search

Услуге

23.05.18. Јавна набавка бр. 26/2018 - Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)
22.05.18. Јавна набавка бр. 37/2018 - Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине
16.05.18. Јавна набавка бр. 42/2018 - План детаљне регулације (L=51km) и Идејни пројекат са Студијом опрaвданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац – Лозница (L=55km)
09.05.18. Јавна набавка бр. 12/2018 - Основна мрежа БПП на државним путевима – фаза I (обезбеђење геореференцираних података са додатних деоница у зони петљи на државним путевима у функцији ажурирања)
27.04.18. Јавна набавка бр. 10/2018 - Обрада података са бројача саобраћаја за 2017. годину
19.04.18. Јавна набавка бр. 23/2018 - Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ реда бр. 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар - Шпиљани на km 296+850
19.04.18. Јавна набавка бр. 22/2018 - Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ реда бр. 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадуктом преко клисуре - Орље на km 276+070
19.04.18. Јавна набавка бр. 21/2018 - Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ реда бр. 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар - Мехов Крш на km 294+800
17.04.18. Јавна набавка бр. 15/2018 - Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш - Мердаре
16.04.18. Јавна набавка бр. 16/2018 - Иновирање и допуна техничке документације за рехабилитацију (у реконструкцију) државног пута IБ реда бр. 22 са путним објектом преко реке Качер на km 284+170, деоница: Ћелије - Љиг
16.04.18. Јавна набавка бр. 13/2018 - Техничка документација за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник
16.04.18. Јавна набавка бр. 14/2018 - Техничка документација за реконструкцију моста Шепак преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Трбушница
01.03.18. Јавна набавка бр. 15/2017 - Периодична испитивања услова радне околине; прописани лекарски прегледи запослених по оцени службе медицине рада...
23.02.18. Јавна набавка бр. 121/2017 - Израда пројектно - техничке документације за интер - модални терминал Батајница
22.02.18. Јавна набавка бр. 5/2018 - Услуга мобилне телефоније
19.02.18. Јавна набавка бр. 9/2018 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу од Ниша до Мердара
14.02.18. Јавна набавка бр. 7/2018 - Технички преглед објекта - Аутопут Е-763: Београд - Јужни Јадран, сектор 1: Београд (Остружница) - Љиг, деоница 5: Лајковац - Љиг
14.02.18. Јавна набавка бр. 6/2018 - Технички преглед објекта - Аутопут Е-763: Београд - Јужни Јадран, сектор 1: Београд (Остружница) - Љиг, деоница 3: Обреновац - Уб
07.02.18. Јавна набавка бр. 172/2017 - Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима
06.02.18. Јавна набавка бр. 166/2017 - Студија умањења емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602