Записници о отварању понуда

2023.

 Јавна набавка бр.89/2023 - План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута другог А реда број 102, Темерин - Бечеј

 Јавна набавка бр. 88/2023 - План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости за изградњу саобраћајнице (обилазнице) на траси аутопута Е-75 (петља Север) Нови Сад – Ветерник - Футог – Бегеч – Гложан – Челарево – Бачка Паланка

 Јавна набавка бр. 79/2023 - Колективно осигурање запослених

 Јавна набавка бр. 102/2023 - Радови на аутопуту А1 (Е-75), Београд - Ниш - граница са Северном Македонијом, деоница: Владичини Хан - Доњи Нерадовац, петља „Врањска Бања"

 Јавна набавка бр. 59/2023 - Омогућавање наплате путарине путем домаћих и иностраних платних картица

 Јавна набавка бр. 39/2023 - Рехабилитација моста преко реке Дунав на државном путу И-Б реда бр. 14, деоница: Смедерево – Ковин, Ковински мост

 Јавна набавка бр. 41/2023 - Реконструкција мостова у трупу аутопута на државном путу И-А реда бр. 1, деоница Бубањ поток - Баточина, преко реке Јасенице - лева и десна трака на км 290+277

 Јавна набавка бр. 87/2023 - Стратешке карте буке на државним путевима првог и другог реда

 Јавна набавка бр. 104/2023 - Студија обнављања, доградње и унапређења базне електроенергетске инфраструктуре, израда методологије одржавања, иновирања и унапредјења концепта мониторинга, дијагностике и управљања електроенергетском инфраструктуром, са предлогом организационог унапредјења унутар ЈППС

 Јавна набавка бр. 98/2023 - Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу првог Б реда број 47, деоница: Београд – Панчево «ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ»

 Јавна набавка бр. 90/2023 - Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева у Републици Србији

  Јавна набавка бр. 12/2023 - Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему - штампаче

 Јавна набавка бр. 91/2023 - Друмско – железнички мост преко реке Тисе у км 35+369 пруге бр. 205: Банатско Милошево – Сента – Суботица и државног пута IIА реда бр. 105 у km 72+685

 Јавна набавка бр. 95/2023 - Одржавање ИТС опреме и инфраструктуре

 Јавна набавка бр. 1/2023 - Електрична енергија

 Јавна набавка бр. 2/2023 - Изградња моста преко Мусине реке у Адранима код Краљева на државном путу I-Б реда бр. 2

Јавна набавка бр. 4/2023 - Изградња источне обилазнице око Крушевца од моста преко реке Расине до петље Крушевац Исток на држaвном путу I-Б реда бр. 38 од km 6+493 до km 8+417, Л=1,924km

Јавна набавка бр. 5/2023 - Пројектовање, изградња недостајуће инфраструктуре и инсталација система за наплату путарине на делу деонице Моравски коридор и то наплатне станице „Ћићевац", „Крушевац исток", „Крушевац запад", „Адрани", „Прељина (Коњевићи)", „Катрга" и привремена чеона наплатна станица „Крушевац", на аутопуту Рума – Шабац и то наплатна станица „Хртковци" и чеоне наплатне станице „Рума" и „Шабац", као и на делу аутопута „Милош Велики“ наплатне станице „Прилипац" и „Лучани", поставите на сајт нашег предузећа.

 Јавна набавка бр. 6/2023 - Геодетски елаборат за решавање имовинско-правних односа на државном путу Сомбор-Наково, деоница од Сомбора до Куле и на државним путевима у ширем подручју наведене трасе

 Јавна набавка бр. 7/2023 – Геодетски елаборат за решавање имовинско-правних односа на државним путевима првог Б реда број 22, 23 и 29

 Јавна набавка бр. 8/2023 – Допуна геодетског елабората за решавање имовинско-правних односа на аутопуту Е-763, деоница Нови Београд-Сурчин и пунктовима за одржавање путева

 Јавна набавка бр. 9/2023 – Геодетски елаборат за решавање имовинско-правних односа на државним путевима другог А реда број 121, 154,158,181, 194 и 214

Јавна набавка бр. 10/2023 – Геодетски елаборат за решавање имовинско-правних односа на државним путевима ИИБ реда бр. 444, деоница Рибарци - Караманица

Јавна набавка бр. 11/2023 - Бесплатан број телефона за кориснике

Јавна набавка бр. 13/2023 - Продужење коришћења лиценци за апликативне софтвере - MICROSOFT LICENCE

Јавна набавка бр. 14/2023 - Одржавање ИТС опреме и система за управљање тунелима

Јавна набавка бр. 15/2023 - Одржавање апликативног софтвера за рад са подацима из геопросторних база података о саобраћаној сигнализацији и опреми и пружним прелазима

 Јавна набавка бр. 16/2023 - Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци

Јавна набавка бр. 17/2023 - Набавка нових верзија и одржавање ESRI ArcGIS софтверског пакета

Јавна набавка бр. 18/2023 - Одржавање ГИС апликација на платформама SmartPortal и FieldTools и надоградња нових функционалности

Јавна набавка бр. 19/2023 - Набавка услуга за одржавање хигијене оперативно - управљачких центара

Јавна набавка бр. 20/2023 - Унапређење постојеће комуникационе инфраструктуре на ДП А1

Јавна набавка бр. 21/2023 - Противпожарна стража на ИТС објекту

Јавна набавка бр. 22/2023 - Набавка услуга у области развоја, унапређења и заштите ИТ система

Јавна набавка бр. 23/2023 - Добровољно здравствено осигурање

Јавна набавка бр. 24/2023 - Пилот пројекат Сигурна паркиралишта на државним путевима првог А реда

Јавна набавка бр. 25/2023 - Изградња комуникационе инфраструктуре на ДП А2 – фаза 2

Јавна набавка бр. 26/2023 - Реконструкција моста преко Гарашког језера на државном путу II-A реда бр. 150 деоница: Аранђеловац (Букуља) – Белановица на km 42+276

Јавна набавка бр. 28/2023 - Планско - техничка документација за изградњу северозападне обилазнице Новог Пазара

Јавна набавка бр. 29/2023 - Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут другог А реда број 168 и државни пут другог Б реда број 400) у државни пут првог Б реда, од државног пута првог Б реда број 35 од чвора Душановац до краја КО Прахово

Јавна набавка бр. 30/2023 - Урбанистичко техничка документација и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу првог Б реда бр. 39, деонице: Власотинце - Лесковац

Јавна набавка бр. 31/2023 - Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Моравице на државном путу првог А реда број 1, деоница: петља Алексиначки Рудници - петља Алексинац

Јавна набавка бр. 32/2023 - Трошкови ревизије финансијских извештаја

Јавна набавка бр. 34/2023 - Пројекат независних оцена пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији

Јавна набавка бр. 35/2023 - Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци: ПАРТИЈА 1. Набавка лиценци за антивирусни софтвер Symantec, ПАРТИЈА 4. Одржавање VMWARW виртуелне инфраструктуре и ПАРТИЈА 5. Набавка лиценци за чување података за опсервацију саобраћаја

Јавна набавка бр. 36/2023 - Израда документарног материјала са праћењем по фазама изградње инфраструктурних пројеката, модернизације путног сектора, изградње и проширења наплатних станица, са мониторингом, надзором и управљањем саобраћаја на делу мреже путева и тунела опремљених елементима ITS-а, као и прикупљањем података о саобраћају са метеостаница

 Јавна набавка бр. 37/2023 - Планска и техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу другог A реда бр. 189, деоница: Селиште (Западна Морава) – Стопања (Западна Морава)

 Јавна набавка бр. 38/2023 - Реконструкција моста преко реке Качер на држ. путу IБ бр. 22, деоница: Ћелије – Љиг на km 67+362

Јавна набавка br. 40/2023 - Мониторинг едукативних кампања

Јавна набавка бр. 42/2023 - Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођења теретних возила у транзиту на државним путевима првог А реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда

Јавна набавка бр. 43/2023 - Пренос података у систему за опсервацију саобраћаја

Јавна набавка бр. 44/2023 - Одржавање ИТС опреме за опсервацију саобраћаја - АБС

Јавна набавка бр. 45/2023 - Набавка програма за комерцијално пословање

Јавна набавка бр. 46/2023 - Услуга одржавања хигијене надзорно - контролног центра - објекат ГАЗЕЛА

Јавна набавка бр. 47/2023 - Обнова лиценци система база података

Јавна набавка бр. 48/2023 – Одржавање софтверског програма за финансијско пословање MEGA HERMES

Јавна набавка бр. 49/2023 - Израда пројеката за изградњу система за управљање саобраћајем на државном путу А4

Јавна набавка бр. 50/2023 - Унапређење система за препознавање и детекцију возила

Јавна набавка бр. 51/2023 - Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 2022. и 2023. годину

Јавна набавка бр. 52/2023 - Компензација реактивне енергије на објектима ЈППС - фаза 2.

Јавна набавка бр. 54/2023 - Набавка архивских кутија за смештај архивиране документације и пројеката ЈП «Путеви Србије»

Јавна набавка бр. 57/2023 - Постављање нове и одржавање постојеће заштите од механичких оштећења каблова у пословним просторијама

Јавна набавка бр. 58/2023 - Надоградња и унапредјење ГИС система за управљање планском документацијом

Јавна набавка бр. 61/2023 - Имплементација система за надзор и управљање саобраћајем на DP А2

Јавна набавка бр. 62/2023 - Израда апликације за подношење захтева и издавање електронских дозвола за ванредни превоз

Јавна набавка бр. 63/2023 - Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А2, деоница Бољковци-Таково, село Ручићи

Јавна набавка бр. 64/2023 - Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд-Ниш у зони утицаја стамбеног објекта КП 96/1,КО Ћуприја

Јавна набавка бр. 65/2023 - Техничка документација мера ублажавања буке са државног пута првог А реда број А1, Београд-Ниш у зони утицаја са десне стране у смеру ка Београду, дуж потеза Улице Моше Пиаде у Врчину

Јавна набавка бр. 66/2023 - Техничка докумументација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број 1, Београд-Ниш, у зони утицаја на локацији општине Параћин

Јавна набавка бр. 67/2023 - Техничка контрола пројектно-техничке документације и надзор над изградњом недостајуће инсталације и над радовима на инсталацији система за наплату путарине на делу деонице Моравски коридор и то наплатне станице: „Ћићевац“, „Крушевац исток“, „Крушевац запад“, „Адрани“, „Прељина“ (Коњевићи), „Катрга“ и привремена чеона наплатна рампа „Крушевац“, на аутопуту Рума – Шабац и то: наплатна рампа „Хртковци“ и чеоне наплатне станице „Рума“ и „Шабац“, као и на делу аутопута Милош Велики наплатне станице: „Прилипац“ и „Лучани“

Јавна набавка бр. 68/2023 - Унапређење информационог система у центрима за надзор и управљање саобраћајем

Јавна набавка бр. 69/2023 - Набавка резервних делова и опреме за одржавање система

Јавна набавка бр. 70/2023 - Виртуелизација система за управљање тунелским центром - ТОЦ Шарани

Јавна набавка бр. 71/2023 - Набавка додатних модула за комуникационе уређаје за одржавање ИТС система

Јавна набавка бр. 72/2023 - Информисање јавности о раду и активностима ЈП «Путеви Србије»

Јавна набавка бр. 73/2023 - Новогодишњи пакетићи за децу, поставите на сајт нашег предузећа

Јавна набавка бр. 74/2023 - Ревизија пројеката државног пута првог реда са аспекта безбедносних карактеристика пута

Јавна набавка бр. 75/2023 - Израда техничке документације за санацију локација према пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији

Јавна набавка бр. 76/2023 - Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији

Јавна набавка бр. 77/2023 - Техничка подршка за праћење рада ЦСНУ

Јавна набавка бр. 80/2023 - Студија о имплементацији зелене инфраструктуре и решења заснована на природи уз државне путеве

Јавна набавка бр. 81/2023 - Услуге одржавања опреме и објеката - оперативни надзорни центар

Јавна набавка бр. 82/2023 - Набавка електронских комуникационих услуга – интернет

Јавна набавка бр. 83/2023 - Систем за управљање саобраћајем на деоницама државних путева првог Б реда - фаза 2

Јавна набавка бр. 84/2023 - ГИС радне станице за потребе ОБП-а

Јавна набавка бр. 85/2023 - Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А1, Београд - Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин

Јавна набавка бр. 86/2023 - Унапређење система за прикупљање метереолошких података

 Јавна набавка бр. 92/2023 – Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда А1, Београд – Ниш у зони утицаја на локацији општине Параћин

Јавна набавка бр. 93/2023 - Пописивање потпорних конструкција и унос у базу података

Јавна набавка бр. 94/2023 - Имплементација система видео надзора на путно метереолошким станицама

 Јавна набавка бр. 96/2023 - Набавка уређаја за континуално бројање саобраћаја

Јавна набавка бр. 97/2023 - Техничка контрола техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда А1, пролаз кроз Београд

 Јавна набавка бр. 99/2023 – Техничка контрола техничке документације за санацију локација према пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији

 Јавна набавка бр. 100/2023 – Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине - налози пристигли у периоду од новембра 2022. године до августа 2023. године

 Јавна набавка бр. 105/2023 – Медијске кампање са циљем подизања безбедности у саобраћају на државним путевима кроз едукацију возача и свих учесника у саобраћају

2022.

