Одељење за комерцијалне послове

Одељење за комерцијалне послове обавља следеће послове: евидентирање корисника државних путева, фактурисање обавеза корисницима, праћење и реализацију наплате накнада и то: накнаде за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи Предузеће, накнаде за закуп делова земљишног појаса државног пута и другог земљишта које користи Предузеће, накнаде за постављање водовода, канализације, електронских, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на државном путу, накнаде за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са државног пута, накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству. Врши припрему опомена и докумената за утужење, сарађује са надлежним пореским и општинским органима, као и са надлежним  Секторима у оквиру Предузећа.

KOMEРЦИЈАЛНЕ AKТИВНOСТИ

Одељење за комерцијалне послове обавља следеће послове: евидентирање корисника државних путева, фактурисање обавеза корисницима, праћење и реализацију наплате накнада и то: накнаде за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи Предузеће, накнаде за закуп делова земљишног појаса државног пута и другог земљишта које користи Предузеће, накнаде за постављање водовода, канализације, електронских, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на државном путу, накнаде за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са државног пута, накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству. Врши припрему опомена и докумената за утужење, сарађује са надлежним пореским и општинским органима, као и са надлежним  Секторима у оквиру Предузећа.

KOMEРЦИЈАЛНЕ AKТИВНOСТИ

Накнада за употребу државних путева за возила регистрована у иностранству

Putna mrežaНа основу члана 186., став 1., тачка 5. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - ускл. дин.изн., 156/2020 - доп.усклађ.дин.изн., 15/2021 - доп.усклађ.дин.изн. и 15/2023-ускл.дин.изн.), врши се наплата накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству. На основу члана 206. Закона, обвезник накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству је власник теретног возила, односно скупа возила и власник аутобуса регистрованих у иностранству који користе државни пут.

Утврђивање и наплату накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству врши царински орган на граничном прелазу или на другом месту на коме се врши надзор, а накнада се плаћа приликом преласка границе.

Ослобођења: На основу члана 209. Закона, накнада се не плаћа:

  1. за моторна возила која обављају превоз медицинске опреме у хитним случајевима, нарочито у случајевима природних катастрофа и хуманитарних потреба,
  2. сходно међународним уговорима и другим међународноправним актима који се закључују ради спровођења међународних уговора, по принципу реципроцитета.

Законом о накнадама за коришћење јавних добара, прилог 10, Табела 13, прописана је висина накнада, која је утврђена у ЕУР, и то:

Теретно возило и прикључно возило, по сваком брутотонском километру 0,0027 еур

Аутобус по сваком возило-километру:
- За возило до 23 места за седење 0,0286 еур
- За возило преко 23 места за седење 0,0366 еур

Приколица за превоз пртљага путника који путују аутобусом који вуче приколицу сматра се саставним делом аутобуса.

ico-adobe - Закон о накнадама за коришћење јавних добара

Реализација наплате накнаде за кориснике јавних путева по добијању сагласности

Закон о путевима ("Сл. гласник РС", бр.41/2018 и 95/2018 – др. закон) у  члану 2., став 1., тачка 2. дефинише "јавни пут" као пут који испуњава прописане критеријуме за категоризацију од стране надлежног органа и који је надлежан орган прогласио као такав. Уредбом о категоризацији државних путева ("Сл. гласник РС", бр. 105/2013, 119/2013 и 93/2015), категорисани су државни путеви I реда и државни путеви II реда на територији Републике Србије.

Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – доп. усклађени дин. изн., 15/2021 доп. усклађених дин. изн. и 15/2023 – усклађени дин. изн.) чланом 186, став 1, тачка 2, 4 и 6, утврђене су накнаде које се плаћају за коришћење државних путева, и то:

Годишње накнаде:

накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред државног пута, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута,

накнада за коришћење делова путног земљишта државног пута и другог земљишта које    користи управљач државног пута;

Једнократна накнада:

накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу.

Утврђене годишње накнаде плаћају се у дванаест једнаких месечних рата, до 15. у месецу за претходни месец, на основу закључених уговора са Јавним предузећем „Путеви Србије“. Једнократна накнада плаћа се једнократно, приликом закључења уговора.

Висине наведених накнада за коришћење државних путева прописане су у Прилогу 10 Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

Закон о путевима, у члану 19, став 1, тачка 1 одређује накнаду за употребу јавног пута, као један од извора финансирања изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута.

ico-adobe - Закон о путевима

ico-adobe - Закон о накнадама за коришћење јавних добара

За информације у вези са наплатом прописаних накнада, рекламације, примедбе, можете нам се обратити на телефоне Одељења за комерцијалне послове:
011/30 84 282, 30 84 251, 30 84 244, 30 84 272, 30 84 210


Штампа