search

Odeljenje za tehničku pripremu

Odeljenje za tehničku pripremu

Odeljenje za tehničku pripremu obezbeđuje projektno-tehničku dokumentaciju i uslove za otpočinjanje radova na gradilištu, i obavlja poslove u vezi sa domaćim i međunarodnim procedurama javnih nabavki. Učestvuje u pripremi i procesu odobravanja međunarodnih projekata, prati njihovu realizaciju i izveštava o efektima po okončanju projekata.

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602