 Јавна набавка бр. 1/2022 - Електрична енергија

 Јавна набавка бр. 2/2022 - Хитне занатске интервенције у објектима предузећа

 Јавна набавка бр. 3/2022 - Материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда

 Јавна набавка бр. 4/2022 - Одржавање вертикалне светлосне сигнализације и надстрешница на наплатним станицама

Јавна набавка бр. 5/2022 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу Бачки Брег – Наково, деоница од Бачког Брега до Сомбора

 Јавна набавка бр. 6/2022 - Набавка нових верзија и одрзавање ESRI arcGIS софтверског пакета

 Јавна набавка бр. 7/2022 - Услуга одржавања хигијене надзорно - контролног центра - објекaт ГАЗЕЛА

 Јавна набавка бр. 8/2022 - Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме

 Јавна набавка бр. 9/2022 - Одржавање ИТС опреме и система за управљање тунелима

Јавна набавка бр. 10/2022 - Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 2021. годину

Јавна набавка бр. 11/2022 - Техничка документација за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 да државном путу IБ реда бр. 28, деоница: Сушица - Кремна

Јавна набавка бр. 12/2022 - Техничка документација за рехабилитацију моста преко канала ДТД на државном путу IБ реда бр. 17, деоница: Богојево (Апатин) - Српски Милетић

 Јавна набавка бр. 13/2022 - Израда техничке документације за унапређење Овчарско - кабларске клисуре - Капије добродошлице на улазу/излазу из Овчар - Бање

Јавна набавка бр. 14/2022 - Израда техничке документације за унапређење Овчарско - кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју

Јавна набавка бр. 15/2022 - Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу првог А реда А1 (Е-75)

Јавна набавка бр. 16/2022 - Техничка контрола пројекта за грађевиснку дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)

Јавна набавка бр. 17/2022 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државним путевима другог Б реда, деоница Рибарци - Караманица

Јавна набавка бр. 18/2022 - Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80 од Просека до Димитровграда, на деоницама Црвена река – Чифлик и Станичење - Сарлах

Јавна набавка бр. 19/2022 - Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији

 Јавна набавка бр. 20/2022 - Основна мрежа базе података о путевима на државним путевима – ФАЗА 4

Јавна набавка бр. 21/2022 - Израда нове методологије за преглед и вредновање стања тунела и израда нових апликација за управљање Базом података о тунелима

Јавна набавка бр. 22/2022 - Техничка документација за рехабилитиацију моста преко реке Саве на државном путу првог Б реда број 20, деоница : Сремска Митровица (Манђелос) - Сремска Митровица (Дреновац)

Јавна набавка бр. 23/2022 - Одржавање возног парка

Јавна набавка бр. 24/2022 - Набавка полица за смештај документације

Јавна набавка бр. 25/2022 - Идентификација локација за примену паметних саобраћајних знакова за препоручену брзину кретања у циљу унапређења безбедности саобраћаја и енергетске ефикасности на државним путевима у Републици Србији

Јавна набавка бр. 26/2022 - Пројектовање, испорука, уградња и пуштање у рад брзих електропуњача за пуњење електро аутомобила на аутопутевима Републике Србије

  Јавна набавка бр. 28/2022 - Периодична испитивања услова радне околине

 Јавна набавка бр. 29/2022 - Процена ризика од катастрофа, план заштите и спасавања, план смањења ризика од катастрофа

Јавна набавка бр. 30/2022 - Прописани лекарски прегледи

Јавна набавка бр. 31/2022 - Периодични преглед и контрола громобранских инсталација, испитивање електроинсталација ниског напона у објектима

Јавна набавка бр. 32/2022 - План детаљне регулације и Студија оправданости са идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута другог А реда бр. 102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, L = 15,0km

 Јавна набавка бр. 33/2022 - Пребацивање постојеце опреме Dynatest са старог на ново возило

 Јавна набавка бр. 35/2022 - Материјал и опрема за колор штампаче за бесплатне и претплатне картице

 Јавна набавка бр. 36/2022 - Надзор службених возила путем GPS-a

 Јавна набавка бр. 37/2022 – Осигурање службених возила

Јавна набавка бр. 38/2022 - Годишње одржавање GIS апликација на платформама SmartPortal и FieldTool

Јавна набавка бр. 39/2022 - Информисање јавности о значајним инфраструктурним пројектима и спровођењу мера за повећање безбедности у саобраћају на државним путевима

Јавна набавка бр. 40/2022 - Информисање јавности о раду и активностима ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Јавна набавка бр. 41/2022 - Израда документарног материјала са праћењем по фазама изградње инфраструктурних пројеката,модернизације путних сектора изградње и проширења наплатних станица,са мониторингом,надзором и управљањем саобраћаја на делу мреже путева и тунела опремљеним елементима ITS-a,као и прикупљање података о саобраћају са метеостанице

Јавна набавка бр. 42/2022 - Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Ликодра на државном путу другог А реда број 137, деоница : Мојковић-Крупањ

Јавна набавка бр. 43/2022 - Саобраћајно-економске основе за избор приоритета изградње и реконструкције мреже државних путева у Републици Србији за период 2023. - 2035. година

Јавна набавка бр. 44/2022 - Протипожарна стража на ИТС објекту

 Јавна набавка бр. 46/2022 - Заштитна амбалажа за уређаје за ЕНП

 Јавна набавка бр. 47/2022 - Набавка „паметних“ сефова за депоновање новца

Јавна набавка бр. 48/2022 - Систем за финансијско – материјално пословање (ЕРП), са напредном аналитичком платформом (DWH)

 Јавна набавка бр. 49/2022 - Вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама

 Јавна набавка бр. 52/2022 - Одржавање лиценци, хардверске опреме, мрежне инфраструктуре и амбијенталних услова DATA центра

 Јавна набавка бр. 54/2022 - План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље «Марадик» на државном путу првог А реда

 Јавна набавка бр. 55/2022– Планско - техничка документација за изградњу обилазнице око Власотинца (Л=7км)

 Јавна набавка бр. 56/2022 - Унапређење софтверских апликација које се користе за покретање и реализацију алата за унапређење безбедности саобраћаја на државном путевима у Републици Србији

 Јавна набавка бр. 57/2022 - Систем за препознавање возила са опасним материјама и вангабаритних возила на мрежи државних путева првог А реда

 Јавна набавка бр. 58/2022– Планско-техничка документација за изградњу обилазнице око насеља Башаид и Меленци, Л=12км

 Јавна набавка бр. 59/2022 - Техничка документација за реконструкцију државног пута другог А реда бр. 100, деоница: Петроварадин – Сремски Карловци, км 129+673 (L=2,7 км)

 Јавна набавка бр. 60/2022 - Техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута другог Б реда бр.303, од манастира Поганово до Звонца, Л=12,0км

 Јавна набавка бр. 61/2022 - Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIБ реда бр. 303, од Чантавира до аутопута Е-75, Л=4,0км

 Јавна набавка бр. 62/2022 - Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА реда бр.197, Каона-Ивањица, деоноца Дубац - Луке, Л=11,0км

 Јавна набавка бр. 63/2022 - Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији

Јавна набавка бр. 64/2022 - Обука у зонама радова

 Јавна набавка бр. 65/2022 - Студија праћења стања животне средине на државном путу првог А реда број А1, деоница Царичина Долина - Владичин Хан

 Јавна набавка бр. 66/2022 - Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци

 Јавна набавка бр. 67/2022 - Трошкови ревизије финансијских извештаја

 Јавна набавка бр. 69/2022 - Редовно одржавaње система за наплату путарине, поставите на сајт нашег предузећа

Јавна набавка бр. 70/2022 - Хитне занатске интервенције на наплатним станицама

Јавна набавка бр. 71/2022 - Набавка службених возила путем оперативног лизинга

Јавна набавка бр. 73/2022 - Изградња комуникационе инфраструктруре

Јавна набавка бр. 74/2022 - Медијске кампање са циљем подизања безбедности у саобраћају на државним путевима кроз едукацију возача и свих учесника у саобраћају

Јавна набавка бр. 75/2022 - Функционисање ИСП провајдера - ВПН

Јавна набавка бр. 82/2022 - Грејна тела за наплатне станице и пословне просторије

 Јавна набавка бр. 84/2022 - Ревизија пројеката државног пут I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута - деоница Прељина - Пожега

Јавна набавка бр. 85/2022 - Процене утицаја пута на безбедност саобрачаја на државним путевима у Републици Србији - раскрснице у Чачку, Шимановцима и Новом Пазару

Јавна набавка бр. 86/2022 - Корпоративни материјал (планери, привесци за кључеве, хемијске оловке, папирне кесе, радни блокови, биоразградиве торбе, флаш меморије...)

Јавна набавка бр. 87/2022 - Планско - техничка документација за изградњу југозападне обилазнице око Кикинде (Л=7км)

Јавна набавка бр. 88/2022 - Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л=4,5км)

Јавна набавка бр. 89/2022 - Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему - штампаче

Јавна набавка бр. 90/2022 - Набавка услуга за одржавање хигијене оперативно - управљачких центара

Јавна набавка бр. 91/2022 - Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци - Одржавање програма за плате

Јавна набавка бр. 92/2022 - Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме - Набавка рачунара

Јавна набавка бр. 93/2022 - Obezbeđenje komunalnih usluga za funkcionisanje TOC

Јавна набавка бр. 94/2022 - Провера безбедности саобраћаја у тунелима фаза 2

Јавна набавка бр. 95/2022 - Rezervni delovi za putno metereološke stanic

Јавна набавка бр. 96/2022 - Израда транспортног мoдела на пилот територији

Јавна набавка бр. 98/2022 - Техничка контрола техничке доментације за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу орвог Б број 20, деоница: Сремска Митровица (Манђелос) – Сремска Митровица (Дреновац)

Јавна набавка бр. 100/2022 - Израда методологије управљања ванредним превозом на државним путевима

Јавна набавка бр. 101/2022 - Систем за складиштење података са система за опсервацију саобраћаја

Јавна набавка бр. 102/2022 - Одржавање апликације за обраду и презентацију података са ПМИС-а

Јавна набавка бр. 103/2022 - Одржавање ИТС опреме и инфраструктуре

Јавна набавка бр. 105/2022 - ОПС уређаји за иницијализацију и допуну уређаја за ЕНП

Јавна набавка бр. 106/2022 - Систем за управљање саобраћајем на деоницама државних путева првог Б реда

Јавна набавка бр. 107/2022 - Имплементација модула за обраду и презентацију метереолошких података заснованих на рути

Јавна набавка бр. 108/2022 - Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине - Налози пристигли у периоду од децембра 2021. године до јуна 2022. године

Јавна набавка бр. 109/2022 - Набавка резервних делова и опреме за одржавање система

Јавна набавка бр. 112/2022 - Проширење увођења телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица

Јавна набавка бр. 113/2022 - Бројачице и детектори за новац

Јавна набавка бр. 114/2022 - Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме

Јавна набавка бр. 115/2022 - Прописани лекарски прегледи

Јавна набавка бр. 116/2022 - Редовно и ванредно сервисирање опреме, средстава и уређаја за заштиту од пожара

Јавна набавка бр. 117/2022 - Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС - II фаза

Јавна набавка бр. 118/2022 - Периодичне провере безбедности саобраћаја државних путева првог реда

Јавна набавка бр. 119/2022 - Циљане провере безбедности саобраћаја за деонице државниих путева највећег ризика

Јавна набавка бр. 120/2022 - Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда А1, пролаз кроз Београд

 Јавна набавка бр. 121/2022 - Допуна Студије угрожености путева првог и другог реда од појаве поплава у сливу Колубаре

 Јавна набавка бр. 123/2022 - Просторни план посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница првог Б реда на правцима Голубац - Доњи Миловац - Брза Паланка, Л=90км

 Јавна набавка бр. 124/2022 - Просторни план посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница првог Б реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л=125км

Јавна набавка бр. 125/2022 - Додатна набавка полица за смештај документације

Јавна набавка бр. 126/2022 - Конверзија планске документације из Просторних планова подручја посебне намене инфраструктурних коридора и интеграција у ГИС

 Јавна набавка бр. 127/2022 - Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине - утврђивање ефикасности спроведених мера заштите, налози пристигли у периоду од маја 2021. године до октобра 2022. године

 Јавна набавка бр. 128/2022 - Смернице за израду планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру у Републици Србији

 Јавна набавка бр. 129/2022 - Телекомуникационе услуге L3VPN са одржавањем инфраструктуре

 Јавна набавка бр. 132/2022 - Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број А2 (E-763), деоница: Љиг - Прељина, пролаз кроз Брђане

 Јавна набавка бр. 134/2022 - Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број A4, деоница: петља Ниш север - петља Ниш исток, Насеље Пантелеј

 Јавна набавка бр. 135/2022 - Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог А реда број A1, Београд - Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, Општина Алексинац

 Јавна набавка бр. 139/2022 - Планско-техничка документација за изградњу Јужне обилазнице Ваљева

 Јавна набавка бр. 140/2022 - Израда Студије изводљивости са испитивањем и класификацијом грађевинских производа на тржишту Републике Србије у складу са усвојеним европским стандардима (СРПС ЕН) за потребе израде нацрта техничког прописа за флексибилне коловозне консрукције

2021.

