search

Услуге

08.08.17. Јавна набавка бр. 101/2017 - Акциони планови за заштиту од буке на државним путевима I и II реда
01.08.17. Јавна набавка бр. 92/2017 - Технички преглед објеката - наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на државаном путу IА реда бр. 1 (аутопут Е-75), деоница: Сириг - Суботица
27.07.17. Јавна набавка бр. 85/2017 - Осигурање запослених
19.07.17. Јавна набавка бр. 89/2017 - Преглед мостова који нису унети у базу података
19.07.17. Јавна набавка бр. 64/2017 - Регистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда
19.07.17. Јавна набавка бр. 136/2016 - Одржавање комуникационе инфраструктуре ITS
14.07.17. Јавна набавка бр. 82/2017 - Информисање јавности о раду и активностима ЈП «Путеви Србије»
14.07.17. Јавна набавка бр. 75/2017 - Техничка документација за реконструкцију моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIA реда број 158, деоница: Алексинац - Катун
11.07.17. Јавна набавка бр. 107/2016 - Ангажовање ватрогасне јединице на државном путу А1, Обилазница око Београда
06.07.17. Јавна набавка бр. 77/2017 - Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године
30.06.17. Јавна набавка бр. 78/2017 - Ревизија финансијских извештаја
23.06.17. Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-PM/2017-06
16.06.17. Јавна набавка бр. 27/2017 – Одржавање и санација видео надзора у надлежности СУИСС.
14.06.17. Јавна набавка бр. 28/2017 - Повремено аутоматско бројање саобраћаја
07.06.17. Јавна набавка бр. 34/2017 – Набавка електронских комуникационих услуга – интернет
06.06.17. Јавна набавка бр. 30/2017 - Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате – Прељина
06.06.17. Јавна набавка бр. 70/2017 - Израда техничке документације за рехабилитацију државног пута IIB реда број 351 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Умчара, деоница: Умчари – петља Умчари
02.06.17. Јавна набавка бр. 67/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 28, од Малог Зворника до Грачанице
02.06.17. Јавна набавка бр. 25/2017 - Одржавање софтверског програма за финансијско пословање „MEGA – HERMES“
18.05.17. Јавна набавка бр. 22/2017 - Техничка документација за рехабилитацију моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIA 158 и површинске раскрснице државног пута IIA 158 и државног пута IIБ 438, у месту Грделица

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602