Одељење за безбедност саобраћаја

У оквиру Сектора за стратегију, пројектовање и развој налази се Одељење за безбедност саобраћаја.

Основни задаци Одељења за безбедност саобраћаја на државним путевима Републике Србије су:

  • Формулисање политике и стратегије развоја безбедности саобраћаја на државним путевима у средњерочном периоду и дефинисање плана активности на годишњем нивоу;
  • Активно учешће у спровођењу свеобухватних стручних анализа; реализација дела пројектног циклуса у вези са овом облашћу, пре свега у делу израда плана пословања, спровођења тендерске процедуре и финансијског праћења техничке документације, као и припреме пројектних задатака и мониторинга у току самог пројекта у вези са пројектима побољшања опасних места и ризичних деоница, пројектима саобраћајне сигнализације и опреме, пројектима привременог регулисања саобраћаја за време извођења радова на путу, и свим врстама саобраћајних студија и саобраћајних анализа и пројекатима из домена безбедности саобраћаја;
  • Редовно праћење и усмеравање свих активности везаних за безбедност саобраћаја на комплетној мрежи државних путева I А, I Б и II реда; информисање претпостављених како о тренутној ситуацији безбедности саобраћаја на путевима заснованој на развоју индикатора безбедности саобраћаја, тако и о конкретним акцијама које ЈП „Путеви Србије“ треба да предузме како би се побољшала безбедност саобраћаја на путевима. Одељење координира рад са надлежним институцијама из области безбедности саобраћаја на путевима (Министарство за инфраструктуру, Министартсво унутрашњих послова, итд.);
  • Активна сарадња са одељењима унутар Сектора за инвестиције и Сектора за одржавање јавних путева I и II реда на решавању свих стручних питања. У сарадњи са овим секторима прати се реализација разних мера и активности који утичу на безбедност саобраћаја. Поштујући принцип синергије у раду са другим одељењима врши се надгледање техничких решења регулисања саобраћаја за време извођења радова на путу, сарадња са надзорним органима везано за промене саобраћајне сигнализације по разним основама.
  • Израда техничких упутстава

Одељење редовно прати све иновације и достигнућа из области безбедности саобраћаја, учествује у стручним скуповима и семинарима, као и у разним комисијама (усаглашавање техничких стандарда из ове области) и прати актуелности на тржишту материјала који се користе у ту сврху.


ПОЛИТИКА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Основа политике безбедности саобраћаја ico-adobe на путевима у Јавном предузећу „Путеви Србије“ је:

 - Стратешко опредељење Републике Србије у сектору друмског транспорта на подизању нивоа безбедности саобраћаја на путевима;
 - Јавно предузеће треба да управља побољшањем безбедности саобраћаја на државним путевима у складу са развојном политиком и циљевима Републике Србије.

Ова политика ће се остваривати кроз средњорочни и дугорочни план рада и развоја и годишњи програм пословања ЈП „Путеви Србије“. Политика безбедности саобраћаја на путевима је усклађена са политикама одржавања путева и заштите животне средине.


ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ БЕЗБЕДНОСТИ НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА

У периоду од 2001. до 2009. године број погинулих лица на јавним путевима је варирао у границама до скоро 1.300 погинулих. У току 2010. године, након усвајања иновираног Закона о безбедности саобраћаја на путевима, дошло је до значајнијег смањења броја погинулих лица, па је број погинулих лица у 2010. години је био за то време најнижи од када се у Републици Србији статистички пратило стање безбедности саобраћаја – 660 погинулих. У периоду од 2013. до 2016. године се бележи додатно смањење броја погинулих лица у саобраћајним незгодама у односу на реперну 2010. годину, међутим без уједначеног тренда опадања броја погинулих лица у саобраћајним незгодама.

Tabela 1
Табела 1. Преглед броја саобраћајних незгода и настрадалих лица у периоду 2001.-2017. год.

Постојећа статистичка истраживања, услед комплексности и интеракције свих фактора, веома тешко могу прецизно издвојити и рангирати степен утицаја пута у процесу настајања саобраћајне незгоде.

Slika 1
Слика 1. Број погинулих лица у саобраћајним незгодама у период од 2001-2017. године 

Стање безбедности саобраћаја на јавним путевима у Републици Србији према величини јавног ризика (годишњи број погинулих лица на 100.000 становника) износи 8,4 погинулих/100.000 становника (2015. год.)

Опште стање безбедности саобраћаја у Републици Србији може се објаснити традиционалним занемаривањем безбедности саобраћаја у претходном периоду, како у политичком и друштвеном смислу, тако и у законодавном и финансијском погледу.


РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Основни развојни програми безбедности саобраћаја на државним путевима су:

 - Програм ризичних деоница; 
 - Програм управљања црним тачкама; 
 - Програм оцењивања путева – iRAP.

Урађена је и стратешка студија „Мапирање ризика на мрежи државних путева I реда“.

Развијене земље у ЕУ су препознале безбедност саобраћаја на путевима као једну од кључних области у транспортним политикама, при чему је управљање црним тачкама једно од приоритетних делатности. За управљаче пута у ЕУ програми управљања црним тачкама представљају најефективнији приступ који директно утиче на смањење броја погинулих лица на путевима.

Програм управљања црних тачака (Black Spot Management) је поступак откривања места изразито повећане угрожености у саобраћају и дефинисања мера у циљу санирања тих места.

У недостатку домаће званичне методологије за дефинисање опасних места – „црних тачака“ на државним путевима I А, I Б и II реда, основу за досадашњи рад су представљале препоруке и смернице шведских стручњака, израђене у оквиру програма међудржавне сарадње ЈППС и Шведске администрације за путеве (Twinning Agreement).

Урађена је и „Студија методологије идентификације и управљања опасним местима (црним тачкама) на државним путевима Републике Србије“ (Саобраћајни факултет Универзитета у Београду), која је установила процедуре идентификација, рангирања и управљања црним тачкама у методолошком погледу за даљи рад.

Одељење активно учествује и у Пројекту EuroRap Србија који се реализује у оквиру АМСС.

У оквиру реализације Пројекта изградње аутопута на коридору X, предузеће „Коридори Србије“ и консултант Louis Berger SAS су закључили уговор за вршење консултантских услуга Техничке подршке за безбедност саобраћаја, где је предузеће ЈП „Путеви Србије“ и у оквиру њега Одељење за безбедност саобраћаја, препознато као једно од кључних заинтересованих страна.

У оквиру пројеката који се финансирају од стране међународних финансијских институција (WB, EIB, EBRD), Одељење је активно укључено у активности израде Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима (Road Safety audit).

МАСТЕР ПЛАН за означавање туристичких одредишта и управљање туристичком сигнализацијом на државним путевима у Републици Србији

Архива:

- 23.09.16. “ECOROADS” пројекат у Београду


Штампа