 Јавна набавка бр. 1/2021 - Одржавање ИТС опреме за опсервацију саобраћаја - АБС

Јавна набавка бр. 2/2021 - Набавка службених возила путем оперативног лизинга

Јавна набавка бр. 3/2021 - Набавка теретних возила путем оперативног лизинга, за техничку службу и магационере

Јавна набавка бр. 4/2021 - Информисање јавности о значајним инфраструктурним пројектима и спровођењу мера за повећање безбедности у саобраћају на државним путевима

Јавна набавка бр. 5/2021 - Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме

Јавна набавка бр. 6/2021 - Одржавање ITS опреме и инфраструктуре

Јавна набавка бр. 7/2021 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 26 на територији града Шапца

Јавна набавка бр. 8/2021 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763 пункт у Љигу, депонији код тунела Трбушани, државном путу IIA реда број 177 обилазница око Горњег Милановца

Јавна набавка бр. 9/2021 - Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине - налози пристигли у периоду од јула 2020. године до марта 2021. године

Јавна набавка бр. 10/2021 - Одржавање ITS опреме и инфраструктуре

Јавна набавка бр. 11/2021 - Одржавање ИТС опреме и система за управљање тунелима

Јавна набавка бр. 12/2021 - Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 2020. годину

Јавна набавка бр. 13/2021 - Oбилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружницевала

 Јавна набавка бр. 14/2021 - Обилазница Београда, сектор 3: Надзор над радовима на рехабилитацији узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице

 Јавна набавка бр. 15/2021 – Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему – штампаче

Јавна набавка бр. 16/2021 - Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци

Јавна набавка бр.. 17/2021 - Обезбеђивање воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони са водом)

Јавна набавка бр. 18/2021 - Возило за мерење подужне и попречне равности на мрежи државних путева РС

Јавна набавка бр. 19/2021 - Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог надвожњака преко пруге Београд - Суботица на државном путу IIA реда број 100, деоница Бачка Топола (Торњош) - Фекетић (Врбас), код Малог Иђоша

Јавна набавка бр. 20/2021 - Одржавање ГИС Портала ЈППС и апликације мобилног мапирања и апликације Стања на државним путевима

Јавна набавка бр. 21/2021 - Опрема за чување и заштиту података са исталисаних система за опсервацију саобраћаја

Јавна набавка бр. 23/2021 - Папирна галантерија, поставите на сајт нашег предузећа

Јавна набавка бр. 24/2021 - Основна мрежа БПП на државним путевима-фаза III (обезбеђење геореференцираних података са додатних деоница у зони петљи на државним путевима у функцији ажурирања)

 Јавна набавка бр. 25/2021 - Набавка услуга у области развоја, унапређења и заштите ИТ система

Јавна набавка бр. 26/2021 - Бесплатан број телефона за кориснике

Јавна набавка бр. 28/2021 - Столице за инкасанте

Јавна набавка бр. 29/2021 - Агрегати за наплатне станице

Јавна набавка бр. 30/2021 - Хитне занатске интервенције на наплатним станицама

Јавна набавка бр. 32/2021 - Реконструкција и адаптација пословних просторија на наплатним станицама: „Шимановци“, „Рума“ и „Пећинци“

 Јавна набавка бр. 33/2021 - Набавка резервних делова и опреме за одржавање система

Јавна набавка бр. 34/2021 - Услуга пожарне страже на ИТС објекту

Јавна набавка бр. 35/2021 - Обнова лиценци система база података

Јавна набавка бр. 37/2021 - Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница Владичин Хан – Доњи Нерадовац

 Јавна набавка бр. 38/2021 - Студија праћења стања животне средина на државном путу IA реда број А1, деоница Горње Поље - Царичина Долина

 Јавна набавка бр. 39/2021 - Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница Доњи Нерадовац - Левосоје

 Јавна набавка бр. 40/2021 - Студија праћења стања животне средина на државном путу IA реда број А1, деоница Букуревац - С. Македонија

 Јавна набавка бр. 41/2021 - Технички преглед изведених радова на појачаном одржавању државног пута IБ реда бр. 15, деоница: Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село) од км 63+696 до км 73+852, Л=10,156 км

 Јавна набавка бр. 42/2021 - Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима.

 Јавна набавка бр. 43/2021 - Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово – Неготин

 Јавна набавка бр. 45/2021 - Увођење система за смањење реактивне енергије у објектима ЈППС

Јавне набавке бр. 46/2021 - Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Авала

Јавне набавке бр. 46/2021 - Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Авала (записник на поновљени позив)

Јавна набавка бр. 47/2021 - Предходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда Краљево-Ушће-Рашка-Нови Пазар, L=125км

Јавна набавка бр. 48/2021 - Осигурање новца у транспорту

Јавне набавке бр. 49/2021 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 23 од Паковраћа до Ужица

Јавна набавка бр. 50/2021 - Pilot projekat LoRa senzora za merenje temperature kolovoza na mostu preko reke Dunav kod Smedereva, Kovina

Јавна набавка бр. 51/2021 - Набавка система за мобилно прикупљање метеоролошких података

 Jавна набавка бр. 52/2021 – Унапређење система за прикупљање метеоролошких података

 Јавна набавка бр. 53/2021 - Набавка уређаја за континуално бројање саобраћаја

 Jавна набавка бр. 54/2021 – Унапређење модула за динамичко извештавање о радовима имплементацијом нових функционалности

Јавна набавка бр. 55/2021 - Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице

 Јавна набавка бр. 56/2021 - Радови на уградњи метеоролошких станица на државним путевима РС

Јавна набавка бр. 57/2021 - Ревизија финансијских извештаја

Јавна набавка бр. 58/2021 - Израда процене вредности основних средстава

 Јавна набавка бр. 59/2021 - Одржавање хигијене оперативно-управљачких центара

 Јавна набавка бр. 60/2021 - Набавка услуга мобилне телефоније

 Јавна набавка бр. 61/2021 - Израда методологије за спровођење провере безбедности саобраћаја у тунелима

 Јавна набавка бр. 62/2021 - Обезбеђење комуналних услуга за функционисање ТОЦ-а

 Јавна набавка бр. 63/2021 - Телекомункационе услуге L3VPN са одржавањем инфраструктуре

 Јавна набавка бр. 64/2021 - Пописивање потпорних конструкција и унос у базу података

 Јавна набаква бр. 65/2021 - Услуге обезбеђења пословног објекта Газела

Јавна набавка бр. 66/2021 - Израда документарног материјала са праћењем по фазама изградње инфрастуктурних пројеката, модернизације путног сектора, изградње и проширења наплатних станица, са мониторингом, надзором и управљањем саобраћаја на делу мреже путева и тунела опремљених елеметнима ITS-a, као и прикупљање података о саобраћају са метеостаница

 Јавна набавка бр. 67/2021 - Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему - штампаче

 Јавна набавка бр. 67/2021 - Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему - штампаче (Записник на поновљени позив)

 Јавна набавка бр. 68/2021 - Радне униформе за запослене на пословима наплате путарине

 Јавна набавка бр. 69/2021 – Основна средства заштите од пожара

 Јавна набавка бр. 70/2021 - Постављање нове и одржавање постојеће заштите од механичких оштећења каблова у пословним просторијама

 Јавна набавка бр. 71/2021 - План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље «Баточина»

 Јавна набавка бр. 72/21 - Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IIA реда број 168 и државни пут IIБ реда број 400) у државни пут IБ реда, од државног пута IБ реда број 35 од чвора Душановац до краја КО Прахово

 Јавна набавка бр. 73/2021 - Реконструкција моста преко реке Ибар у месту Шпиљани, на државном путу IБ реда бр. 22, деоница Рибариће – државна граница са Црном Гором, на km 296+850, Л=146,9m

 Јавна набавка бр. 74/2021 - Реконструкција моста преко реке Сушице ID 14721 „Сушица 3“ на државном путу IБ реда бр. 28, деоница: Сушица - Кремна на km 121+540

 Јавна набавка бр. 75/2021 - Информисање јавности о раду и активностима ЈП "Путеви Србије"

 Јавна набавка бр. 77/2021 - Повезивање линијских инфраструктурних објеката (магистрална оптика) на ДПА1 Обилазници око Београда и ДПА2 Сурчин Обреновац, фаза I

 Јавна набавка бр. 79/2021 - Студија оправданости увођења система наплате путарине на новим - будућим деоницама аутопута и на путевима нижег реда

 Јавна набавка бр. 80/2021 - Хардверска опрема за Сектор за наплату путарине

 Јавна набаква бр. 81/2021 - Систем за мерење осовинског оптерећења возила у покрету

 Јавна набавка бр. 82/2021 - Систем за управљање документима са електронском писарницом

 Јавна набаква бр. 83/2021 - Систем за контролу коришћења аутопута под наплатом на деоницама: Београд - Суботица, Београд - Шид и Београд - Чачак

 Јавна набаква бр. 85/2021 - Стручни надзор над радовима на имплементацији система за управљање документима са електронском писарницом

 Јавна набаква бр. 86/2021 - Техничка контрола пројектно - техничке документације и надзор над радовима на проширењу наплатних станица на аутопутевима: Београд - Суботица, Београд - Шид и Београд - Ниш и над инсталацијом опреме система за наплату путарине на проширеним наплатним станицама

 Јавна набавка бр. 87/2021 - Израда пројектно - техничке документације и извођење радова на проширењу наплатних станица на аутопутевима: Београд - Суботица, Београд - Шид и Београд - Ниш, и опрема система за наплату путарине на проширеним наплатним станицама

 Јавна набавка бр. 88/2021 - Прикупљање података системом повременог аутоматског бројања саобраћаја за 2021. годину

 Јавна набавка бр. 89/2021 - Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима

 Јавна набаква бр. 90/2021 - Унапређење општег видео надзора на државним путевима IA реда

 Јавна набаква бр. 91/2021 - Видео надзор посебне намене - систем за аутоматско препознавање регистарских ознака

Јавна набавка бр. 92/2021 - Колективно осигурање

 Јавна набавка бр. 93/2021 - Набавка добара у области развоја, унапређења и заштите ИТ система

 Јавна набавка бр. 94/2021 - Претходна студија оправданости са Генералним пројектом аутопута Е-70, деоница: Панчево-Вршац-граница са Румунијом

 Јавна набавка бр. 95/2021 - Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи државних путева у Републици Србији - Фаза 2 (дужина деонице 350 км)

 Јавна набавка бр. 96/2021 - Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IБ реда у Републици Србији - 2020 (дужина деонице: 450 км)

 Јавна набавка бр. 97/2021 - Реконструкција вијадукта преко клисуре код места „Орље“, на државном путу IБ реда број 22, деоница: Рибариће - државна граница са Црном Гором на km 276+070, L=110,80m

 Јавна набавка бр. 98/2021 - Мост преко реке Бистрице („Бистрица 7“) на државном путу IБ реда број 23, деоница: Нова Варош - Пријепоље, на km 299+707

 Јавна набавка бр. 99/2021 - Медијске кампање са циљем подизања безбедности у саобраћају на државним путевима кроз едукацију возача и свих учесника у саобраћају

 Јавна набавка бр. 100/2021 - Унапређење апликације за обраду и презентацију података са ПМИС-а

 Јавна набавка бр. 101/2021 - Мост преко Великог бачког канала ID 15050 на државном путу II-A реда бр. 107, деоница: Сомбор - Богојево на km 0+680

 Јавна набавка бр. 102/2021 - Радне униформе за службенике обезбеђења

 Јавна набавка бр. 103/2021 - Радне униформе за запослене у Одељењу за ЕНП и Одељењу за надзор наплате путарине

 Јавна набавка бр. 104/2021 - Контејнери за смештај запослених и архивирање документације на наплатним станицама „Нови Сад - север“, „Рума“, „Таково“ и „Алексиначки Рудници“

 Јавна набавка бр. 106/2021 - Услуга успостављања система заштите података и доступности сервиса кроз секундарну локацију

 Јавна набавка бр. 107/2021 - Мост преко Роковог потока код Новог Сада на државном путу II-A реда бр. 100, на km 127+844

 Јавна набавка бр. 108/2021 - Добровољно здравствено осигурање

 Јавна набавка бр. 109/2021 - Мост преко потока код скретања за „Паљево“ на државном путу I-Б реда бр. 22, деоница: Рибариће - државна граница са Црном Гором на km 278+366

 Јавна набавка бр. 110/2021 - Кампања са циљем подизања нивоа безбедности у саобраћају на државним путевима кроз едукацију возача и свих учесника у саобраћају (Кампање обухватају две теме: 1. Буђење свести учесника у саобраћају о значају и употреби зауставне траке и 2. Утицај оштећене, покрадене саобраћајне сигнализације и опреме на безбедност у саобраћају) - ПАРТИЈА бр. 2: Анализа и евалуација кампања

 Јавна набавка бр. 111/2021 - Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда, Остружница - Обреновац, L=20 км

 Јавна набавка бр. 112/2021 - Реконструкција моста на Козарачкој реци у Грделици на државном путу II-Б реда бр. 438 и приступних саобраћајница

 Јавна набавка бр. 113/2021 - Реконструкција моста преко реке Качер на државном путу I-Б реда бр. 22, деоница: Ћелије - Љиг на km 67+362

 Јавна набавка бр. 114/2021 - Гориво за потребе службених возила

 Јавна набавка бр. 115/2021 - Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница Левосоје - Букуревац

 Јавна набавка бр. 116/2021 - Изградња моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу II-A реда бр. 158, деоница: Алексинац - Катун, на km 151+826

 Јавна набавка бр. 117/2021 - Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине - налози пристигли у периоду од марта 2021. године до септембра 2021. године

 Јавна набавка бр. 118/2021 - Пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде

 Јавна набаква бр. 119/2021 - Телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице 

 Јавна набавка бр. 120/2021 - Одржавање телефонских централа, телефонске опреме и мрежних интернет инсталација и опреме

 Јавна набавка бр. 122/2021 - Новогодишњи пакетићи за децу

 Јавна набавка бр. 123/2021 - Грејна тела

 Јавна набавка бр. 124/2021 - Студија ојачавања асфалта на бази полимерних влакана са применом на путној мрежи Републике Србије

 Јавна набавка бр. 125/2021 - Редовно и варедно сервисирање преме, средстава и уређаја за заштиту од пожара

 Јавна набавка бр. 130/2021 - Одржавање канцеларијске опреме ( бројачице новца, рач. машине и сл.)

