Одељење финансијских послова

Одељење финансијских послова задуженo je за послове везане за распоред финансијских средстава ради измирења обавеза Предузећа, за контролу законитости и формалне исправности документације за исплату обавеза, финансијско пословање преко динарских и девизних рачуна код пословних банака и Управе за Трезор, састављање дневних извештаја о стању прихода по свим основама, периодично извештавање, формирање налога за исплату и предају документације на књижење, правилан обрачун обавеза Предузећа по основу пореза на додату вредност.


Штампа