Одељење рачуноводствених послова

Одељење рачуноводствених послова задуженo je за вођење књиговодства Предузећа и израду завршног рачунаp, обрачунава излазни ПДВ у фактурама. Сачињава месечне обрачуне ПДВ и доставља их надлежним органима као и извештаје за потребе органа управљања Предузећа.


Штампа