 Јавна набавка бр. 132/2021 - Унапређење опреме за управљање саобраћајем

 Јавна набавка бр. 133/2021 - Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилозима (приступним путевима)

 Јавна набавка бр. 134/2021 - Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине-налози пристигли у периоду од 1 маја 2021.године до 31 маја 2021.године

 Јавна набавка бр. 135/2021 - Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IIA реда број 168 и државни пут IIБ реда број 400) у државни пут IБ реда, од државног пута IБ реда број 35 од чвора Душановац до краја КО Прахово

 Јавна набавка бр. 137/2021 - Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са апспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току - деоница: Прељина - Пожега

 Јавна набавка бр. 138/2021 - Успостављање ЛРС система за потребе управљања државном путном мрежом-фаза 1

 Јавна набавка бр. 146/2021 - Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току - деоница: Сурчин југ - Обреновац у Јакову (петља Јаково)

 Јавна набавка бр. 147/2021 - Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС

 Јавна набавка бр. 148/2021 - Успостављање система за наплату путарине на државном путу А2 (аутопут Е-763) - наплатна станица «Паковраће»

2020.

Јавне набавке бр. 1/2020 - Повезивање наплатних станица на новоизграђеним деоницама, успостављање и пружање Л3ВПН услуге

Јавна набавка бр. 2/2020 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 19 од Кузмина до Сремске Раче

Јавна набавка бр. 3/2020 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 27 Иверак – Лајковац

Јавна набавка бр. 4/2020 - Видео зид са претећом опремом за контролно - командни центар контроле наплате путарине

Јавна набавка бр. 5/2020 - Надзор над додатним радовима на изградњи наплатних станица на државним путевима А1-крак ка Македонији,А4-крак ка Бугарској и А2-деоница: Обреновац-Прељина

Јавна набавка бр. 6/2020 - Пројектовање, испорука, уградња и пуштање у рад брзих пуњача за пуњење електро аутомобила на аутопутевима Републике Србије

Јавна набавка бр. 7/2020 - Продужење коришћења лиценци за апликативне софтвере - MICROSOFT лиценце

Јавна набавка бр. 8/2020 - Услуга одржавања хигијене контролно - надзорног центра - објекат «ГАЗЕЛА»

Јавна набавка бр. 9/2020 - Одржавање софтверског програма за финансијско пословање «МЕГА ХЕРМЕС»

Јавна набавка бр. 10/2020 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 26 од Шабца до Лознице

Јавна набавка бр. 11/2020 - Набавка заштитне опреме за КОЦ

Јавна набавка бр. 12/2020 - Ревизија финансијских извештаја

Јавна набавка бр. 13/2020 - Прoписaни лeкaрски прeглeди

Јавна набавка бр. 14/2020 - Изградња комуникационе инфраструктуре

Јавна набавка бр. 15/2020 - Редовно и ванредно сервисирање опреме, средстава и уређаја за заштиту од пожара

Јавна набавка бр. 16/2020 - Набавка седам блиндираних возила за пренос новца

Јавна набавка бр. 19/2020 - Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Путеви Србије

Јавна набавка бр. 20/2020 - Набавка полица за смештај документације у пословно - магацинском простору у Железнику

Јавна набавка бр. 21/2020 - Омогућавање наплате путарине путем домаћих и иностраних платних картица

Јавна набавка бр. 22/2020 - Пројекат топологије комуникационе мреже (оптичке и бежичне)

Јавна набавка бр. 23/2020 - Физичко обезбеђење објекта ГАЗЕЛА

Јавна набавка бр. 24/2020 - Приручник за имплементацију интегралних мера сузбијања корова током изградње и одржавања путева

Јавна набавка бр. 25/2020 - Набавка јединственог система за контролу приступа и евиденцију радног времена на објектима ОЈ ITS

Јавна набавка бр. 26/2020 - Израда пројектно техничке документације и извођење радова на проширењу наплатних станица на државним путеви А1, А3 и А4

Јавна набавка бр. 27/2020 - Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш

Јавна набавка бр. 28/2020 - Одржавање ITS опреме и система за управљање тунелима

Јавна набавка бр. 29/2020 - Надоградња хардвера и ИТ опреме УИС у АОП-у

Јавна набавка бр. 31/2020 - Трошкови функционисања објеката за контролу и надзор тунела

Јавна набавка бр. 32/2020 - Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дљину, деоница: Лучани-Лис

Јавна набавка бр. 33/2020 - Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница: Лучани – Лис

Јавна набавка бр. 34/2020 - Техничка документација за реконструкцију друмског моста преко Гарашког језера на државном путу IIA реда број 150, деоница: Аранђеловац (Букуља) - Белановица

Јавна набавка бр. 35/2020 - Теретно «PICK UP» возило за превоз опасних материја - гориво за агрегате

Јавна набавка бр. 38/2020 - Техничка контрола пројектно техничке документације и надзор над радовима на проширењу наплатних станица на државним путевима А1 (аутопут Е-75), А3 (аутопут Е-70) и А4 (аутопут Е-80)

Јавна набавка бр. 39/2020 - Столице за инкасанте

Јавна набавка бр. 40/2020 - Одржавање телефонских централа, телефонске опреме и мрежних интернет инсталација и опреме

Јавна набавка бр. 41/2020 - Израда Измена и допуна Просторних планова инфраструктурних коридора: аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница); аутопута Ниш - граница Бугарске; Ниш - граница Републике Македоније; Израда Измена и допуна Просторног плана продручја посебне намене инфраструктурног коридора: Београд - Јужни Јадран, деоница: Београд - Пожега

Jавна набавка бр. 43/2020 - Пројектно - техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IБ реда број 12 са улицом Солунских бораца у Сомбору

Јавна набавка бр. 44/2020 - Набавка електронских комуникационих услуга

Јавна набавка бр. 45/2020 - Техничка документација за рушење и изградњу прилазних конструкција на десној обали друмско железничког моста преко реке Дунав - «Панчевачки мост» у Београду на државном путу IБ реда бр. 47, деоница: Београд (Богословија) - петља Крњача

Јавна набавка бр. 46/2020 - Одржавање мобилних санитарних уређаја на Е-путевима

Јавна набавка бр. 47/2020 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IIА реда број 203 Нови Пазар - Тутин

Јавна набавка бр. 51/2020 - Информисање јавности о раду и активностима ЈП «Путеви Србије»

Јавна набавка бр. 52/2020 - Набавка опреме за колектовање, обраду и архивирање

Јавна набавка бр. 53/2020 - Израда апликативног система за евиденцију документације

Јавна набавка бр. 55/2020 - Idejni projekat sa Studijom opravdanosti izgradnje Severne obilaznice oko Kragujevca

Јавна набавка бр. 58/2020 - Успостављање система за управљање безбедности саобраћаја на путној мрежи

Јавна набавка бр. 65/2020 - Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково)

Јавна набавка бр. 66/2020 - Обезбеђење архиве ЈП «Путеви Србије» у Железнику

Јавна набавка бр. 72/2020 - Одржавање ESRI ArcGIS софтверског пакета за 2020-2021 годину

Јавна набавка бр. 73/2020 - Преднумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолију

Јавна набавка бр. 74/2020 - Набавка канцеларијског намештаја за пословне просторије предузећа

Јавна набавка бр. 75/2020 - Новогодишњи пакетићи за децу радника

Јавна набавка бр. 78/2020 - Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије

Јавна набавка бр. 86/2020 - Набавка теретних возила за техничку службу и магационере

Јавна набавка бр. 97/2020 - Заштита и безбедност IT података и контрола приступа

Јавна набавка бр. 98/2020 - Usluga požarne straže na ITS objektu (po objektu)

2019.

Јавна набавка бр. 1/2019 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 24 на територији Баточине

Јавна набавка бр. 2/2019 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IIА реда број 170 од Рогачице до Бајине Баште

Јавна набавка бр. 3/2019 - Електрична енергија

Јавна набавка бр. 4/2019 - Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч

Јавна набавка бр. 5/2019 - Одржавање софтверског програма за финансијско пословање «MEGA HERMES»

Јавна набавка бр. 6/2019 - Teхничкa кoнтрoлa прojeктнo - тeхничкe дoкумeнтaциje - Интермодални терминал Батајница

 Јавна набавла бр. 8/2019 - Набавка нових полица за пресељење архиве из Лештана у пословно - магацински простор у Железнику

Јавна набавка бр. 10/2019 - Обрада података са бројача саобраћаја за 2018. годину

Јавна набавка бр. 11/2019 - Услуга увођења бесплатног броја за кориснике

Јавна набавка бр. 12/2019 - Изградања коловоза од кружне раскрснице на државном путу IIА-130, код насељеног места Томашевац до кружне раскрснице на државном путу IIA-129 на km 91+837 са изградњом моста пореко канала „НАДЕЛА“

Јавна набавка бр. 13/2019 - Унапређење и одржавање комуникационих ресурса и мрежа

Јавна набавка бр. 17/2019 - Teхничкa документација за реконструкцију државног пута IIA реда бр.100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци од km 129+673 до km 132+369, L=2,70 km

Јавна набавка бр. 18/2019 - Teхничкa документација за реконструкцију државног пута IIA реда бр.100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци од km 132+369 до km 135+580, L=3,21km

Јавна набавка бр. 19/2019 - Teхничкa документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда бр.129, деоница: Шајкаш - Перлез (Тител)

Јавна набавка бр. 20/2019 - Програм планског одржавања објеката ЈППС са аспекта енергетске ефикасности са cost benefit анализом

Јавна набавка бр. 21/2019 - План управљања отпадом за све објекте ЈП «Путеви Србије» са cost benefit анализом

Јавна набавка бр. 22/2019 - Студија увођења обновљених извора енергије у објектима ЈППС са cost benefit анализом

Јавна набавка бр. 23/2019 - Израда софтвера за подршку систему енергетског менаџмента

Јавна набавка бр. 24/2019 - Изградња државног пута IIA реда бр. 197, деоница: Голијска Река - Преко Брдо (од km 0+000,00 до km 3+544,47) и државног пута IIA реда бр. 198, деоница: Преко Брдо - Одраћеница (од km 0+160,636 до km 11+937,895)

Јавна набавка бр. 25/2019 - Студија изводљивости употребе материјала у изградњи путне инфраструктуре са смањеним утицајем на животну средину и побољшаним енергетским карактеристикама

Јавна набавка бр. 26/2019 - Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине

Јавну набавка бр. 27/2019 - Teхничкa документација за реконструкцију моста - «Сушица 3» преко реке Сушице на државном путу IБ реда бр. 28, деоница: Сушица - Кремна

Јавна набавка бр. 28/2019 - Teхничкa документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIA реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта - Рековац

Јавна набавка бр. 30/2019 - Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2016. - 2018. године

Јавна набавка бр. 32/2019 - Одржавање ESRI ArcGIS софтверског пакета за 2019/2020 годину

Јавна набавка бр. 33/2019 - Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима

Јавна набавка бр. 34/2019 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 27 од Завлаке до Причевића

Јавна набавка бр. 35/2019 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 25 од Тополе до Крагујевца

Јавна набавка бр. 36/2019 - Едукација запослених у ЈППС за комуникацију са корисницима на одабраном страном језику

Јавна набавка бр. 37/2019 - Израда сервиса за предвиђање параметара саобраћаја ради предикције повећаног интензитета саобраћаја на наплатним станицама, предвиђање просечне брзине возила и оптимизација броја активних наплатних трака

Јавна набавка бр. 38/2019 - Едукација запослених у ЈППС за унапређење вештина комуникације са корисницима/заинтересованим странама

Јавна набавка бр. 39/2019 - Zaštita i bezbednost IT podataka i kontrola pristupa - faza II

Јавна набавка бр. 40/2019 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Тимока

Јавна набавка бр. 41/2019 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Лима

Јавна набавка бр. 42/2019 - Пројекат препарцелације ради формирања посебних грађевинских парцела за потребе изградње државног пута А5 (аутопута Е-761), Појате - Прељина, поддеоница: Адрани - Мрчајевци од km 79+000 до km 97+000 (L=18km) и поддеоница: Мрчајевци - Прељина од km 97+000 до km 109+663,80 (L=12,66km)

Јавна набавка бр. 43/2019 - Сервер ЈППС - бројачи (хардвер и софтвер)

Јавна набавка бр. 44/2019 - Консултантске услуге из области људских ресурса (HR)

Јавна набавка бр. 45/2019 - Материјал за колор штампаче за бесплатне и претплатне картице

