Beograd) sa Koridorom X, E-70 (granica sa Hrvatskom, Batrovci - Beograd), državni put I B reda broj 26 i Rutom 4, E-763 (Beograd – Požega - granica sa Crnom Gorom Boljare) i ponovo delom Koridora X, E-75 (Beograd - Niš - Preševo - granica sa Makedonijom). Takođe će se pozitivni efekti izgradnjom obilaznice Beograda osetiti i po završetku kada dođe do odgovarajućeg preusmeravanja saobraćaja sa preopterećene osnovne mreže gradskih saobraćajnica Beograda na obilaznicu Beograda, čime će se maksimalno poboljšati uticaj na tokove saobraćaja na obilaznici uz istovremeno smanjenje saobraćajnih tokova na najopterećenijoj osnovnoj mreži gradskih saobraćajnica. 

Efekti navedenih poboljšanja će se odraziti na:

Skraćenje vremena putovanja za tranzitne tokove koji će preći na Obilaznicu, kao i za početno-završne tokove koji bi koristili Obilaznicu; smanjenje zagušenja na delu najopterećenije osnovne mreže gradskih saobraćajnica; smanjenje broja saobraćajnih nezgoda na delu najopterećenije osnovne mreže gradskih saobraćajnica; smanjenje troškova eksploatacije vozila; smanjenje štetnih gasova i buke od vozila na užem gradskom području.

Saobraćajni tokovi koji će koristiti Obilaznicu umesto delova najopterećenije osnovne mreže gradskih saobraćajnica, posebno tranzitnih tokova dobili bi „uslugu hotela sa 5 zvezdica umesto hotela bez zvezdica„.

Trasa Obilaznice je projektovana u koridoru koji je Generalnim urbanističkim planom Beograda određen za prolazak puteva kroz područje grada Beograda. Zbog te okolnosti veoma je pažljivo proučen međusobni prostorni i funkcionalni odnos između autoputa i grada i deonica je projektovana tako da zadovolji sve kriterijume međunarodnog auto-puta, a da istovremeno bude pozitivan faktor u razvoju grada.

Obilaznica oko Beograda sastoji se iz sledećih deonica:

deonica A: Batajnica-Dobanovci - radovi završeni na trasi i na petljama Dobanovci i Batajnica.

deonica B: Dobanovci – Bubanj potok

Izgrađeni su sledeći mostovi:

Most br. 13 preko Kijevskog potoka, L=555m, desna strana od km 585+862.72  do km 586+421.70
Most br. 14, L=73m, desna strana od km 586+903.50 do km 586+976.50
Most br. 15 preko Topčiderske doline, L=661, desna strana od km 587+467.50 do km 588+099.04
Ukupna dužina mostova iznosi 1289m.

deonica C: Bubanj Potok – Pančevo (E-70) - predstoje radovi

Za deonicu od Dobanovaca do Bubanj potoka je 80-tih godina prošlog veka urađena posebna Studija opravdanosti u kojoj su analizirane sve varijante i ispitani ekonomski parametri i zaključeno je da deonica predstavlja prioritetnu i rentabilnu investiciju u putnoj mreži Srbije.

2005 godine je Evropska Agencija za Rekonstrukciju finansirala izradu Studije ekonomske opravdanosti izgradnje Obilaznice oko Beograda koja je kao polaznu osnovu uzela predhodnu verziju Studije.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DEONICE:

Ukupna dužina Obilaznice od Dobanovaca do Bubanj potoka iznosi 47,4 km i projektovana je sa računskom brzinom od 120 km/h.
Profil puta se sastoji od dva kolovoza širine po 11,5 m i razdelnog elementa od 4,0m.
Najmanji primenjeni radijus horizontalne krivine je 1.000 m, a najveći uzdužni nagib 3.8%

ČVOROVI I PETLJE:

Na deonici je projektovano pet čvorišta: dva na krajevima i tri u srednjem delu deonice.
Situaciona i visinska rešenja osnovne trase su postavljena tako da će u budućnosti biti moguća izgradnja i drugih petlji ukoliko za to budu postojali opravdani saobraćajni razlozi.

MOSTOVI:

Na delu od Dobanovaca do Bubanj potoka se nalazi 41 lokalitet mostova sa 79 konstrukcija.
Najveći most je preko reke Save kod Ostružnice koji se sastoji od tri konstrukcije ukupne dužine 1.965m (čelične konstrukcije preko reke i prilaznih betonskih konstrukcija na obe obale).
Svi ostali mostovi su betonski, a po veličini se izdvaja pet mostova: "Sveta Petka" (408m), „Železnička reka“ (406 m), „Kijevski potok“ (571 m), „Topčiderska dolina“ (597 m) i „Pružni prelaz“ (preko požarevačke pruge, 452 m).

TUNELI:

Na trasi je projektovano četiri tunela: „Lipak“ (delom ispod platoa železničke stanice Ostružnica, dužina 665m), „Železnik“ (699 m) i „Beli potok“ (ispod Avalskog puta, 373 m) sa dve tunelske cevi, kao i tunel „Straževica“ (ispod Resnika, 745 m) sa dve odvojene cevi.

Projekat se realizuje u dve faze u pogledu sadržaja poprečnog profila. Prva faza se bazira na izgradnji jednog kolovoza od 11,5 m i njegovom korišćenju za dvosmerni saobraćaj, ali sadrži sve one elemente konačnog rešenja koji će omogućiti jednostavnu dogradnju do punog autoputskog profila. Ovom fazom obuhvaćena je i eksproprijacija putnog pojasa za konačno rešenje.