search

Odeljenje za bezbednost saobraćaja

Odeljenje za bezbednost saobraćaja

U okviru Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj nalazi se Odeljenje za bezbednost saobraćaja.

Osnovni zadaci Odeljenja za bezbednost saobraćaja na državnim putevima Republike Srbije su:

  • Formulisanje politike i strategije razvoja bezbednosti saobraćaja na državnim putevima u srednjeročnom periodu i definisanje plana aktivnosti na godišnjem nivou;
  • Aktivno učešće u sprovođenju sveobuhvatnih stručnih analiza; realizacija dela projektnog ciklusa u vezi sa ovom oblašću, pre svega u delu izrada plana poslovanja, sprovođenja tenderske procedure i finansijskog praćenja tehničke dokumentacije, kao i pripreme projektnih zadataka i monitoringa u toku samog projekta u vezi sa projektima poboljšanja opasnih mesta i rizičnih deonica, projektima saobraćajne signalizacije i opreme, projektima privremenog regulisanja saobraćaja za vreme izvođenja radova na putu, i svim vrstama saobraćajnih studija i saobraćajnih analiza i projektima iz domena bezbednosti saobraćaja;
  • Redovno praćenje i usmeravanje svih aktivnosti vezanih za bezbednost saobraćaja na kompletnoj mreži državnih puteva I A, I B i II reda; informisanje pretpostavljenih kako o trenutnoj situaciji bezbednosti saobraćaja na putevima zasnovanoj na razvoju indikatora bezbednosti saobraćaja, tako i o konkretnim akcijama koje JP „Putevi Srbije“ treba da preduzme kako bi se poboljšala bezbednost saobraćaja na putevima. Odeljenje koordinira rad sa nadležnim institucijama iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima (Ministarstvo za infrastrukturu, Ministartsvo unutrašnjih poslova, itd.);
  • Aktivna saradnja sa odeljenjima unutar Sektora za investicije i Sektora za održavanje javnih puteva I i II reda na rešavanju svih stručnih pitanja. U saradnji sa ovim sektorima prati se realizacija raznih mera i aktivnosti koji utiču na bezbednost saobraćaja. Poštujući princip sinergije u radu sa drugim odeljenjima vrši se nadgledanje tehničkih rešenja regulisanja saobraćaja za vreme izvođenja radova na putu, saradnja sa nadzornim organima vezano za promene saobraćajne signalizacije po raznim osnovama.
  • Izrada tehničkih uputstava

Odeljenje redovno prati sve inovacije i dostignuća iz oblasti bezbednosti saobraćaja, učestvuje u stručnim skupovima i seminarima, kao i u raznim komisijama (usaglašavanje tehničkih standarda iz ove oblasti) i prati aktuelnosti na tržištu materijala koji se koriste u tu svrhu.

Polazna osnova za rad odeljenja su:

ico-adobe - Zakon o javnim putevima 
ico-adobe - Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima
ico-adobe - Zakon o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima


POLITIKA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

Osnova politike bezbednosti saobraćaja ico-adobe na putevima u Javnom preduzeću „Putevi Srbije“ je:

 - Strateško opredeljenje Republike Srbije u sektoru drumskog transporta na podizanju nivoa bezbednosti saobraćaja na putevima;
 - Javno preduzeće treba da upravlja poboljšanjem bezbednosti saobraćaja na državnim putevima u skladu sa razvojnom politikom i ciljevima Republike Srbije.

Ova politika će se ostvarivati kroz srednjoročni i dugoročni plan rada i razvoja i godišnji program poslovanja JP „Putevi Srbije“. Politika bezbednosti saobraćaja na putevima je usklađena sa politikama održavanja puteva i zaštite životne sredine.


OSNOVNI POKAZATELJI BEZBEDNOSTI NA DRŽAVNIM PUTEVIMA

U periodu od 2002. do 2009. godine broj poginulih lica na javnim putevima je varirao u granicama od 800 do 960 poginulih. U toku 2010. godine, nakon usvajanja novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, došlo je do značajnijeg smanjenja broja poginulih lica. Broj poginulih lica u 2010. godini je bio najniži od kada se u Republici Srbiji statistički prati stanje bezbednosti saobraćaja – 660 poginulih. U 2011. godini se beleži porast broja poginulih lica u saobraćajnim nezgodama – 728 poginulih, što se najčešće objašnjava kao slabljenje efekata Zakona zbog nemogućnosti primene pojedinih zakonskih odredbi, kašnjenja u pogledu donošenja podzakonskih akata i dr. U 2012. godini zabeleženo je smanjenje broja poginulih lica u odnosu na 2011. godinu – poginula su 684 lica.

Tabela 1

Tabela 1. Pregled broja saobraćajnih nezgoda i nastradalih lica u periodu 2001.-2015. god.

Postojeća statistička istraživanja, usled kompleksnosti i interakcije svih faktora, veoma teško mogu precizno izdvojiti i rangirati stepen uticaja puta u procesu nastajanja saobraćajne nezgode.

Slika 1
Slika 1. Broj poginulih lica u saobraćajnim nezgodama u period od 2001-2015. godine 

Stanje bezbednosti saobraćaja na javnim putevima u Republici Srbiji prema veličini javnog rizika (godišnji broj poginulih lica na 100.000 stanovnika) iznosi 9,4 poginulih/100.000 stanovnika (2012. god.).