Јавна набавка бр. 46/2019 - Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица

Јавна набавка бр. 47/2019 - Teхничкa документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда бр.129, деоница: Шајкаш - Перлез (Тител)

Јавна набавка бр. 48/2019 - Надзор над радовима на изградњи сервисних саобраћајница за пратеће садржаје уз аутопут од km 112+500 до km 114+000 и за незавршене радове по уговору који је раскинут

Јавна набавка бр. 49/2019 - Обављање послова координатора за извођење радова и за пројектовање који поседују Уверење о положеном стручном испиту и израда Плана превентивних мера

Јавна набавка бр. 50/2019 - Пројекат аутопута Е-75 (М-22) Београд - Нови Сад LOT 1.1: Пројектовање и изградња аутопута km 108+000 - km 118+060 - преостали радови, III део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница за пратеће садржаје уз аутопут од km 112+500 до km 114+000)

Јавна набавка бр. 51/2019 - Опрема за информациони и позивни центар у корисничком сервису у згради «Беомедицина»

Јавна набавка бр. 52/2019 - Урбанистичко - техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железнике пруге Београд - Пожаревац

Јавна набавка бр. 53/2019 - Хитне занатске интервенције на наплатним станицама

Јавна набавка бр. 54/2019 - Реконструкција и адаптација пословних просторија

Јавна набавка бр. 55/2019 - Teхничкa документација за реконструкцију моста преко Мусине реке на државном путу IIA реда бр.179, у месту Дракчићи, деоница: Дракчићи - Краљево (Јарчујак)

Јавна набавка бр. 56/2019 - Teхничкa документација за реконструкцију државног пута IIБ реда бр. 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари) - петља Колари

Јавна набавка бр. 57/2019 - Teхничкa документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIA реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта - Рековац

Јавна набавка бр. 58/2019 - Унапређење методологије и формирање геопросторне базе података о саобраћајној сигнализацији и опреми

Јавна набавка бр. 59/2019 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља - Пожаревац - Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка - Крњево

Јавна набавка бр. 60/2019 - Tehnička kontrola tehničke dokumentacije poboljšanja d.p. IA-A1 (E-75), Horgoš - Novi Sad (desna strana), deonice od km 1+125 do km 14+800, L=13,68km i od km 27+850 do km 54+175, L=26,32km, ukupno L=40,00km, širine 11,00m

Јавна набавка бр. 61/2019 - Набавка опреме за телефонију

Јавна набавка бр. 62/2019 - Допуна лиценци апликативног софтвера - MICROSOFT лиценце

Јавна набавка бр. 63/2019 - Рeвизиja финaнсиjских извeштaja

Јавна набавка бр. 64/2019 - Изградња новог моста преко Подвршке реке на km 20+684 државног пута I-Б реда бр. 35, деоница: Милутиновац - Брза Паланка (ID 3504)

Јавна набавка бр. 65/2019 - Техничка контрола техничке документације за реконструкцију државног пута IB реда бр.12, деоница Бачка Паланка - Бегрч од km 134+811 до km 152+090, L=17,28km

Јавна набавка бр. 66/2019 - Одржавање система видео надзора

Јавна набавка бр. 67/2019 - Клизиште на државном путу I-Б реда бр. 39, деоница: Лебане (Кривача) – Негосавље на km 102+040

Јавна набавка бр. 68/2019 - Контрола и надзор безбедности IT система, опреме и комуникација

Јавна набавка бр. 69/2019 - Иновирање методологије и формирање геопросторне базе података о пружним прелазима

Јавна набавка бр. 70/2019 - Реконструкција и проширење Булевар Николе Пашића у Лесковцу, на траси државног пута IIA реда бр. 158

Јавна набавка бр. 71/2019 - Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Јастребац

Јавна набавка бр. 71/2019 - Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Јастребац (поновљени поступак)

Јавна набавка бр. 72/2019 - Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Авала

Јавна набавка бр. 72/2019 - Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Авала (поновљени поступак)

Јавна набавка бр. 73/2019 - Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Црни Врх – Јагодина

Јавна набавка бр. 73/2019 - Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Црни Врх – Јагодина (поновљени поступак)

Јавна набавка бр. 74/2019 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Велике Мораве

Јавна набавка бр. 75/2019 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Дунава од Пожaревца до Неготина

Јавна набавка бр. 76/2019 - Изградња инсталација јавног осветљења раскрснице државног пута IБ реда бр. 24 и државног пута IБ реда бр. 23 (Камиџорска раскрсница) и осветљење путног објекта Камиџорски мост на државном путу IБ реда бр. 24

Јавна набавка бр. 77/2019 - Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије

Јавна набавка бр. 78/2019 - Информисање јавности о раду и активностима ЈП ”Путеви Србије”

Јавна набавка бр. 79/2019 - Набавка резервног напајања за пословни објекат «ГАЗЕЛА»

Јавна набавка бр. 80/2019 - Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње државног пута IA реда од Крагујевца до везе са државним путем IA-A5 (Е-761) у Мрчајевцима

Јавна набавка бр. 81/2019 - Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац - Доњи Милановац - Брза Паланка и Кладово - Неготин

Јавна набавка бр. 82/2019 - Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда Параћин - Зајечар - Неготин

Јавна набавка бр. 83/2019 - Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула – Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково)

Јавна набавка бр. 84/2019 - Teхничкa документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток – Малча

Јавна набавка бр. 85/2019 - Набавка канцеларијског намештаја за пословне просторије предузећа

Јавна набавка бр. 86/2019 - Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије

Јавна набавка бр. 87/2019 - Прoписaни лeкaрски прeглeди

Јавна набавка бр. 88/2019 - Постављање нове и одржавање постојеће заштите од механичких оштећења каблова у пословним просторијама

Јавна набавка бр. 89/2019 - STORIDŽ систем за потребе RNCS - RRSP пројекта

Јавна набавка бр. 90/2019 - Teхничкa документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда бр.129, деоница: Шајкаш - Перлез (Тител)

Јавна набавка бр. 91/2019 - Урбанистичко - техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац

Јавна набавка бр. 92/2019 - Редовно одржавање система за наплату путарине

Јавна набавка бр. 93/2019 - Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Ниш – Прешево и Обреновац – Љиг

Јавна набавка бр. 94/2019 - Средства радио везе за службе контроле и обезбеђења

Јавна набавка бр. 95/2019 - Teхничкa документација за реконструкцију државног пута IIA реда бр.100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци од km 129+673 до km 132+369, L=2,70 km

Јавна набавка бр. 97/2019 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу IА реда бр.1, надвожњака преко железничких пруга Београд-Ниш и Трупале-Поповац на км 813+159,15 десне траке ауто-пута и км 813+164,90 леве траке аутопута Е-75 Београд - Ниш, деоница: Ниш (Северни Булевар) - Ниш (Трупале)

Јавна набавка бр. 98/2019 - Обезбеђење архиве ЈП «Путеви Србије» у Железнику

Јавна набавка бр. 99/2019 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу IА реда бр.1 на км 740+850, мост преко пута код Параћина

Јавна набавка бр. 100/2019 - Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему - штампаче

Јавна набавка бр. 101/2019 - Материјал за колор штампаче за бесплатне и претплатне картице

Јавна набавка бр. 102/2019 - Унапређење система видео надзора

Јавна набавка бр. 103/2019 - Основна мрежа БПП на државним путевима - фаза II - Обезбеђење геореференцираних података са додатних деоница у зони петљи на државним путевима у функцији ажурирања

Јавна набавка бр. 104/2019 - Периодично испитивање услова радне околине

Јавна набавка бр. 105/2019 - Периодични преглед и контрола громобранских инсталација, испитивање електроинсталација ниског напона у објектима

Јавна набавка бр. 107/2019 - Студија примене система грађења у државном путном систему са најмањим утицајем на животну средину уз осврт на животни циклус пута

Јавна набавка бр. 109/2019 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на аутопуту Е-763 од Прељине до Пожеге

Јавна набавка бр. 110/2019 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 39 од Власотинца до Свођа

Јавна набавка бр. 111/2019 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е – 80 од Плочника до Мердара

Јавна набавка бр. 112/2019 - Израда документарног материјала са праћењем по фазама изградње инфраструктурних пројеката, модернизације путног сектора, изградње и проширења наплатних станица, са мониторингом, надзором и управљањем саобраћаја на делу мреже путева и тунела опремљених елемената ITS-a, као и прикупљање података о саобраћају са метеостаницама

Јавна набавка бр. 113/2019 - Периодично одржавање објеката на државном путу IIБ реда бр.328, деоница: Гола Глава-Јошева (Гола Глава), мост преко реке Уб км 1+900

Јавна набавка бр. 114/2019 - Пренос података у систему за опсервацију саобраћаја

Јавна набавка бр. 115/2019 - Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме

Јавна набавка бр. 116/2019 - Новогодишњи пакетићи за децу радника

Јавна набавка бр. 117/2019 - Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Јавна набавка бр. 118/2019 - Одржавање GIS Портала ЈППС и апликације мобилног мапирања

Јавна набавка бр. 119/2019 - Обрада података са бројача саобраћаја за 2019. годину

Јавна набавка бр. 122/2019 - Espreso kafa za automate u kafe kuhinjama

Јавна набавка бр. 125/2019 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу IБ реда бр. 23, надвожњак у Краљеву, Зелена Гора, II фаза и прилазна конструкција

Јавна набавка бр. 126/2019 - Елементи хардвера, ITS система, опреме и инсталација - по функционалним групама

Јавна набавка бр. 127/2019 - Набавка ситног потрошног материјала и резервних делова

Јавна набавка бр. 128/2019 - Телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице

Јавна набавка бр. 129/2019 - Резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање

Јавна набавка бр. 130/2019 - Браварско - домарски потрошни материјал

Јавна набавка бр. 131/2019 - Потрошни електро - материјал

Јавна набавка бр. 132/2019 - Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на деоницама: Ниш - Димитровград и Ниш - Прешево

Јавна набавка бр. 134/2019 - Набавка потрошног материјала и резервних делова

Јавна набавка бр. 135/2019 - Набавка потрошног материјала за комуникациону и енергетску инфраструктуру

Јавна набавка бр. 136/2019 - Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица

Јавна набавка бр. 137/2019 - Медијске кампање са циљем подизања нивоа безбедности у саобраћају на државним путевима кроз едукацију возача и свих учесника у саобраћају

Јавна набавка бр. 138/2019 - Одржавање и санација знакова са измењивом сигнализацијом у надлежности СУИСС

Јавна набавка бр. 139/2019 - Одржавање фотокопир апарата

Јавна набавка бр. 141/2019 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на аутопуту Е-761 од Адрана до Прељине

Јавна набавка бр. 147/2019 - Лиценце за GIS (ESRI) платформу и годишњи закуп сервера за ITS GIS портал

Јавна набавка бр. 149/2019 - Одржавање канцеларијске опреме (бројачице новца, рач.машине и др.)

Јавна набавка бр. 152/2019 - Столице за инкасанте

Јавна набавка бр. 153/2019 - Ормарићи за инкасанте

Јавна набавка бр. 154/2019 - Гумени подови у кабинама

Јавна набавка бр. 155/2019 - Надзор службених возила путем ГПС-а

Јавна набавка бр. 156/2019 - Обезбеђење воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони са водом)

Јавна набавка бр. 157/2019 - ХТЗ опрема

Јавна набавка бр. 158/2019 - Хардверска опрема за сектор

Јавна набавка бр. 159/2019 - Додатни радови на пројектовању и изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (аутопут Е-75) - крак ка Македонији, А4 (аутопут-Е80) - крак ка Бугарској и А2 (аутопут Е-763) - деоница Обреновац - Прељина

Јавна набавка бр. 161/2019 - Аларми, “паник” тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора

Јавна набавка бр. 162/2019 - Радне униформе за службенике обезбеђења

Јавна набавка бр. 163/2019 - Израда Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања

Јавна набавка бр. 164/2019 - Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Рудник

Јавна набавка бр. 164/2019 - Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Рудник (поновљена Конкурсна)

Јавна набавка бр. 167/2019 - Израда модула динамичког извештавања у оквиру GIS Портала ЈППС - фаза II

Јавна набавка бр. 167/2019 - Израда модула динамичког извештавања у оквиру GIS Портала ЈППС - фаза II - Записник о преговарању

Јавна набавка бр. 168/2019 - Радне униформе за запослене на пословима комуникације са корисницима пута

Јавна набавка бр. 169/2019 - Заштитна амбалажа за ЕНП уређаје

2018.

