search

Odeljenje računovodstvenih poslova

Odeljenje računovodstvenih poslova

Odeljenje računovodstvenih poslova zaduženo je za vođenje knjigovodstva Preduzeća i izradu završnog računa, obračunava izlazni PDV u fakturama. Sačinjava mesečne obračune PDV i dostavlja ih nadležnim organima kao i izveštaje za potrebe organa upravljanja Preduzeća.

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602