Stanje bezbednosti saobraćaja na javnim putevima u Republici Srbiji prema veličini saobraćajnog rizika (godišnji broj poginulih lica na 100.000 registrovanih vozila) iznosi 3,4 poginulih/100.000 registrovanih vozila (2012. god.) i nešto je veći nego u državama Evropske unije.

Trendovi praćenja javnog rizika i saobraćajnog rizika u poslednjih 20 godina ukazuju da su dosta specifični sa vrlo velikim oscilacijama vrednosti oba rizika. Stanje bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji i pored izraženih oscilacija u odnosu na najteže oblike stradanja ima tendenciju poboljšanja.

Opšte stanje bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji može se objasniti tradicionalnim zanemarivanjem bezbednosti saobraćaja u prethodnom periodu, kako u političkom i društvenom smislu, tako i u zakonodavnom i finansijskom pogledu.


RAZVOJNI PROGRAMI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

Osnovni razvojni programi bezbednosti saobraćaja na državnim putevima su:

 - Program rizičnih deonica;
 - Program upravljanja crnim tačkama;
 - Program ocenjivanja puteva – iRAP.

Urađena je i strateška studija „Mapiranje rizika na mreži državnih puteva I reda“.

Razvijene zemlje u EU su prepoznale bezbednost saobraćaja na putevima kao jednu od ključnih oblasti u transportnim politikama, pri čemu je upravljanje crnim tačkama jedno od prioritetnih delatnosti. Za upravljače puta u EU programi upravljanja crnim tačkama predstavljaju najefektivniji pristup koji direktno utiče na smanjenje broja poginulih lica na putevima.

Program upravljanja crnih tačaka (Black Spot Management) je postupak otkrivanja mesta izrazito povećane ugroženosti u saobraćaju i definisanja mera u cilju saniranja tih mesta.

U nedostatku domaće zvanične metodologije za definisanje opasnih mesta – „crnih tačaka“ na državnim putevima I A, I B i II reda, osnovu za dosadašnji rad su predstavljale preporuke i smernice švedskih stručnjaka, izrađene u okviru programa međudržavne saradnje JPPS i Švedske administracije za puteve (Twinning Agreement).

Urađena je i „Studija metodologije identifikacije i upravljanja opasnim mestima (crnim tačkama) na državnim putevima Republike Srbije“ (Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu), koja je ustanovila procedure identifikacija, rangiranja i upravljanja crnim tačkama u metodološkom pogledu za dalji rad.

Odeljenje aktivno učestvuje i u Projektu EuroRap Srbija koji se realizuje u okviru AMSS.

U okviru realizacije Projekta izgradnje autoputa na koridoru X, preduzeće „Koridori Srbije“ i konsultant Louis Berger SAS su zaključili ugovor za vršenje konsultantskih usluga Tehničke podrške za bezbednost saobraćaja, gde je preduzeće JP „Putevi Srbije“ i u okviru njega Odeljenje za bezbednost saobraćaja, prepoznato kao jedno od ključnih zainteresovanih strana.

U okviru projekata koji se finansiraju od strane međunarodnih finansijskih institucija (WB, EIB, EBRD), Odeljenje je aktivno uključeno u aktivnosti izrade Provera zahteva bezbednosti saobraćaja na putevima (Road Safety audit).


TEHNIČKA UPUTSTVA

U odeljenju za bezbednost saobraćaja su urađena sledeća tehnička uputstva, i potrebno je pridržavati ih se pri projektovanju saobraćajne signalizacije i opreme:

1. Tehničko uputstvo za sprovođenje odredaba Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji;
2. Tehničko uputstvo za označavanje opasnih krivina na državnim putevima Republike Srbije;
3. Tehničko uputstvo o primeni podloge znaka pri izradi saobraćajnih znakova na državnim putevima Republike Srbije;
4. Tehničko uputstvo o načinu ispitivanja i postupku ocenjivanja usaglašenosti saobraćajnih znakova sa zahtevima standarda na državnim putevima Republike Srbije;
5. Tehničko uputstvo o primeni sistema za zadržavanje vozila na državnim putevima Republike Srbije (dopunjeno i izmenjeno izdanje);
6. Tehničko uputstvo o primeni materijala pri izradi saobraćajnih znakova na državnim putevima Republike Srbije (dopunjeno i izmenjeno izdanje).

Posebno izdvajamo Tehničko uputstvo za označavanje opasnih krivina na državnim putevima Republike Srbije, s obaveznom primenom, kao doprinos za poboljšano obeležavanje opasnih krivina.

Tehničko uputstvo je namenjeno projektantima pri izradi projektne dokumentacije za poboljšanje opasnih mesta na državnim putevima, kao i pri sanaciji „crnih tačaka“ na putnoj mreži. Takođe, uputstvo je namenjeno izvođačima radova i nadzornim organima zaduženim za ovu vrstu radova na putevima.

Cilj tehničkog uputstva je poboljšanje i efikasno unapređenje načina označavanja „opasnih krivina“ na državnim putevima, kao i uvođenje tipizacije primenjenih rešenja na putnoj mreži. Osnovni principi i definicije prikazane u dokumentu tehničkog uputstva eliminišu dileme u primeni ovog elementa saobraćajne opreme, a doprinose efikasnijem i bezbednijem saobraćaju na putevima.

Arhiva:

- 23.09.16. “ECOROADS”projekat u Beogradu

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602