Одељење за заштиту животне средине

Заштита животне средине је значајан сегмент у активностима ЈП „Путеви Србије“ у току планирања, пројектовања, изградње, реконструкције, експлоатације и одржавања путне инфраструктуре, и представља препознавање и спречавање, односно умањење негативних утицаја којима пут угрожава животну средину. Процес заштите животне средине се спроводи уз поштовање законом дефинисаних процедура, примену превентивних мера заштите и увођење иновативних концепата у области заштите животне средине. Испитују се и утицаји које животна средина има на путеве и проток саобраћаја – превентивно се приступа екстремним и акцидентним ситуацијама које могу значајно утицати на безбедност саобраћаја и стање путне инфраструктуре.

Основа политике заштите животне средине у Јавном предузећу „Путеви Србије“ је стратешко опредељење Републике Србије у сектору друмског саобраћаја на смањење штетних утицаја саобраћаја на животну средину. Задаци Одељења се темеље на документу Политика заштите животне средине у ЈП "Путеви Србије" кроз формирање годишњих планова активности. Сходно томе, политика подразумева праћење реализације програма, планова и пројеката у путном сектору и спровођење поступка процене утицаја пројекта на животну средину, сагласно важећој законској регулативи.

Полазну основу за рад Одељења чине закони и подзаконски акти из области заштите животне средине:

ЗАКОНИ

ico-adobe - Закон о заштити животне средине
ico-adobe - Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину
ico-adobe - Закон о процени утицаја на животну средину
ico-adobe - Закон о заштити од буке у животној средини
ico-adobe - Закон о заштити ваздуха
ico-adobe - Закон о заштити земљишта
ico-adobe - Закон о водама
ico-adobe - Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине
ico-adobe - Закон о националним парковима
ico-adobe -
Закон о шумама
ico-adobe - Закон о управљању отпадом
ico-adobe - Закон о заштити природе
ico-adobe - Закон о климатским променама

УРЕДБЕ

ico-adobe - Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
ico-adobe - Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини
ico-adobe - Уредба о систематском праћењу стања и квалитета земљишта
ico-adobe - Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање
ico-adobe - Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха

ПРАВИЛНИЦИ

ico-adobe - Правилник о методологији за одређивање акустичких зона
ico-adobe - Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке
ico-adobe - Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
ico-adobe - Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину
ico-adobe - Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину

Циљ заштите животне средине у сектору државних путева је остварење инфраструктуре која је прилагођена природном и културном окружењу, на начин да се природни ресурси чувају, а да утицаји саобраћаја имају подношљив/прихватљив утицај на здравље и добробит људи.

Одељење спроводи праћење стања заштите животне средине на државним путевима, ради на прикупљању података о квалитету животне средине, на припреми техничких упутстава, приручника и студија у циљу дефинисања процедура којима се обезбеђује потребан ниво квалитета радова и знања о стању животне средине, као и о могућим ризицима. Спроводи имплементацију законских обавеза и подизање еколошке свести током планирања, пројектовања, изградње, реконструкције, експлоатације и одржавања државне путне мреже.


АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

- Планирање, пројектовање и градња путева уз усклађивање планских и техничких решења са прописима о заштити животне средине;
- Спровођење поступка процене утицаја путних пројеката на животну средину, на основу Закона о процени утицаја на животну средину;
- Спровођење поступка праћења стања животне средине, сагласно законском оквиру који регулише ту област укључујући праћење стања саобраћајне буке;
- Израда приказа утицаја пута и саобраћаја на животну средину заснованих на моделовању кроз израду стратешких карата буке и емисија загађујућих материја од саобраћаја у атмосферу;
- Издавање мишљења на Извештаје о стратешкој процени утицаја на животну средину на нивоу планских докумената;
- Испитивање могућности примене нових материјала и конструкција који доприносе остваривању циљева одрживог развоја;
- Управљање емисијама одговорним за појаву ефеката стаклене баште и рад на ублажавању последица климатских промена на путну инфраструктуру;
- Припрема предлога за Програм пословања предузећа у складу са свеобухватним стручним анализама и усмеравањем активности према захтевима заштите животне средине;
- Израда пројектних задатака за упутства, планове, пројекте и студије у надлежности Одељења;
- Спровођење тендерске процедуре и стручни надзор над израдом свих докумената у надлежности Одељења.
- Ревизија вештина и знања запослених у ЈП „Путеви Србије“ о заштити животне средине, уштеди енергије и управљању отпадом
ico-adobe - Студије о процени утицаја на животну средину (download страница)
ico-adobe - Студија истраживања снежних наноса на државним путевима I реда
ico-adobe - Студија угрожености путева II реда од појаве снежних наноса
ico-adobe - Студије угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова (download страница)

Студије истраживања:
ico-adobe - Студија изводљивости техничких мера смањења штетног утицаја буке од друмског саобраћаја на одабраним деоницама државних путева
ico-adobe - Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда
ico-adobe - Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2016-2018. године

Мере заштите од буке:
ico-adobe - Мере заштите од буке - 1. део (188 mb)
ico-adobe - Мере заштите од буке - 2. део (165 mb)
ico-adobe - Мере заштите од буке - 3. део (350 mb)
ico-adobe - Мере заштите од буке - 4. део (620 mb)
ico-adobe - Мере заштите од буке - 5. део (86 mb)
ico-adobe - Мере заштите од буке - 6. део (114 mb)
ico-adobe - Акциони планови за заштиту од буке - Текст и конфликтне карте (93 mb)

Пројекти:
ico-adobe - Примена електрофилтерског пепела у путоградњи G2G09 пројекат 
ico-adobe - Смањење саобраћајне буке на путевима G2G10 пројекат 

Техничка упутства:
ico-adobe - Техничко упутство о процени утицаја на животну средину
ico-adobe - Упутство за праћење стања животне средине у путном појасу на мрежи државних путева Републике Србије

Приручници:
ico-adobe - Приручник за заштиту животне средине у сектору путева


Штампа