Одељење за комерцијалне послове

Одељење за комерцијалне послове обавља следеће послове: евидентирање корисника државних путева, фактурисање обавеза корисницима, праћење и реализацију наплате накнада и то: накнаде за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи Предузеће, накнаде за закуп делова земљишног појаса државног пута и другог земљишта које користи Предузеће, накнаде за постављање водовода, канализације, електронских, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на државном путу, накнаде за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са државног пута, накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству. Врши припрему опомена и докумената за утужење, сарађује са надлежним пореским и општинским органима, као и са надлежним  Секторима у оквиру Предузећа.

KOMEРЦИЈАЛНЕ AKТИВНOСТИ

Одељење за комерцијалне послове обавља следеће послове: евидентирање корисника државних путева, фактурисање обавеза корисницима, праћење и реализацију наплате накнада и то: накнаде за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи Предузеће, накнаде за закуп делова земљишног појаса државног пута и другог земљишта које користи Предузеће, накнаде за постављање водовода, канализације, електронских, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на државном путу, накнаде за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са државног пута, накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству. Врши припрему опомена и докумената за утужење, сарађује са надлежним пореским и општинским органима, као и са надлежним  Секторима у оквиру Предузећа.

KOMEРЦИЈАЛНЕ AKТИВНOСТИ

Накнада за употребу државних путева за возила регистрована у иностранству

Putna mrežaНа основу члана 17., став 1., тачка 13. Закона о јавним путевима, врши се наплата накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству. На основу члана 17., став 2 Закона, висину  накнаде  утврђује управљач државног пута уз сагласност Владе Републике Србије.

Управа Царине, на основу закљученог уговора са ЈП „Путеви Србије“, обавља  послове наплате накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству на граничним прелазима,  у име и за рачун ЈП „Путеви Србије“.

Средства од наплаћених накнада сходно члану 22. Закона о јавним путевима, користе се за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавних путева.

Одлуком о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016), прописана је висина накнада, која је  утврђена у ЕУР, и то:

Теретно моторно возило и прикључно возило, по сваком брутотонском километру - 0,0027 еур

Аутобус и аутобуска приколица по сваком километру:
- За возило до 23 седишта - 0,0286 еур
- За возило преко 23 седишта - 0,0366 еур

Приколица за превоз пртљага путника који путују аутобусом који вуче приколицу сматра се саставним делом аутобуса.

ico-adobe - Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016)

Реализација наплате накнаде за кориснике јавних путева по добијању сагласности

Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр. 101 од 21. новембра 2005, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13) у  члану 2., став 1., тачка 2. дефинише  "јавни пут" као пут који испуњава прописане критеријуме за категоризацију од стране надлежног органа. Уредбом  о категоризацији државних путева ("Сл. гласник РС", бр. 105 од 29. новембра 2013, 119/13, 93/15), категорисани су државни путеви I реда и државни путеви II реда на територији Републике Србије.

Чланом 17., став 1. тачком 4., 7., 8., 10. и 12.  Закона о јавним путевима, утврђене су накнаде које се плаћају  за употребу јавног пута, а чланом 17., став 2. утврђено је да висину накнада за државни пут утврђује управљач државног пута уз сагласност Владе, а за општински пут и улицу управљач општинског пута и улице уз сагласност скупштине општине, односно скупштине града.  

За државне путеве,  Влада РС  дала је сагласност на Одлуку о висини накнада за употребу државног пута („Сл. Гласник РС“ бр.16/09), у којој су утврђене:

Годишње накнаде -  накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи Предузеће, накнаде за закуп делова земљишног појаса државног пута и другог земљишта које користи Предузеће, накнаде за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са државног пута, као и привремених комерцијалних објеката (контејнери, киосци, караван возила, покретне продавнице и сл.)

Једнократна накнада - накнада за постављање водовода, канализације, електронских, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на државном путу.

Утврђене годишње накнаде  плаћају се у дванаест једнаких месечних рата, до петог у месецу за претходни месец, на основу закључених уговора са  Јавним предузећем. Једнократна накнада  плаћа се једнократно, приликом закључења уговора.

Средства од наплаћених накнада, сходно члану 22. Закона о јавним путевима, користе се за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавних путева.

ico-adobe - Одлука о висини накнада за употребу државног пута (Служб. гласник бр.16, 06.03.2009) 

ico-adobe - Закон о јавним путевима

За информације у вези са наплатом прописаних накнада, рекламације, примедбе, можете нам се обратити на телефоне Одељења за комерцијалне послове:
011/30 84 282, 30 84 254, 30 84 251, 30 84 244


НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ НАПЛАТЕ НАКНАДА ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА

Питање: Да ли је могуће плаћање заосталих потраживања на рате?
Одговор: Заостала потраживања није могуће плаћати на рате, а Одлуком о висини накнада за употребу државног пута је предвиђен начин плаћања накнада.

Питање: Коме се обратити у случају престанка рада комерцијалног објекта?
Одговор: У случају промена околности (промена власника комерцијалног објекта, издавање објекта у закуп, престанак рада комерцијалног објекта) потребно је обавестити ЈП „Путеви Србије“ - Одељење  за комерцијалне послове.

Питање: Да ли се за неизмирена потраживања обрачунавају камате и на основу чега?
Одговор: На основу члана 26. Закона о јавним путевима, у погледу контроле, камате, повраћаја, застарелости, казне и осталог што није предвиђено, примењују се одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација, а у члану 75. наведеног закона ближе је описан начин обрачунавања камата.

Питање: Шта се подразумева под комерцијалним привременим објектом?
Одговор: У комерцијалне привремене објекте сврставају се контејнери, киосци, караван возила, покретне продавнице и сл. поред државног пута

Питање: Кога је потребно обавестити у оквиру Јавног предузећа о добијању употребне дозволе или фискализације касе, као  почетак рада комерцијалног објекта?
Одговор: Уговором је преузета обавеза другог уговарача да, након  почетка коришћења комплекса или његовог дела и добијања употребне дозволе, о томе писмено обавести ЈП „Путеви Србије“ - Одељење за комерцијалне послове, у року од 15 дана од дана почетка коришћења.


Штампа