Одељење за јавне набавке и уговоре

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019) Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд, План јавних набавки и све његове измене и допуне објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Подаци о сппроведеним поступцима јавних набавки у текућој години и закљученим уговорима о јавним набавкама добара, услуга и радова налазе се на Порталу јавних набавки.


Штампа