search

Odeljenje za strateško planiranje, studije i razvoj

Odeljenje za strateško planiranje, studije i razvoj

Karta osnovne mreže puteva
dužine 1627km (217kb)
Karta osnovne mreže putevaPolazna osnova za rad Odeljenja za strateško planiranje, studije i razvoj su:
ico-adobe - Jugoistočna Evropa 2020
ico-adobe - Politika transporta u Evropi do 2010.
ico-adobe - Politika transporta u Evropi 2010 - 2020 - 2050.
ico-adobe - Aneks I (engleski jezik)
ico-adobe - Strategija razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015.godine.
ico-adobe - Strategija bezbednosti saobraćaja 2015-2020. godine.

Odeljenje za strateško planiranje, studije i razvoj je aktivno učestvovalo u radu na Projektu "Izgradnja institucionalnih kapaciteta u sektoru transporta". Projekat je realizovan u Ministarstvu infrastrukture kroz 18 tematskih izveštaja koji su dali osnove za buduće reforme sektora transporta, a finansiran je od strane Evropske agencije za rekonstrukciju. Jedan od glavnih rezultata je bila izrada Nacrta Strategije i politike razvoja sektora saobraćaja do 2015. godine, koji je kasnije modifikovan, usaglašen i usvojen pod nazivom: Strategija razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. godine do 2015. godine.

Evropski savet odobrio je Srbiji status zemlje kandidata 1. marta 2012, na osnovu mišljenja Komisije o zahtevu Srbije za članstvo usvojenom 12. oktobra 2011. Savet je zaključio 5. decembra 2011. da će otvaranje pregovora o pristupanju biti razmotreno od strane Evropskog saveta, u skladu sa ustaljenom praksom, kada Evropska Komisija bude ocenila da je Srbija postigla neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo.

Obzirom na činjenicu da Republika Srbija trenutno ima status zemlje kandidata za punopravno članstvo u EU, Odeljenje se od početka formiranja aktivno uključilo u proces jačanja institucionalnih kapaciteta za podržavanje svih aktivnosti vezanih za proces pridruživanja Evropskoj Uniji.

Između ostalog, u proteklih godinu dana Srbija je radila na stvaranju preduslova za pristup predpristupnim fondovima Evropske Unije (Zaključen je program na nivou Srbije pretpristupne pomoći Srbiji u periodu od 2007- 2013. godine). Odeljenje aktivno učestvuje u svim radnim grupama po resornim ministarstvima koje se bave ovom problematikom, vladinim agencijama, privrednim komorama itd.

Odeljenje je u prethodnom periodu uspostavilo saradnju sa Republičkim zavodom za razvoj u smislu izrade metodologije za merenje razvijenosti opština, podrške izradi Nacrta Strategije održivog razvoja Republike Srbije, Nacrta Strategije građevinarstva.

Odeljenje je bilo uključeno u projekat Vlade Republike Srbije "Ka efikasnijem sprovođenju reformi", koji je orijentisan ka suštinskom jačanju kapaciteta organa i organizacija državne uprave, preko resornih ministarstava za proces planiranja i planskog budžetiranja kroz izradu strateški ciljno orijentisanih Godišnjih operativnih planova Ministarstva, radi uspostavljanja poboljšanja raspodele budžetskih sredstava i boljeg iskorišćavanja međunarodne pomoći i praćenja izvršenja planiranih i predloženih Projekata.


AKTIVNOSTI ODELJENJA:

Odeljenje daje podršku realizaciji projekata koji se finansiraju od strane Međunarodnih finansijskih institucija i Evropskih fondova.

Odeljenje prati sve nove Direktive, Tehničke propise, standarde, Zakone koji su u direktnoj vezi sa procesom izrade tehničke dokumentacije, kao i sve aktuelne inicijative u vezi sa Procesom harmonizacije tehničkih propisa, standarda i pridruživanja EU.

Odeljenje aktivno prati sve promene u vezi sa:

  • putnom administracijom, predstavljanjem mogućeg razvoja organizacije, principima rada i administrativnih procedura;
  • finansiranjem puteva, predstavljanjem alternativnih pristupa za finansiranje puteva;
  • strateškim analizama i dugoročnim planiranjem za očuvanje i razvoj putne mreže.

Učestvuje u izradi i praćenju realizacije sa tehničkog aspekta Godišnjeg Plana JP "Putevi Srbije".

U cilju preispitivanja i analize regionalnog transporta na Zapadnom Balkanu, Evropska Unija je naručila i finasirala Regionalnu Studiju infrastrukture Balkana / REBIS/koja je završena 2003. godine. Ona je bila fokusirana na razvoj regionalne multimodalne SEETO -Osnovne mreže /sada se zove SEETO- Sveobuhvatna mreža/. Razvoj tada predložene Osnovne mreže zahtevao je čvršću regionalnu saradnju, pa je u tu svrhu osnovan zajednički Izvršni Komitet i Sekretarijat za nadgledanje razvoja Osnovne mreže. Sve podatke koji je dostavljala Republika Srbija u vezi sa putnom mrežom, pripremale su stručne službe JPPS. 2012 SEETO- Sveobuhvatna mreža u perspektivi koja se otvara u okviru Trans-evropske Transportne mreže TEN-T, od strane EU, transfomisaće se u, nadamo se bliskoj budućnosti, deo jugoistočne osovine.

