09.11.20. Javna nabavka br. 14/2020 - Izgradnja komunikacione infrastrukture

09.11.20. Poziv za podnošenje ponuda

09.11.20. Konkursna dokumentacija

20.11.20. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

25.11.20. Adendum br.1

25.11.20. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

07.12.20. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

07.12.20. Adendum br.2

07.12.20. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

26.01.21. Odluka o dodeli ugovora

02.02.21. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

02.07.21. Odluka o dodeli ugovora

03.08.21. Obaveštenje o zaključenom ugovoru