Radni sastanak ASECAP, Brisel, jun 2021

asecap

Na radnom sastanku održanom 30.06.2021.g. se govorilo o novim aktivnostima ASECAP u organima EU i Izveštajima o aktivnostima COPER-a. Organizovano je 5 vebinara, 3 eksterna i 2 interna, to su: ASECAP vebinar o alternativnim gorivima, Vebinar o planu oporavka EU, Marketinška radionica, ASECAP vebinar o manifestu C-ITS kao i ASECAP vebinar o bezbednosti na putevima. Na svim vebinarima je ukupno učestvovalo više od 400 učesnika, među njima i predstavnici EU, Evropske komisije, Evropskog parlamenta, Predsedništva Saveta EU, članova ASECAP-a i predstavnici zainteresovanih strana, stručnjaci iz tih oblasti.

ASECAP je u okviru konstulatacija sa EU pripremio 3 odgovora, održan je sastanak sekretarijata COPER uključujući i upravljanje ASECAP RISM studijskim projektima, izložen je stav ASECAP dat EU na EIP vebinaru i izjava ASECAP o inicijativi i izveštaju o „Strategija održive i pametne mobilnosti“. Ažurirana je baza podataka zaštićene zone (PZDB) i veb stranice EFC, u saradnji sa sekretarijatom EFC-a. Svi predsedavajući COPER-a su dali izveštaje o aktivnostima.

Generalni sekretar je dao presek stanja o temama: Datoteka o Eurovinjetama, o Modulacijama i naknadama u vezi emisije CO2 i korisničkih naknada za teška vozila na osnovu emisije CO2. Sa sadašnjim i budućim primenama varijacija putarina ili korisničkih naknada na osnovu ekoloških performansi. Prezentovan je veoma bitan propis o taksonomiji sa dodatnim aktima - Uredba o taksonomiji objavljena u Službenom listu EU sa uslovima koje neka ekonomska aktivnost mora da ispuni da bi se smatrala ekološki održivom i po kojoj je utvrđeno 6 ekoloških ciljeva: Ublažavanje klimatskih promena, Prilagođavanje klimatskim promenama, Održiva upotreba i zaštita voda i morskih resursa, Prelazak na kružnu ekonomiju, Sprečavanje i kontrola zagađenja i Zaštita i obnova biodiverziteta i ekosistema.

Predsedavajuća COPER II je obavestila članove o RISM direktivi koja se tiče upravljanja infrastrukturom bezbednosti na putevima i prezentirala Studiju o metodologiji procene bezbednosti na putevima. Posebno je obrađena tema Označavanje puteva u EU i o znacima.

U aprilu 2021. je održana ASECAP radionica za marketing i komunikacije i COPER II je sa sekretarijatom ASECAP organizovao taj virtuelni godišnji događaj sa fokusom na uticaje pandemije na sektor putarine i odgovor koncesionara autoputeva, s ciljem pružanja kontinuiteta usluge kupcima, čak i tokom perioda vanrednog stanja.

U junu 2021. je održan ASECAP vebinar o bezbednosti na putevima za koji je COPER II sa sekretarijatom ASECAP pripremio agendu, uz pokroviteljstvo MEP TRAN, na temu - Kako doprineti izgradnji kulture bezbednosti na putevima kako bi se pomoglo postizanju cilja „Vision Zero EU o bezbednosti na putevima“.

Radna grupa za Održivost je na osnovu Inicijative za 2021. i Izveštaja o održivosti Asocijacije, naložila COPER II da pripremi izveštaj o tome, uz unošenje različitih elemenata iz projekata koje su već preduzeli ASECAP koncesionari za puteve pojedinačno u svojim zemljama. Nova radna grupa će odlučiti koji su ključni indikatori uspešnosti za održivost koji će ući u Izveštaj o održivosti ASECAP za digitalni dan 10.11.2021. Zatražena je dobra saradnja sa IBTTA.

Predsedavajuća COPER III je obavestila članove da se Revizija ITS direktive očekuje do 2021. jer još ne postoji nacrt te Revizije. Za ASECAP prioritete su postavljeni pravni okvir C-ITS, koji mora biti uspostavljen i digitalizacija koja pruža kibernetičku sigurnost, kvalitet podataka i odgovornost za podatke, a potrebno je pojašnjenje odgovornosti i jačanje uloge operatora puta.COPER 3 treba da bude u kontaktu sa TRAN / TRAN i DG MOVE.

Preduzete su sledeće akcije i to: ASECAP je učestvovao u javnim konsultacijama a naleožene su konsultantske aktivnosti COPER 3 za podršku članovima. Priprema se i učešće na „2. javnoj radionici EK o proceni uticaja za reviziju Direktive o ITS-u“, date povratne informacije članova o „Proceni uticaja na reviziju Direktive o inteligentnim transportnim sistemima (2010/40 / EU) i obavljeno Istraživanje nacionalnih vlada i zainteresovanih strana u industriji“.

