Одељење за радне односе и кадровске послове

Одељење за радне и кадровске послове стара се о примени законских прописа у области рада и радних односа, учествује у припреми предлога и мишљења у вези са правима и обавезама запослених из радног односа, ради на изради потребних аката о правима и обавезама запослених по основу рада из области радних односа, запошљавања и осигуравања, здравственог, пензијског и инвалидског осигурања, самостално спроводи поступак везан за учињену повреду радне обавезе запослених, и прати рокове застарелости. По пријему обавештења о извршеној повреди радне обавезе у одељењу се врши израда упозорења и решења о привременом удаљењу запосленог са рада, прибављају се по потреби изјаве или други потребни подаци због израде упозорења, креирају се мере за унапређење организације рада и обављања послова у Јавном предузећу као и планови и програми обуке и стручног усавршавања у Јавном предузећу.


Штампа