Одељење за нормативне и статусне послове

Oдељење за нормативне и статусне послове oбавља стручно-аналитичке послове. Оцењује правоваљаност општих аката предузећа и других докумената. Заступа предузеће пред судовима и надлежним органима. Прати и контролише примену прописа из делокруга свог рада, води потребне евиденције.


Штампа