Јавна набавка бр. 4/2018 - Електрична енергија

Јавна набавка бр. 5/2018 - Услуге мобилне телефоније

Јавна набавка бр. 6/2018 - Технички преглед објекта - Аутопут Е-763: Београд - јужни Јадран, сектор 1: Београд (Остружница) - Љиг, деоница 3: Обреновац - Уб

Јавна набавка бр. 7/2018 - Технички преглед објекта - Аутопут Е-763: Београд - јужни Јадран, сектор 1: Београд (Остружница) - Љиг, деоница 5: Лајковац - Љиг

Јавна набавка бр. 8/2018 - Коридор 10 аутопут Е-75 Београд - Ниш - граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петлји Бујановац 1, деоницама Доњи Нерадовац - Српска Кућа и Српска Кућа - Левосоје од км 933+600 до км 942+413,31 и регулацији Јужне Мораве са притокама

Јавна набавка бр. 9/2018 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу од Ниша до Мердара

Јавна набавка бр. 10/2018 - Обрада података са бројача саобраћаја за 2017. годину

Јавна набавка бр. 12/2018 - Основна мрежа БПП на државним путевима - фаза I (обезбеђење геореференцираних података са додатних деоница у зони петљи на државним путевима у функцији ажурирања)

Јавна набавка бр. 13/2018 - Техничка документација за реконструкцију моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Мали Зворник

Јавна набавка бр. 14/2018 - Техничка документација за реконструкцију моста Шепак преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 26 на граничном прелазу Трбушница

Јавна набавка бр. 15/2018 - Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш - Мердаре

Јавна набавка бр. 16/2018 - Иновирање и допуна техничке документације за рехабилитацију (у реконструкцију) државног пута IБ реда бр. 22 са путним објектом преко реке Качер на км 284+170, деоница: Ћелије - Љиг

Јавна набавка бр. 17/2018 - Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Обилазница око Београда, сектор 5, мостови 13, 14 и 15 (лева трака)

Јавна набавка бр. 18/2018 - Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима

Јавна набавка бр. 19/2018 - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда бр. 22, мост преко постојећег пута за Мељак (ID 01048), деоница: Велика Моштаница - Вранић

Јавна набавка бр. 21/2018 - Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ реда бр. 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар - Мехов Крш на km 294+800

Јавна набавка бр. 22/2018 - Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ реда бр. 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадуктом преко клисуре - Орље на km 276+070

Јавна набавка бр. 23/2018 - Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ реда бр. 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар - Шпиљани на km 296+850

Јавна набавка бр. 24/2018 - Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије

Јавна набавка бр. 25/2018 - Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица

Јавна набавка бр. 26/2018 - Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)

Јавна набавка бр. 26/2018 - Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима) - 2.

Јавна набавка бр. 27/2018 - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда бр. 22, деоница: Рашка - Нови Пазар, мост преко Бањске реке на бањској петљи у Новом Пазару на km 253+890

Јавна набавка бр. 28/2018 - Прописани лекарски прегледи

Јавна набавка бр. 30/2018 - Идејни пројекат са Студијом оправданости државног пута IБ реда бр.27, Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), L=17,00km

Јавна набавка бр. 31/2018 - Мониторинг животне средине у зони утицаја државног пута I фаза

Јавна набавка бр. 32/2018 - Папирне магнетне картице

Јавна набавка бр. 33/2018 - Одржавање и санација знакова са изменљивом сигнализацијом у надлежности СУИСС

Јавна набавка бр. 34/2018 - Пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима А1 (аутопут Е-75) - крак ка Македонији, А4 (аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2 (аутопут Е-763) - деоница Обреновац - Прељина

Јавна набавка бр. 35/2018 – Техничка контрола пројектно – техничке документације и надзор над радовима на изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) – крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) – крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763)- деоница: Обреновац – Прељина

Јавна набавка бр. 36/2018 - Замена опреме система за наплату путарине (ОЦР камера, антена прве генерације и читача магнетних картица на деоницама Београд – Шид и Београд – Ниш, старог типа дистрибутера на деоници Београд – Шид) и доградња категоризатора возила на свим деоницама

Јавна набавка бр. 37/2018 - Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине

Јавна набавка бр. 38/2018 - Технички преглед објекта - државног пута IБ реда бр.12, Нови Сад - Зрењанин, деоница: Каћ - Зрењанин 1 (обилазница), стационажа од km 13+095 до km 37+306, L = 24,211 km

Јавна набавка бр. 39/2018 - Одржавање софтверског програма за финансијско пословање "MEGA – HERMES"

Јавна набавка бр. 40/2018 - Техничка документација побољшања државног пута IA - A1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деоница од km 1+125 до km 14+800, L=13,68km и од km 27+850 до km 54+175, L=26,32km, укупно L=40,00km, ширине 11,00m

Јавна набавка бр. 41/2018 - Техничка документација за постављање заштите од буке са државног пута IA реда број А1 деоница кроз Београд од km 577+250 до km 577+778 стамбених објеката у Блоку 28, Нови Београд, у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи или чл. 59. Закона о јавним путевима

Јавна набавка бр. 42/2018 - План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом опрaвданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац – Лозница (L=55km) и Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) L=15km

Јавна набавка бр. 43/2018 - Додатно ангажовање надзорне службе над радовима на изградњи сервисних станица, изградњи моста и путног прелаза на km 177+897 у оквиру Пројекта LOT 1.1. - Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од km 108+000 до km 118+060 - преостали радови II део

Јавна набавка бр. 44/2018 - Набавка минералне воде, сокова, чаја, кафе и др. за потребе Сектора наплате путарине, Сектора инвестиција и РЦ «Север»

Јавна набавка бр. 45/2018 – Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве II део

Јавна набавка бр. 46/2018 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Дрине

Јавна набавка бр. 47/2018 - Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом моста преко канала Бегеј

Јавна набавка бр. 48/2018 - Студија изводљивости израде пројектне документације за постављање пунионица за електрична возила

Јавна набавка бр. 49/2018 - Студија изводљивости постојећих електричних грејних тела и расхладних уређаја инвертерима са цост бенефит анализом

Јавна набавка бр. 50/2018 - Студија умањења емисија угљен диоксида заменом постојећих грејних тела и расхладних уређаја употребом топлотних пумпи

Јавна набавка бр. 51/2018 - Израда катастра потрошача воде у ЈППС

Јавна набавка бр. 52/2018 - Израда главног пројекта за управљање потрошњом енергената на објекту Газела

Јавна набавка бр. 53/2018 - Израда плана и програма енергетске ефикасности ЈП ”Путеви Србије”

Јавна набавка бр. 54/2018 - Дефинисање индикатора енергетске ефикасности и циљева уштеде ЈП ”Путеви Србије”

Јавна набавка бр. 55/2018 - Трошкови ревизије финансијских извештаја

Јавна набавка бр. 56/2018 - Материјал за колор штампаче за бесплатне и претплатне картице

Јавна набавка бр. 57/2018 - Увођење затвореног система наплате путарине на деоницама аутопута Ниш-граница са Републиком Македонијом, Ниш-граница са Републиком Бугарском и Обреновац-Прељина

Јавна набавка бр. 59/2018 - Еспресо кафа за аутомате у кафе кухињама

Јавна набавка бр. 60/2018 - Осигурање новца у транспорту

Јавна набавка бр. 61/2018 - Информисање јавности о раду и активностима ЈП "Путеви Србије"

Јавна набавка бр. 62/2018 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 21 од Руме до Шапца

Јавна набавка бр. 63/2018 - Материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда

Јавна набавка бр. 65/2018 - Нафтни деривати за службена возила

Јавна набавка бр. 66/2018 - Основна средства за заштиту од пожара

Јавна набавка бр. 67/2018 - Набавка ормарића за прву помоћ и допуна опреме у већ постојећим ормарићима за пословне објекте

Јавна набавка бр. 68/2018 - Повремено аутоматско бројање саобраћаја

Јавна набавка бр. 69/2018 - Редовно и ванредно сервисирање опреме, средстава и уређаја за заштиту од пожара

Јавна набавка бр. 70/2018 - Колективно осигурање запослених

Јавна набавка бр. 71/2018 - Израда Идејног пројекта са Студијом оправданости реконструкције државног пута IБ реда бр. 28 (раније М-19.1 и М-5), деоница: Заглавак km 99+300 - Ужице km 116+800, L=17,5km

Јавна набавка бр. 72/2018 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 26 од Бање Ковиљаче до Малог Зворника

Јавна набавка бр. 74/2018 - Техничка документација за рехабилитацију путних објеката - тунела на државном путу IБ реда бр. 34, деоница: Голубац - Доњи Милановац

Јавна набавка бр. 75/2018 - Услуга одржавања БВК система пословног објекта Газела

Јавна набавка бр. 76/2018 - Геодетско снимање, израда ДТМ-а и топографског плана за трасу аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина

Јавна набавка бр. 77/2018 - План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости реконструкције и изградње државног пута IБ реда бр. 19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик од km 0+000 до km 13+700 (L=13,70km)

Јавна набавка бр. 78/2018 - Информисање јавности о раду и активностима ЈП "Путеви Србије"

Јавна набавка бр. 79/2018 - Допунско ласерско снимање и обрада постојећих ласерских података за потребе израде новог решења Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-761, деоница: Крушевац (Кошеви) - Адрани од km 27+600 до km 80+450, L=52,85km

Јавна набавка бр. 80/2018 - Појачано одржавање чвора ЧРС 13001, укрштај државног пута IIА реда бр. 130 (km 59+617) и државног пута IIА реда бр. 131 (km 36+667) у Панчеву (кружна раскрсница)

Јавна набавка бр. 81/2018 - Појачано одржавање укрштаја државног пута IБ реда бр. 13 (км 71+821) и улице Башаидски друм у Кикинди (кружна раскрсница)

Јавна набавка бр. 82/2018 - Одржавање возног парка у Нишу

Јавна набавка бр. 83/2018 - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда бр.18, деоница: Стража - Бела Црква, мост број 1 преко Караша ИД 03026 (стара стационажа км 120+370,00)

Јавна набавка бр. 85/2018 - Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на 19 наплатних станица

Јавна набавка бр. 86/2018 - Надзор службених возила путем GPS-а

Јавна набавка бр. 87/2018 - Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме

Јавна набавка бр. 88/2018 - Одржавање гасних инсталација

Јавна набавка бр. 89/2018 - Израда измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац - Лозница на делу коридора пута Рума - Шабац (мост на Сави) и израда Iдејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута Рума - Шабац од аутопута Е-70 (петља Рума) до моста на Сави од км 44+585 до км 66+145,16 (према ''PP-DP21и19'')

Јавна набавка бр. 90/2018 - Одржавање ITS опреме и инфраструктуре

Јавна набавка бр. 91/2018 - Одржавање ИТС опреме и система за управљање тунелима

Јавна набавка бр. 93/2018 - Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије

Јавна набавка бр. 94/2018 - Израда мултимедијалних садржаја (филмови, презентације за конгресе, семинаре)

Јавна набавка бр. 96/2018 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Дрине

Јавна набавка бр. 97/2018 - Обезбеђење архиве ЈП «Путеви Србије» у Железнику

Јавна набавка бр. 99/2018 - Физичко обезбеђење објекта ГАЗЕЛА

Јавна набавка бр. 101/2018 - Обилазница око Новог Пазара на државним путевима IБ реда бр. 22 и IIA реда бр. 203 - II фаза

Јавна набавка бр. 103/2018 - Периодично одржавање објеката на државном путу IIБ реда бр. 441, деоница: Сурдулица - Грамађа, мост преко Јелашничке реке km 13+500

Јавна набавка бр. 105/2018 - Извођење радова на инсталацији LAN мреже, електроинсталација и додатног напајања у згради «Беомедицине»

Јавна набавка бр. 106/2018 - Пилот пројекат контроле коришћења аутопута под наплатом - деоница: Београд - Ниш/a>

Јавна набавка бр. 107/2018 - Набавка службених возила путем оперативног лизинга

Јавна набавка бр. 108/2018 - Трошкови функционисања објеката за контролу и надзор тунела

Јавна набавка бр. 109/2018 - Опрема и апликација за интеграцију елемената ITS у CSNU

Јавна набавка бр. 110/2018 - Пројекат топологије комуникационе мреже

Јавна набавка бр. 113/2018 - Одржавање агрегата и припадајућих инсталација

Јавна набавка бр. 114/2018 - Хитне занатске интервенције

Јавна набавка бр. 115/2018 - Одржавање вертикалне светлосне сигнализације

Јавна набавка бр. 116/2018 - Одржавање и чишћење надстрешница на наплатним станицама

 Јавна набавка бр. 117/2018 - Унапређење система за прикупљање метереолошких података

Јавна набавка бр. 118/2018 - Унапређење система за видео надзор за потребе ITS-a

Јавна набавка бр. 119/2018 - Кампања за подизање свести возача - интервал слеђења возила

Јавна набавка бр. 120/2018 - Центар за аквизицију и обраду података система за наплату путарине

Јавна набавка бр. 121/2018 - Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд - Ниш (петља «Пожаревац») - Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште - Голубац

Јавна набавка бр. 122/2018 - Обезбеђење воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони са водом)

Јавна набавка бр. 123/2018 - Пројекат провере безбездности саобраћаја на SEETO мрежи - Фаза I (дужина 385 km)

Јавна набавка бр. 124/2018 - Пројекат провере безбездности саобраћаја на државним путевима IБ реда (дужина 345 km)

Јавна набавка бр. 125/2018 - Пројекат провере безбездности саобраћаја на државним путевима IIA реда (дужина 305 km)

Јавна набавка бр. 127/2018 - Новогодишњи пакетићи за децу радника

Јавна набавка бр. 128/2018 - Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему - штампаче

Јавна набавка бр. 129/2018 - Одржавање постојећег путног метереолошко – информационог система (ПМИС)

Јавна набавка бр. 130/2018 - Пројекат идентификације црних тачака са предлогом мера за санацију

Јавна набавка бр. 131/2018 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-А реда бр. 1, деоница: Бубањ Поток - Баточина (на km 244+500), надвожњак у петљи Умчари

Јавна набавка бр. 132/2018 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 23, надвожњак у Краљеву - II фаза и прилазна конструкција

