Одељење за стратешко планирање, студије и развој

https://mapofeurope.com/road-map-of-europe/

Полазна основа за рад Одељења за стратешко планирање, студије и развој су:

ico-adobe - Југоисточна Европа 2020
ico-adobe - Политика транспорта у Европи до 2010.
ico-adobe - Политика транспорта у Европи 2010 - 2020 - 2050.
ico-adobe - Анекс I (енглески језик)
ico-adobe - Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године.
ico-adobe - Стратегија безбедности саобраћаја 2023-2030. године са акционим планом за 2023. до 2025. год
ico-adobe - Акциони план безбедности саобраћаја за период од 2023. до 2025. године
ico-adobe - Европски зелени договор
ico-adobe - Декларација из Софије
ico-adobe - Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године”Службени гласник РС", број 47 од 28. јуна 2019.

АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА: Одељење даје подршку реализацији пројеката који се финансирају од стране Међународних финансијских институција и Европских фондова.Одељење прати глобалне трендове, нове  законске и техничке оквире, који су у директној вези са процесом израде техничке документације, као и све актуелне иницијативе у вези са Процесом хармонизације техничких прописа, стандарда и придруживања ЕУ.

Одељење активно прати све промене у вези са: путном администрацијом, представљањем могућег развоја организације, принципом рада и административних процедура; финансирањем путева, представљањем алтернативних приступа за финансирање путева; стратешким анализама и дугорочним планирањем за очување и развој путне мреже. Учествује у изради и праћењу реализације са техничког аспекта Годишњег Плана ЈП "Путеви Србије".

Одељење за стратешко планирање, студије и развој је у претходном периоду активно учествовало у раду на Пројекту "Изградња институционалних капацитета у сектору транспорта". Пројекат је реализован у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре кроз 18 тематских извештаја који су дали основе за будуће реформе сектора транспорта, а финансиран је од стране Европске агенције за реконструкцију. Један од главних резултата је била израда: Стратегије развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. године до 2015. године.

Европски савет одобрио је Србији статус земље кандидата 1. марта 2012, на основу мишљења Комисије о захтеву Србије за чланство усвојеном 12. октобра 2011. Савет је закључио 5. децембра 2011. године, да ће отварање преговора о приступању бити размотрено од стране Европског савета, у складу са устаљеном праксом, када Европска Комисија буде оценила да је Србија постигла неопходан степен усклађености са критеријумима за чланство. Обзиром на чињеницу да Република Србија тренутно има статус земље кандидата за пуноправно чланство у ЕУ, транспортна политика Републике Србије одређена је циљем економског и друштвеног развоја и усклађивањем са транспортном политиком Европске уније. Следећи пут еуро интеграција претходних година уложен је значајан напор у усаглашавање националног законодавства у области транспорта са законодавством Европске уније. Одељење за стратешко планирање, је активно учествовало у изради и реализацији Извештаја које ресорна министарства припремају у том сложеном процесу.

Одељење за стратешко планирање, студије и развој је активно учествовало у реализацији ″Меморандума о разумевању″ који је предвиђен Акционим планом за реализацију приоритета и Европског партнерства (усвојен од стране Владе РС крајем 2004.године)." Меморандум о разумевању" предвиђао је  успостављање Канцеларија за надгледање саобраћаја у Југоисточној Европи (South-East Europe Transport Observatory) са којом је успостављена трајна сарадња. Пошто је препозната потреба за адекватним анализама до сада прикупљених података, који су значајно варирали између различитих регионалних земаља учесница, као и међу видовима транспорта, приступило се 2013-2017 изради Ажуриране Регионалне Студије инфраструктуре Балкана / REBIS/, потенцијално у преспективи придруживања / потписивања Транспортног споразума са ЕУ и преговарања о укључивању у ТЕN-Т /. ЈППС активно учествује у радној групи која подржава овај важан пројекат. Студија даје даље инвестиционе смернице, потврђивање преосталих инвестиционих одлука које још нису релевантне, планира мултимодални транспорт како би се осигурале везе са морем/ речним лукама и аеродромима/, као и везе ван непосредног региона Западног Балкана на основу трговинских кретања фокусирајући се на не-физичке баријере, на граничне прелазе, а на главним путевима SЕЕТО- Свеобухватне мреже, узимајући у обзир активности које су обављене у оквиру Централноевропског споразума о слободној трговини /CEFTA/.