Odeljenje za strateško planiranje, studije i razvoj aktivno učestvuje u realizaciji ″Memoranduma o razumevanju″ koji je predviđen Akcionim planom za realizaciju prioriteta i Evropskog partnerstva (usvojen od strane Vlade RS krajem 2004.godine). "Memorandum o razumevanju" predviđa uspostavljanje Kancelarija za nadgledanje saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi (South-East Europe Transport Observatory) sa kojom je uspostavljena trajna saradnja.

Pošto je prepoznata potreba za adekvatnim analizama do sada prikupljenih podataka, koji su značajno varirali između različitih regionalnih zemalja učesnica, kao i među vidovima transporta, pristupilo se 2013. izradi Ažurirane Regionalne Studije infrastrukture Balkana / REBIS/, potencijalno u prespektivi pridruživanja / potpisivanja Transportnog sporazuma sa EU i pregovaranja o uključivanju u TEN-T /. JPPS aktivno učestvuje u radnoj grupi koja podržava ovaj važan projekat. Studija će dati dalje investicione smernice, potvrđivanje preostalih investicionih odluka koje još nisu relevantne, razmotriti multimodalni transport kako bi se osigurale veze sa morem/ rečnim lukama i aerodromima/, kao i veze van neposrednog regiona Zapadnog Balkana na osnovu trgovinskih kretanja fokusirajući se na ne-fizičke barijere, na granične prelaze, a na glavnim putevima SEETO- Sveobuhvatne mreže, uzimajući u obzir aktivnosti koje su obavljene u okviru Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini /CEFTA/.

U skladu sa svim relevantnim transportnim Strateškim dokumentima, JPPS je apliciralao za sredstva iz predpristupnih fondova preko resornog ministarstva koja podržava razvoj SEETO- Sveobuhvatne mreže. Iz PPF-4 programa trenutno radi na implementaciji odobrenig projekta Izrade generalnog projekta sa predhodnom studijom opravdanosti Rute 7 / E80/ SEETO- Sveobuhvatne mreže, pravca Niš- Priština.

Efikasnije upravljanje javnim sredstvima u uslovima globalne ekonomske krize, podrazumeva i bolje korišćenje sredstava namenjenih za upravljanje putevima, a što je neophodan preduslov da bi Srbija ispunila ciljeve definisane Strategijom 2020 za Jugoistočnu Evropu/South East Europe 2020 Strategy/ usvojene 21. novembra 2013, trećim stubom –Održivim razvojem, u okviru koga razvoj transport predstavlja jednu od glavnih okosnica razvoja.Realizacija Strategije 2020 za Jugoistočnu Evropu / koja u svojim osnovnim postulatima prati Strategiju Evropske Unije 2020, će se pratiti preko Regionalnog Saveta ѕa saradnju/Regional Cooperation Council/, a koji se realizuje prekoa Kancelarija za nadgledanje saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi (South-East Europe Transport Observatory) sa kojom je od osnivanja uspostavljena trajna saradnja.

Odeljenje je aktivno učestvovalo u realizaciji trogodišnjeg Dvojnog sporazuma (Twinning agreement) sa Švedskom putnom administracijom. Aranžman je obuhvatao konsultantske usluge i obuke u vezi sa: implementacijom radova redovnom održavanju puteva (Podrška kreditu Svetske banke koja je jednim delom obuhvatao i promovisanje savremenom pristupu ugovaranja radova zasnovanog na nivou kvaliteta usluga), unapređenjem bezbednosti saobraćaja, sistemsko rešenje pitanja zaštite životne sredine u putnom koridoru i unapređenjem planiranja i upravljanja putnom mrežom. Rezultati su sledeće usvojene Politike JP "Putevi Srbije", koje možete preuzeti klikom miša na željeni dokument. Odeljenje je iniciralo i aktivno učestvuje u međuresornom projektu - Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka - NIGP u Republici Srbiji - putna mreža.

ico-adobe - Priručnik za analizu troškova i dobiti, pdf
ico-adobe - HEATCO-Developing Harmonized European Approach for Transport Costing and Project Assessment –Razvoj usaglašenog evropskog pristupa za određivanje troškova transporta i procenu projekta
ico-adobe - Guide for Cost –Benefit Analysis on Investments Project - Structural Fund, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession –European Commission –Directorate General for Regional Policy-Vodič za analizu troškova i koristi za investicione projekte, pripremnjen od strane Generalnog direktorata za regionalnu politiku Evropske komisije


ico-adobe - Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka – NIGP u Republici Srbiji-putna mreža
ico-adobe - Strategija uspostavljanja infrastrukture prostornih podataka u Srbiji - nacrt

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602