Јавна набавка бр. 133/2018 - Касе за новац и сигурносни ормани за новоизграђене наплатне станице

Јавна набавка бр. 135/2018 - Корпоративни материјал

Јавна набавка бр. 136/2018 - Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји

Јавна набавка бр. 137/2018 - Nabavka komunikacione opreme

Јавна набавка бр. 139/2018 - Набавка ХТЗ опреме у тунелским оперативним центрима

Јавна набавка бр. 140/2018 - Набавка резервних делова и опреме за објекте у пробном раду

Јавна набавка бр. 141/2018 - Набавка енергетске инфрастуктуре

 Јавна набавка бр. 142/2018 - Обезбеђење резервног напајања за потребе ITS-a

 Јавна набавка бр. 144/2018 - Трошкови функционалног испитивања на ДП IA4

Јавна набавка бр. 145/2018 - Опрема за управљање саобраћајем

Јавна набавка бр. 146/2018 - Средства радио везе за службе контроле и обезбеђења

Јавна набавка бр. 148/2018 - Ажурирање табли - ценовника на наплатним станицама

Јавна набавка бр. 149/2018 - Израда и уградња оквира и врата на хидрантским нишама тунела Стара Стражевица

Јавна набавка бр. 150/2018 - Аларм «паник» тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора

Јавна набавка бр. 153/2018 - Ажурирање методологије за преглед и вредновање стања мостова и израда нових апликација за управљање Базом података о мостовима

Јавна набавка бр. 154/2018 - Набавка, уградња и пуштање у рад десет брзих електропуњача на наплатним станицама

Јавна набавка бр. 155/2018 - Ресертификациона провера IMS-а

Јавна набавка бр. 156/2018 - Додатна опрема за снимање путева

Јавна набавка бр. 159/2018 - База података о нестабилним теренима – унос података из регистратора у Базу података о нестабилним теренима

Јавна набавка бр. 160/2018 - Оснивање сегмента базе података о потпорним и обложним конструкцијама, верификација и тест

Јавна набавка бр. 161/2018 - Уређаји за континуално бројање саобраћаја

Јавна набавка бр. 166/2018 - Осигурање службених возила

Јавна набавка бр. 167/2018 - Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на деоницама: Ниш - Димитровград и Ниш - Прешево

Јавна набавка бр. 168/2018 - Опрема за функционисање система ИТС

Јавна набавка бр. 169/2018 - Функционисање ИСП провајдера - (Internet, VPN)

Јавна набавка бр. 170/2018 - Софтверски програм за кадрове

Јавна набавка бр. 171/2018 - Софтверске лиценце за апликацију глобалног мапирања

2017.

Јавна набавка бр. 1/2017 - Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац

Јавна набавка бр. 3/2017 - Технички преглед објекта - комплекс чеоне наплатне станице на државном путу I-A реда бр. 1 (аутопут Е-75)

Јавна набавка бр. 4/2017 - Омогућавање наплате путарине путем домаћих и иностраних платних картица

Јавна набавка бр. 5/2017 - Надзор на рехабилитацији државног пута IА реда (аутопута Е-75), Нови Сад - Београд (десна коловозна трака)

Јавна набавка бр. 6/2017 - Одржавање возног парка

Јавна набавка бр. 6/2017 - Одржавање возног парка - Партија 3

Јавна набавка бр. 8/2017 - Извршење ванредних и два редовна шестомесечна сервиса ПП средстава, опреме и уређаја

Јавна набавка бр. 9/2017 - Додатини радови на санацији клизишта на државном путу II-Б реда бр. 355, деоница Чачак - Шиљковица, Цагање на км 13+200

Јавна набавка бр. 10/2017 - 10/2017 - Додатни радови на периодичном одржавању мостова и тунела на државном путу IБ реда бр. 23 и државном путу IБ реда бр. 21, деоница: Пожега-Ужице, надвожњак преко пруге и пута

Јавна набавка бр. 11/2017 - Рушење комплекса чеоне наплатне станице Бубањ Поток на km 217+365 државног пута IA реда бр.1 (аутопут Е75)

Јавна набавка бр. 12/2017 - Папирне магнетне картице

Јавна набавка бр. 13/2017 - Материјал за колор штампаче за бесплатне и претплатне карте

Јавна набавка бр. 14/2017 - Монтажно – демонтажни објекат на наплатној станици „Димитровград“

Јавна набавка бр. 15/2017 - Периодична испитивања услова радне околине; прописани лекарски прегледи запослених по оцени службе медицине рада; оспособљавање запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију запослених у случају опасности и обавезни офтамолошки преглед у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном

Јавна набавка бр. 16/2017 - Успостава РР линка на траси петља Добановци-петља Остружница

Јавна набавка бр. 17/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IIA реда број 152, од Тополе до Бућиног гроба

Јавна набавка бр. 18/2017 - Продужење коришћења лиценци за апликативне софтвере – MICROSOFT лиценце

Јавна набавка бр. 19/2017 - Konsultanske usluge iz oblasti upravljanja ljudskim resursima (HR Management)

Јавна набавка бр. 20/2017 - Израда солуција – кастомизација функција геопросторне базе

Јавна набавка бр. 21/2017 - Припрема структуре БП за миграцију у геопросторну базу

Јавна набавка бр. 22/2017 - Техничка документација за рехабилитацију моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIA реда број 158 и површинске раскрснице државног пута IIA реда број 158 и државног пута IIБ реда број 438, у месту Грделица

Јавна набавка бр. 23/2017 - Обрада података са бројача саобраћаја за 2016. годину

Јавна набавка бр. 24/2017 - Осигурање новца у транспорту

Јавна набавка бр. 25/2017 - Одржавање софтверског програма за финансијско пословање "MEGA - HERMES"

Јавна набавка бр. 26/2017 - Пренос података у систему за опсервацију саобраћаја

Јавна набавка бр. 27/2017 - Одржавање и санација видео надзора у надлежности СУИСС

Јавна набавка бр. 28/2017 - Повремено аутоматско бројање саобраћаја

Јавна набавка бр. 29/2017 - Проширење и унапређење бежичне комуникационе мреже ITS-a - фаза I

Јавна набавка бр. 30/2017 - Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина

Јавна набавка бр. 32/2017 - Санација клизишта на државном путу II-A реда бр. 258, Владичин Хан - Врање на km 17+917 и на km 18+187

Јавна набавка бр. 34/2017 - Набавка електронских комуникационих услуга - интернет

Јавна набавка бр. 35/2017 - Одржавање (постављање) заштите од механичких оштећења електричних каблова, каналица, вођица, продужних каблова у пословним просторијама - канцеларијама ЈП "Путеви Србије"

Јавна набавка бр. 36/2017 - Одржавање постојећег путног метереолошко - информационог система (ПМИС)

Јавна набавка бр. 38/2017 - Одржавање дела државних путева I и II реда у Републици Србији

Јавна набавка бр. 39/2017 - Набавка заменских камера за видео надзор – фаза I

Јавна набавка бр. 41/2017 - Набавка софтвера за аутоматску централу при Информативном центру и софтверског модула посебне намене

Јавна набавка бр. 45/2017 - Опрема за чување и заштиту података са инсталисаних система за опсервацију саобраћаја

Јавна набавка бр. 48/2017 - Периодично одржавање државног пута IB реда бр. 13, деоница Кикинда - улаз у Башаид од км 85+600 до км 88+773

Јавна набавка бр. 51/2017 - Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима

Јавна набавка бр. 52/2017 - Главни пројекти побољшања локација према пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде

Јавна набавка бр. 57/2017 - Материјал и опрема за реализацију пројекта побољшања јавног осветљења на аутопуту од чвора “Добановци” до “ТП Ласта” (пролаз кроз Београд)

Јавна набавка бр. 58/2017 - Потрошни материјал и делови опреме ITS-a

Јавна набавка бр. 59/2017 - Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Чачак“

Јавна набавка бр. 60/2017 - Projekat provere bezbednosti saobraćaja na državnim putevima na teritoriji koje održava Preduzeće za puteve «Kruševac»

Јавна набавка бр. 61/2017 - Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава „Војводинапут“ а.д. Панчево

Јавна набавка бр. 62/2017 - Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева

Јавна набавка бр. 63/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда бр.21, деоница Пожега-Ариље, мост преко реке Ђетиње - Лековица мост на км 2+187

Јавна набавка бр. 64/2017 - Регистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда

Јавна набавка бр. 65/2017 - Радне униформе

Јавна набавка бр. 66/2017 - Оптимизација IT мреже ITS-a - фаза I

Јавна набавка бр. 67/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 28, од Малог Зворника до Грачанице

Јавна набавка бр. 69/2017 - Обезбеђење воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони са водом)

Јавна набавка бр. 70/2017 - Izrada tehničke dokumentacije za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 351 sa putnim objektom preko autoputa IA reda broj A1 kod Umčara, deonica: Umčari – petlja Umčari

Јавна набавка бр. 71/2017 - Деоница: Бубањ Поток - Мали Пожаревац: праћење стања животне средине у путном појасу

Јавна набавка бр. 72/2017 - План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана (L=54,7km)

Јавна набавка бр. 73/2017 - Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним станицама

Јавна набавка бр. 74/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу ИИА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, мост преко Мијајловачке реке у Медведји

Јавна набавка бр. 75/2017 - Техничка документација за реконструкцију моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIA реда број 158, деоница: Алексинац - Катун

Јавна набавка бр. 76/2017 - Опрема за мониторинг центар

Јавна набавка бр. 77/2017 - Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године

Јавна набавка бр. 78/2017 - Ревизија финансијских извештаја

Јавна набавка бр. 79/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда бр.21, деоница Ваљево - Косјерић, мост преко реке Кладорубе - Партизански мост на км 169+650

Јавна набавка бр. 80/2017 - ХТЗ опрема

Јавна набавка бр. 81/2017 - Касе за новац и сигурносни ормани за новоизграђене наплатне станице Београд - Суботица

Јавна набавка бр. 82/2017 - Информисање јавности о раду и активностима ЈП «Путеви Србије»

Јавна набавка бр. 83/2017 - Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије

Јавна набавка бр. 84/2017 - Периодично одржавање - санација коловозне конструкције на државном путу IБ реда бр. 13, кружна раскрсница IБ реда бр.13 са обилазницом око Зрењанина

Јавна набавка бр. 85/2017 - Осигурање запослених

Јавна набавка бр. 87/2017 - Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла

Јавна набавка бр. 88/2017 - Физичко обезбеђење службеног паркинга у Булевару краља Александра и пословног објекта на обилазници у Улици Раковачки пут ББ

Јавна набавка бр. 89/2017 - Преглед мостова који нису унети у базу података

Јавна набавка бр. 91/2017 - Нафтни деривати за службена возила

Јавна набавка бр. 92/2017 - Технички преглед објеката - наплатних станица и успостављања затвореног система наплате путарине на државном путу IА реда бр. 1, деоница Сириг - Суботица

Јавна набавка бр. 94/2017 - Усаглашавање распореда бројача саобраћаја са новим референтним системом државних путева

Јавна набавка бр. 95/2017 - Програмско проширење базе података о саобраћају

Јавна набавка бр. 100/2017 - Техничка документација за мост преко реке Млаве на државном путу IIA реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) - Петровац на Млави

Јавна набавка бр. 101/2017 - Акциони планови за заштиту од буке на државним путевима I и II реда

Јавна набавка бр. 102/2017 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве

Јавна набавка бр. 106/2017 - Студија угрожености путева II реда од појаве снежних наноса

Јавна набавка бр. 107/2017 - Надзор на преосталим радовима, Сектор Б5.3 – изградња петље Петлово Брдо и Орловача - коначно решење

Јавна набавка бр. 108/2017 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу IБ реда бр.22, мост преко Јабланичког потока у Батњак, деоница Рашка-Нови Пазар км 461+94

Јавна набавка бр. 109/2017 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу IБ реда бр.29, мост преко реке Увац, деоница Аљиновићи - Сјеница км 335+627,43

Јавна набавка бр. 110/2017 - Набавка путничких возила

Јавна набавка бр. 111/2017 - Блиндирана возила за превоз новца

Јавна набавка бр. 112/2017 - Комби возила за превоз запослених

Јавна набавка бр. 114/2017 - Набавка хардвера и системског софтвера за сервер - клијент архитектуру новог РДБ система

Јавна набавка бр. 115/2017 - Технички преглед објеката - аутопут Е-75, Београд - Ниш - граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје од km 934+354,73 до km 942+413,31

Јавна набавка бр. 116/2017 - Периодично одржавање - санација коловозне конструкције на државном путу I-Б реда бр. 13, кружна раскрсница са улицама Пере Добриновића и Барањска

Јавна набавка бр 117/2017 - Периодично одржавање клизишта на државном путу IIA реда бр. 203, Пазариште - Тутин - Ковачи од km 19+082 до 19+142,81

Јавна набавка бр. 118/2017 - Појачано одржавање државног пута IIА реда бр. 100, деоница од км 135+580 (излаз из насељеног места С.Карловци) до км 142+400

Јавна набавка бр. 119/2017 - Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница: Пожега – Бољаре (граница са Црном Гором) (Аутопут Е-763)

Јавна набавка бр. 120/2017 - Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате – Прељина од km 0+000 до km 109+612,72

Јавна набавка бр. 121/2017 - Израда пројектно - техничке документације за интер - модални терминал Батајница