Одељење је активно учествовало у реализацији трогодишњег Двојног споразума  (Twinning agreement) са Шведском путном администрацијом. Аранжман је обухватао консултантске услуге и обуке у вези са: имплементацијом радова на редовном одржавању путева (Подршка кредиту Светске банке која је једним делом обухватао и промовисање савременом приступу уговарања радова заснованог на нивоу квалитета услуга), унапређењем безбедности саобраћаја, системским решењем питања заштите животне средине у путном коридору и унапређењем планирања и управљања путном мрежом. Одељење је иницирало и активно учествује у међуресорном пројекту - Национална инфраструктура геопросторних података - НИГП у Републици Србији - путна мрежа.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у оквиру Пројекта унапређења трговине и транспорта Западног Балкана (WBTTF), ради на реализацији компоненте Израда националне стратегије саобраћаја Републике Србије 2023-2030.године. Циљ израде нове стратегије је да усмери одрживи развој саобраћајног сектора у целини, а Одељење за стратешко планирање, студије и развој учествује и изреди стратегије.

У свом раду одељење тежи да достигне оквире  зацртане Стратегијом за одрживу и паметну мобилност на Западном Балкану, подржавајући у свом раду настојања ресорног министарстава да Србија на адекватан начин испуни своје  преузете обавезе према Транспортној заједници. Бела књига сектора транспорта Европске Уније - Мапа пута до јединствене европске транспортне зоне, ка конкурентном и ресурсно ефикасном транспортном систему /до 2050 године/ дао је оквире за припрему европске транспортне зоне за будућност, уз Визију конкретнијег и одрживог транспортног система. Документ предвиђа повећање обима транспорта и подршка мобилности узимајући у обзир смањивање циљане емисије на 60%, што се између осталог постиже транзицијом ка  електричним и хибридним возилима у најскорије време.

Кроз пројекат ”Danube Cycle Plans” финансиран од стране ЕУ фондова (кроз Интерег програм) Дунавски центар за компетенцију (DCC) уз подршку бившег Министарства  трговине, туризма и телекомуникација и уз друге заинтересоване стране у претходне две године израдио је први Нацрт Стратегије развоја бициклирања у Републици Србији од 2022-2026 године. Нацрт националне стратегија управо промовише здраву и зелену одрживу мобилност: бициклирање као активност која доприноси побољшању стања животне средине и  здравља свих грађана Србије. Стратегија уводи појам бициклирања (спортски, туристички, рекреативни бициклизам и свакодневна употреба бицикла у кретању)  и интегрални је део  Дунавске стратегије бициклирања чија је израда такође у финалној фази.

https://en.eurovelo.com/

До сада је 2019. године изграђена двосмерна бициклистичка стаза 8,21 км кроз програм преко граничне сарадње INTEREG IPA прекограничне сарадње Румунија-Србија Improvement of Banat Connectivity (акроним пројекта: IВС) Кикинда – Наково/ граница са Румунијом/, а планира из ЕУ фондова  и изградња бициклистичке стазе Нова Црња-Српска Црња/ граница са Румунијом/  у дужини од 11,7 км, која ће се реализовати преко пројекта EcoTouRism Connecting and Developing Region-TORNADO/. ЈППС такође кроз реализацију пројекта изградње Градске магистрале Сурчин-Нови Београд  је планирало  и изградњу двосмерне  бициклистичке стазе л=6,344 км, чиме ће допринети да Град Београд унапреди и боље повеже своју бициклистичку инфраструктуру.

ico-adobe - Приручник за анализу трошкова и добити
ico-adobe - Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 General Principles and Sector Applications
ico-adobe - CBA Guide 2014-2020
ico-adobe - HEATCO - Developing Harmonized European Approach for Transport Costing and Project Assessment - Razvoj usaglašenog evropskog pristupa za određivanje troškova transporta i procenu projekta
ico-adobe - Водич за анализу трошкова и добити за инвестиционе пројекте - Structural Fund, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession –European Commission –Directorate General for Regional Policy-Водич за анализу трошкова и користи за инвестиционе пројекте, припремњен од стране Генералног директората за регионалну политику Европске комисије
ico-adobe - Национална инфраструктура геопросторних података - НИГП у Републици Србији - путна мрежа
ico-adobe - Стратегија успостављања инфраструктуре просторних података у Републици Србији за период 2010. до 2012. године
ico-adobe - Закон о потврђивању Кјото протокола уз оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе
ico-adobe - Закон о потврђивању Споразума из Париза /29.мај 2017
ico-adobe - Закон о потврђивању Доха амандмана на Кјото протокол уз оквирну конвенцију УН о промени климе /21.мај 2017/


Штампа