ASECAP je priredio nekoliko radionica. Prva je ASECAP vebinar o C-ITS manifestu, održan maja 2021. u kojoj je uz zvaničnike iz Evropske komisije, Evropskog parlamenta i zainteresovanih, učestvovalo ukupno 115 ljudi iz 22 zemlje. Vebinar je dao analizu toga šta je potrebno za podsticanje primene C-ITS-a, aplikacije za podsticanje primene zelenih, sigurnih i inovativnih načina prevoza, uz posebnu analizu predsedavajućeg Coper III. ASECAP veruje da je C-ITS ključni pokretač budućeg evropskog digitalnog cilja za ispunjavanje vizije i ciljeva EU o mobilnosti bez ugljenika. ASECAP ima istu viziju o C-ITS i njegov Manifest pruža uvid u to kako postavljanje C-ITS služi javnom cilju za postizanje bezbednost na putevima, upravljanju saobraćajem i održivi transport u ovom trenutku, (sada) u prelazu na kombinovani saobraćaj i u autonomnom sistemu mobilnosti. Evropska komisija priprema ključne elemente za raspodelu, koji se tiču Revizije ITS direktive po kojoj će finansiranje biti dostupno putem CEF programa i programa za istraživanje i inovacije „Horizont Europe“. Predstavnici EK su objasnili mogućnosti razvoja u putnom sektoru u narednih nekoliko godina. Istaknuti su zajedničkih napori u C-ITS ekosistemu.

Radi povezivanja Europskih digitalnih objekata 2021-2027, preduzeće se sledeći koraci: obaviti analiza CEF2 digitalnog programa, pripremiti dokumenti sa fokusom na ekonomske i tržišne aspekte, tehnološke aspekte i interoperabilnost i povratnu kompatibilnost, daće se zajednički aspekti saradnje, reći koje zainteresovane strane podržavaju „doktrinu ASECAP-ovog jednog puta“ i saopštiti te informacije Evropske komisije.

Što se tiče naplate i VS RLAN, planiraju se Izveštaj ECC 330 o RLAN-u na 5,8 GHz (Vi-Fi paralelno sa frekvencijom naplate) koji je na javnim konsultacijama i koji bi mogao biti nacrt za druge zemlje za otvaranje frekvencijskog opsega od 5,8 GHz za RLAN/Vi-Fi. Na sastancima COPER III će se pripremiti ASECAP izjava o javnim konsultacijama. U vezi delegiranih propisa o naplati -VS RLAN, ASECAP će aktivirati zahteve za postizanje informacione sigurnosti radio opreme u Ekspertskoj grupi za radio opremu (EG RE) i zabrinut je zbog rizika od dvostruke regulacije. COPER III je zajedno sa „DG GROV“ saopštio svoj stav i preneo informacije o dešavanjima u vezi sa C-putevima i CCAM.

Predsedavajuća COPER IV je informisala članove o KPI – Ključnim pokazateljima performansi. Članovi Coper IV već popunjavaju novu matricu i stara važiti do kraja 2021. i od 2022.g. će smeti da se koristi samo nova baza podataka. Istaknut je veliki uticaj COVID-19 na statističke podatke u zemljama članicama. Broj kilometara autoputa bio je gotovo isti kao u 2020. u odnosu na 2019. ali je došlo do smanjenja broja zaposlenih. Što se prometa i pređenih kilometara tiče, u 2020. je došlo do naglog smanjenja od -26,6% kod lakih vozila u odnosu na 2019. god. dok je smanjenje teških vozila iznosilo -3,2%. Što se tiče ADT - Prosečnog dnevnog saobraćaja (Average Daily Traffic) na dan 1.3.2021. u poređenju sa 2020. saobraćaj je mnogo manji. Postoji blagi porast teških vozila u nekim zemaljama, no i dalje postoji pad. Što se tiče PDS u periodu januar- mart 2021.g. a u poređenju sa 2019. za teške kamione pad je ogroman, i opet neke zemlje imaju povećan protok a druge smanjen. Došlo je i do smanjenja prihoda od naplate putarine u 2020. u poređenju sa 2019. g. Naglašeno je da ASECAP baza podataka mora agilnije da se popunjava, COPER IV tim će verifikovati podatke i dati osvrt na nove kategorije, a prikupljaće se i podaci za Izveštaj o održivosti.

ASECAP-ovi dani 2021. će biti vituelni, 10.11.2021.g. sa dve plenarne sednice i raspravom. Upućen je apel članicama da prikupe sponzorstva jer je to presudna podrška ASECAP.

Na Okruglom stolu su članovi ASECAP kratko prezentovali razvoj saobraćaja i podatke o bezbednosti na putevima u svojim zemljama, pregovore sa vladama o nadoknadi zbog smanjenog saobraćaja tokom perioda blokada ili ograničenog kretanju tokom vandrednog stanja. Predstavnik SUNDBÆLT, Danska, je posebno govorio o svojoj zemlji. Dogovoreno je da se pripremi Izjava o koncesijama u Evropi, koja bi se nadoveyala na ranije objavljenu Publikaciju ASECAP o modelu koncesija, urađenu na osnovu ASECAP Manifesta o koncesijama, da bi se njom kreatori politike informisali (u EU) o stanovištu ASECAP. Sledeći sastanak ASECAP je 14.12.2021.


Štampa