Јавна набавка бр. 122/2017 - Резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање

Јавна набавка бр. 123/2017 - Светлећи панои - ценовници за затворени систем наплате на наплатним станицама на деоници Стара Пазова - Суботица

Јавна набавка бр. 124/2017 - Столице за инкасанте

Јавна набавка бр. 125/2017 - Ормарићи за инкасанте

Јавна набавка бр. 126/2017 - Средства радио везе за службу контроле и обезбеђења

Јавна набавка бр. 127/2017 - Опрема за информациони и позивни центар у корисничком сервису у згради «Беомедицине»

Јавна набавка бр. 128/2017 - Хардверска опрема за сектор

Јавна набавка бр. 129/2017 - Телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице

Јавна набавка бр. 130/2017 - Браварско - домарски потрошни материјал

Јавна набавка бр. 131/2017 - Електро - потрошни материјал

Јавна набавка бр. 134/2017 - Oпрeмa и aпликaциje PMI систeмa - фaзa II

Јавна набавка бр. 136/2017 - Студија замене постојећих светлосних извора LED изворима са теледиригованим менаџментом

Јавна набавка бр. 137/2017 - Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП “Путеви Србије” са cost benefit анализом

Јавна набавка бр. 138/2017- Обилазница око Новог Пазара L=1,65km, на државним путеви IБ реда бр. 22 и IIA реда бр. 203

Јавна набавка бр. 139/2017 - Новогодишњи пакетићи за децу радника

Јавна набавка бр. 141/2017 - Осигурање службених возила

Јавна набавка бр. 143/2017 - Трошкови одржавања лиценци за ArcGIS за 2017/2018 годину

Јавна набавка бр. 146/2017 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Саве

Јавна набавка бр. 149/2017 - Заштитне кутије за ТАГ уређаје

Јавна набавка бр. 151/2017 - Записник о отварању понуда - Инсталација променљиве вертикалне сигнализације

Јавна набавка бр. 151/2017 - Записник о демонстрацији

Јавна набавка бр. 152/2017 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве без Ибра

Јавна набавка бр. 153/2017 - Гумени подови у кабинама

Јавна набавка бр. 155/2017 - Одржавање фотокопир апарата

Јавна набавка бр. 157/2017 - Елементи хардвера, ITS система, опреме и инсталација - по функционалним групама

Јавна набавка бр. 159/2017 - Физичко обезбеђење објекта Газела

Јавна набавка бр. 161/2017 - Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме

Јавна набавка бр. 164/2017 - Периодично одржавање – Санација црних тачака на државном путу I-Б реда бр. 34 (Поречки мост - Ђердап 1), раскрсница државних путева I-Б реда бр. 34 и II-Б реда бр. 396, на km 47+039 (скретање за Мироч и Брзу Паланку)

Јавна набавка бр. 165/2017 - Трошкови функционисања ITS-a, провајдери телекомуникационих услуга (Internet, VPN)

Јавна набавка бр. 166/2017 - Студија умањења емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења

Јавна набавка бр. 167/2017 - Консултанске услуге из области техничких решења примењених у ITS – фаза 2

Јавна набавка бр. 170/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу ИБ реда бр. 22, деоница Заграђе-Горњи Милановац км 320+400, мост преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост

Јавна набавка бр. 171/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда бр. 22, деоница: Заграђе – Горњи Милановац km 317+050, мост преко потока Гарибовац – Лукића мост

Јавна набавка бр. 172/2017 - Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима

Јавна набавка бр. 173/2017 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра

Јавна набавка бр. 174/2017 - Изградња КК за СМУС - Обилазница око Београда

Јавна набавка бр. 175/2017 - Проширење и унапређење енергетске мреже ITS-а - фаза I

Јавна набавка бр. 184/2017 - Пројекат препарцелације за формирање грађевинских парцела државног пута IБ реда бр. 21, Нови Сад - Рума, деоница 2: Парагово - почетак обилазнице Рума

Јавна набавка бр. 185/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 27, од Лазаревца до Аранђеловца

Јавна набавка бр. 186/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 21, од Парагова до Руме

Јавна набавка бр. 187/2017 - Реконструкција и адаптација пословних просторија

Јавна набавка бр. 188/2017 - Замена опреме система за наплату путарине (камера и антена прве генерације, старог типа дистрибутера)

Јавна набавка бр. 189/2017 - Деоница: Бубањ Поток - Мали Пожаревац: праћење стања животне средине у путном појасу

Јавна набавка бр. 191/2017 - Опрема за комуникационо - управљачке центре - фаза I

2016.

Јавна набавка бр. 10/2016 - Набавка доставних возила за техничку службу

Јавна набавка бр. 13/2016 - Појачано одржавање коловоза раскрснице државног пута ИБ реда бр.13 и улице Светосавске у Кикинди

Јавна набавка бр. 14/2016 - Радови на санацији црних тачака на државном путу IБ реда број 15 и IIА реда број 116 - кружна раскрсница у Новом Бечеју

Јавна набавка бр. 15/2016 - Радови на санацији црних тачака на државном путу IIА реда број 102 - кружна раскрсница у Молу

Јавна набавка бр. 24/2016 - Одржавање телефонских централа и телефонске опреме

Јавна набавка бр. 26/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IA реда бр.1, мост преко железничке пруге Топчидер-Мала Крсна на км 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IА реда бр.1 Београд - Ниш са Смедеревом (13.12.2017.)

Јавна набавка бр. 26/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IA реда бр.1, мост преко железничке пруге Топчидер-Мала Крсна на км 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IА реда бр.1 Београд - Ниш са Смедеревом (25.08.2017.)

Јавна набавка бр. 26/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IA реда бр.1, мост преко железничке пруге Топчидер-Мала Крсна на км 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IА реда бр.1 Београд - Ниш са Смедеревом (04.07.2017.)

Јавна набавка бр. 27/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IA реда бр.1, мост преко пута код Параћина на km 740+850

Јавна набавка бр. 28/2016 - Периодично одржавање објеката на путу I A реда број 1, деоница Раља - Пожаревац - Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка - Крњево

Јавна набавка бр. 29/2016 - Периодично одржавање објеката на путу I A реда број 1, деоница: Јагодина - Ћуприја, мост преко Црних Бара

Јавна набавка бр. 32/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда бр.23, Коњевићи-Бељина, обилазница Чачка - вијадукт Чачак на km 609+800 до km 610+200

Јавна набавка бр. 33/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда бр. 23 - надвожњак у Краљеву

Јавна набавка бр. 36/2016 - Надзор службених возила путем ГПС-а

Јавна набавка бр. 37/2016 - Осигурање службених возила

Јавна набавка бр. 38/2016 - Израда измене и допуне Акта о процени ризика на радним местима и у радној околини у ЈП "Путеви Србије"

Јавна набавка бр. 40/2016 - ЛОТ 1.1 Пројектовање и изградња ауто-пута E-75 од Београда до Новог Сада од km 108+000 до km 118+060 - надзор на преосталим радовима II део

Јавна набавка бр. 41/2016 - Набавка основних средстава за заштиту од пожара као и ознака обавештења, упозорења, забрана и обележавајућих прслука

Јавна набавка бр. 45/2016 - Ситан инвентар за техничко-домарско одржавање

Јавна набавка бр. 48/2016 - Телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице

Јавна набавка бр. 71/2016 - Периодично одржавање државног пута IБ реда бр. 12, деоница од км 153+861 (излазак из насељеног места Бегеч) до км 156+884 (улазак у насељено место Футог)

Јавна набавка бр. 76/2016 - Интеграција постојећих ПМИС у отворену базу путно метереолошких података

Јавна набавка бр. 78/2016 - Периодично одржавање државног пута IБ реда бр. 38, Крушевац - Разбојна, деоница: Шумице - Мудраковац

Јавна набавка бр. 79/2016 - Радови на санацији црних тачака на државном путу - кружни ток државног пута IБ реда бр. 23 и Доситејеве улице у Трстенику

Јавна набавка бр. 82/2016 - Преднумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолију

Јавна набавка бр. 85/2016 - Опрема за мониторинг центар

Јавна набавка бр. 86/2016 - Нафтни деривати за службена возила

Јавна набавка бр. 87/2016 - Одлука о обустави - Техничка документација за рехабилитацију државног пута I B реда број 21 са путним објектом преко реке Добраве

Јавна набавка бр. 88/2016 - Алат за техничку службу

Јавна набавка бр. 89/2016 - Трошкови одржавања лиценци ArcGIS-а за 2016/2017 годину

Јавна набавка бр. 93/2016 - Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије

Јавна набавка бр. 94/2016 - Интеграција спољашње комуникационе мреже, фаза 2

Јавна набавка бр. 95/2016 - Прва фаза прегледа тунела и унос података у базу (2.део)

Јавна набавка бр. 96/2016 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IIБ реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари) – петља Колари

Јавна набавка бр. 97/2016 - Израда процене вредности основних средстава

Јавна набавка бр. 98/2016 - Реализација пројеката виртуелних петљи и термалних камера на тунелима на ДП А1, Обилазница око Београда, фаза 1

Јавна набавка бр. 99/2016 - База података о нестабилним теренима - унос података из регистра у базу података о нестабилним теренима

Јавна набавка бр. 100/2016 - Аларми "паник" тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса врата и прозора

Јавна набавка бр. 102/2016 - Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије

Јавна набавка бр. 103/2016 - Инсталација променљиве вертикалне сигнализације

Јавна набавка бр. 104/2016 - Набавка канцеларијског намештаја за пословне просторије

Јавна набавка бр. 105/2016 - Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на државном путу I A реда број 1, деоница Сириг - Суботица

Јавна набавка бр. 106/2016 - Надзор на изградњи наплатних станица и успостављању затвореног система наплате путарине на државном путу I A reda broj 1 (аутопут Е-75), деоница: Сириг - Суботица

Јавна набавка бр. 107/2016 - Ангажовање ватрогасне јединице на државном путу А1, Обилазница око Београда

Јавна набавка бр. 108/2016 - Електрична енергија

Јавна набавка бр. 113/2016 - Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним станицама

Јавна набавка бр. 114/2016 - Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима

Јавна набавка бр. 118/2016 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IIБ реда број 328 са путним објектом преко реке Уб, на km 1+900, деоница: Гола Глава - Јошева (Гола Глава)

Јавна набавка бр. 119/2016 - ХТЗ опрема

Јавна набавка бр. 120/2016 - Усаглашавање распореда бројача са новим референтним системом државних путева

Јавна набавка бр. 122/2016 - Проширење опреме управљачко-информационих система у наплати путарине АОП-а

Јавна набавка бр. 123/2016 - Интеграција елемената ПМИС-а са активним елементима ИТСС-а

Јавна набавка бр. 124/2016 - Специјализована обука за пројектовање и управљање ИТСС-а – фаза 2

Јавна набавка бр. 125/2016 - Новогодишњи пакетићи за децу радника

Јавна набавка бр. 126/2016 - Опрема за оперативни и надзорни центар

Јавна набавка бр. 127/2016 - Дијагностика, функционално испитивање и праћење у гарантном периоду елемената ИТС на објектима тунелима на Е 763 (А2)

Јавна набавка бр. 128/2016 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Колибаре

Јавна набавка бр. 129/2016 - Коридор 10 (Е-75) - електро радови на петљи Прешево

Јавна набавка бр. 131/2016 - Елементи хардвера, ИТС система, опреме и инсталација – по функционалним групама

Јавна набавка бр. 136/2016 – Одржавање комуникационе инфраструктуре ITS

Јавна набавка бр. 138/2016 - Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима

Јавна набавка бр. 150/2016 - Студија односа заштићених природних и културних добара и мреже државних путева

Јавна набавка бр. 151/2016 - Набавка резервних делова и опреме за одржавање система за опсервацију саобраћаја

Јавна набавка бр. 157/2016 - Светлећи панои - ценовници за затворени систем наплате на наплатним станицама на деоници Стара Пазова - Суботица

Јавна набавка бр. 158/2016 - Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IБ -19, деоница: Визић – Ердевик

Јавна набавка бр. 160/2016 - Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица

Јавна набавка бр. 164/2016 - Опрема за интеграцију података са апликација ITS у просторну базу података и WEB портал ITS-a - фаза 1

Јавна набавка бр. 176/2016 - Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине

2015.

Јавна набавка бр. 4/2015 - LOT 6 Надзор на радовима на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина

Јавна набавка бр. 22/2015 - Главни пројекат побољшања јавног осветљења од АТ Ласта до Бубањ Потока

Јавна набавка бр. 70/2015 - Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима

Јавна набавка бр. 71/2015 - Ревизија безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места

Јавна набавка бр. 89/2015 - Стручни надзор над извођењем радова на изградњи комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I A реда бр. 1 (аутопут Е-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева у К.О. Врчин општина Гроцка град Београд

Јавна набавка бр. 102/2015 - Периодична провера против пожарних система на тунелима

Јавна набавка бр. 132/2015 - Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме

icon pdfЈавна набавка бр. 157/2015 - Потрошни матерјал и делови опреме система за тунеле на обилазници око Београда

pdf iconЈавна набавка бр. 161/2015 - Отклањање неусаглашености елемената централног система управљања на ИТС објектима

2014.

pdf iconЈавна набавка бр. 166/2014 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I B реда број 23, деоница: Ужице - Златубор, Лозионички мост у Ужицу


Штампа