search

Odeljenje kvaliteta

Odeljenje kvaliteta

Odeljenje kvaliteta je stalno prisutno i prati realizaciju projekata definisanih u godišnjem planu poslovanja JP “Putevi Srbije“, sa jasnim ciljem da se svi predviđeni radovi izvode u skladu sa zahtevima definisanim tehničkim stadardima, normama i tehničkim specifikacijama. 

Planirana kontrolna ispitivanja su definisana internim planom Odeljenja kvaliteta, kao i vanredne provere, u svim slučajevima kada se po zahtevu nadzorne službe ili predstavnika investitora proverava kvalitet radova, kako u fazi izvođenja, tako i u garantnom roku. 

Kontrolna ispitivanja se sprovode u saradnji sa Laboratorijom za kolovozne konstrukcije pri Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na čelu sa profesorom Goranom Mladenovićem, dipl. građ. inž.

Sama laboratorija je opremljena  najmodernijom opremom u zemlji. Zajednički timski rad sa osobljem fakulteta i iskustvo i obučenost inžinjera kvaliteta zaposlenih u Odelenju kvaliteta obezbeđuje poverenje u dobijene rezultate ispitivanja na osnovu kojih se vrlo efikasno kontroliše rad izvođača i njihovih tekućih laboratorija. 

Edukacija u oblasti upravljanja sistemom kvaliteta posebno je usmerena na sve one koje neposredno vrše nadzor nad radovima redovnog održavanja mreže državnih puteva  i realizaciji investicionih projekata na državnom putu I A reda broj 1  (auto-putu E-75), Obilaznici oko Beograda.

Posebna pažnja se posvećuje  indivudualnim  zahtevima  zaposlenih u pogledu usavršavnja u primeni sistema kvaliteta.  

Integrisani menadžment sistemi

 

Neki od aktuelnih projekata koji se prate su:

Lot A1, Petlja Batajnica

Lot B1-B2-B3.1 Obilaznica oko Beograda,
deonica od Dobanovaca do Ostružnice

Izvođenje probne deonice cementne
stabilizacije na Lot B1-B2-B3.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602