search

Odeljenje za zaštitu životne sredine

Odeljenje za zaštitu životne sredine

U okviru Sektora za strategiju , projektovanje i razvoj nalazi se Odeljenje za zaštitu životne sredine. Polazna osnova za rad Odeljenja su novi Zakoni u vezi sa ovom oblašću:

ico-adobe - Zakon o zaštiti životne sredine
ico-adobe - Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
ico-adobe - Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu
ico-adobe - Karta zaštićenih prirodnih dobara Srbije
ico-adobe - Zakon o upravljanju otpadom
ico-adobe - Zakon o vodama
ico-adobe - Zakon o zaštiti vazduha
ico-adobe - Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
ico-adobe - Zakon o zaštiti prirode

Image

Inženjeri - specijalisti za ovu oblast formulišu politiku i strategiju razvoja upravljanja životnom sredinom na putevima, u srednjeročnom periodu. Bave se razvijanjem metoda i operativnim tehnikama za podizanje ekološke svesti na nivou politike, programa, projekata, kao i na operativnom nivou.

Odeljenje priprema i organizuje permanentnu obuku inženjerskog kadra JPPS, projektanata, nadzornih organa i izvođača radova, kao i stručna usavršavanja i informisanje o zaštiti životne sredine. Takođe, organizuje mulidisciplinarne timove za proveru stanja zaštite životne sredine na putevima, radi na pripremi uputstava i pruručnika u cilju definisanja procedura kojima se obezbežuje potreban nivo kvaliteta radova, zatim Studija o proceni uticaja itd, kao rezultat Tvining programa koji je realizovan sa švedskom putnom administracijom.

Na osnovu indikatora životne sredine na putevima, Odeljenje redovno informiše pretpostavljene o trenutnom stanju kao i o konkretnim akcijama koje JPPS treba da preduzme kako bi se podoljšala zaštita životne sredine na putevima , kroz sve faze projektnih ciklusa putnih projekata. Tokom inspekcijskih kontrola, obezbeđuje se kvalitetna komunikacija i upoznavanje republičkih inspekcijskih organa sa merama koje JPPS preduzima u skladu sa zakonskim obavezama.

Odeljenje daje punu podršku međunarodnim organizacijama iz ove oblasti i aktivno učestvuje u obavljanju svih aktivnosti u vezi sa zaštitom životne sredine i u projektima koji se finansiraju od strane međunarodnih finansijskih institucija (WB, EBRD, EIB, SIDA), kako izradom tenderske dokumentacije tako i izradom periodičnih izveštaja o napretku potprojekata koji se tiču životne sredine; izrađuje planove zaštite (EMP-Environmental Management Plan), u skladu sa procedurama definisanim od strane Banaka koje finansiraju projekte.

Takođe se ostvaruje saradnja sa nadležnim institucijama iz oblasti zaštite životne sredine, pre svega sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sa preduzećem "Srbijavode", Zavodom za zaštitu prirode Srbije, Zavodom za zaštitu spomenika kulture, nadležnim republićkim inspekcijskim organima itd.


OSNOVNE AKTIVNOSTI ODELJENJA:

Sprovođenje nadzora nad projektovanjem i implementacijom mera zaštite životne sredine u procesu projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije puteva.
Praćenje realizacije programa, planova i projekata u putnom sektoru i sprovođenje postupka procene uticaja projekta na životnu sredinu, saglasno važećoj pravnoj regulativi koja definiše ovu oblast.
Sprovođenje postupka procene uticaja na životnu sredinu, saglasno Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu.
Sprovođenje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu, saglasno zakonskom okviru koji reguliše tu oblast.
Strateška procena uticaja na životnu sredinu
Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Podnošenje zahteva za dobijanje Mišljenja Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja, u vezi sa potrebom o proceni uticaja projekata iz oblasti rehabilitacije, ojačanja i poboljšanja puteva.
Podnošenje zahteva za dobijanje Rešenja Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja o potrebi procene uticaja za projekte iz oblasti periodičnog održavanja, koji se realizuju u ekološki osetljivom okruženju, odnosno za projekte sa liste II pravilnika o listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu.
Pribavljanje uslova Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Podnošenje zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja.
Sprovođenje procedure javnog oglašavanja različitih faza u postupku procene uticaja.
Obezbeđivanje zahteva za dobijanje Rešenja nadležnog Ministarstva o obimu i sadržaju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.
Podnošenje Zahteva nadležnom ministarstvu za odlučivanje o obimu i sadržaju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu ( kasnije se ista podnosi na saglasnost i dobija Rešenje o saglasnosti nadležnog ministarstva).
Učestvovanje u postupku javne rasprave i javnog uvida o gore navedenoj strudiji.
Učestvovanje u izradi dela projektnog zadatka u vezi sa izradom Generalnih, Idejnih i Glavnih projekata, kontrolisanje projektanata u procesu izrade Studija/Usaglašenost sa Projektnim zadatkom i Rešenjem o utvrđivanju obima i sadržaja Studije donetim od strane nadležnog Ministarstva. Posebna pažnja se posvećuje predlogu tehničkih mera, kao i kasnije u fazi realizacije projekta – sprovođenja istih.
Monitoring tokom izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije.

Vesti:

ico-adobe - Strateške karte buke
ico-adobe - Urađeno uputstvo za monitoring
ico-adobe - Studija o proceni emisija zagađujućih materija u atmosferu od saobraćaja na državnim putevima I i II reda
ico-adobe - Studija istraživanja snežnih nanosa na državnim putevima I reda

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602