search

Услуге

21.09.18. Јавна набавка бр. 89/2018 - Израда измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац - Лозница и израда Идејног пројекта
13.09.18. Јавна набавка бр. 68/2018 - Повремено аутоматско бројање саобраћаја
12.09.18. Јавна набавка бр. 69/2018 - Редовно и ванредно сервисирање опреме, средстава и уређаја за заштиту од пожара
11.09.18. Јавна набавка бр. 82/2018 - Одржавање возног парка у Нишу
07.09.18. Јавна набавка бр. 79/2018 - Допунско ласерско снимање и обрада постојећих ласерских података за потребе израде новог решења Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-761, деоница: Крушевац (Кошеви) - Адрани
07.09.18. Јавна набавка бр. 78/2018 - Информисање јавности о раду и активностима ЈП "Путеви Србије"
30.08.18. Јавна набавка бр. 72/2018 – Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 26 од Бање Ковиљаче до Малог Зворника
29.08.18. Јавна набавка бр. 54/2018 - Дефинисање индикатора енергетске ефикасности и циљева уштеде ЈП "Путеви Србије"
29.08.18. Јавна набавка бр. 53/2018 - Израда плана и програма енергетске ефикасности ЈП "Путеви Србије"
27.08.18. Јавна набавка бр. 76/2018 – Геодетско снимање, израда ДТМ-а и топографског плана за трасу аутопута Е-761, деоница: Појате – Прељина
24.08.18. Јавна набавка бр. 70/2018 - Колективно осигурање запослених
01.08.18. Јавна набавка бр. 35/2018 - Техничка контрола пројектно - техничке документације и надзор над радовима на изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) - крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2
26.07.18. Јавна набавка бр. 51/2018 - Израда катастра потрошача воде у ЈППС
26.07.18. Јавна набавка бр. 48/2018 - Студија изводљивости израде пројектне документације за постављање пунионица за електрична возила
25.07.18. Јавна набавка бр. 95/2017 - Програмско проширење базе података о саобраћају
24.07.18. Јавна набавка бр. 61/2018 - Информисање јавности о раду и активностима ЈП «Путеви Србије»
24.07.18. Јавна набавка бр. 55/2018 - Трошкови ревизије финансијских извештаја
06.07.18. Јавна nабавка бр. 62/2018 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 21 од Руме до Шапца
04.07.18. Јавна набавка бр. 60/2018 - Осигурање новца у транспорту
22.06.18. Јавна набавка бр. 40/2018 - Техничка документација побољшања државног пута IA - A1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна)

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602