Одељење квалитета

Одељење квалитета бави се пословима контроле и одржавања квалитета радова и прати реализацију пројеката дефинисаних у годишњем плану пословања ЈП “Путеви Србије“, са јасним циљем да се сви предвиђени радови изводе у складу са захтевима дефинисаним техничким стадардима, нормама, техничким спецификацијама и FIDIC условима уговора.

Одељење квалитета бави се следећим пословима:

  • технички преглед аутопута као услов за прибављење употребне дозволе
  • функција Инжењера на пројекту и надзор над радовима и услуге прегледа пројектно техничке документације
  • праћење реализације уговора у оквиру надлежности Инвеститора.
  • контрола и потврда уговорне документације: издатих гаранција, програма радова, плана контроле и одржања квалитета, динамичких планова за извођење;
  • увођење извођача у посао – издавање потврде почетка радова; припрема и координација за потребе издавања грађевинских дозвола и пријава радова
  • контрола квалитета: сагласности за одобрење употребе материјала, успостављање процедура за контролу квалитета, пријема материјала на градилиште (камени агрегат цемент, адитиви, бетони, челик за бетон, израда насипа од дробљеног камена, успостављање привремених саобраћајница, решавање спорних питања на терену у погледу заштите животне средине утицаја настановништво у зони трасе заштите и измештања локалне инфраструктуре и сл.);
  • преглед, коментари и сагласност за Пројекте за Извођење за све Секције радова
  • преглед и овера финансијских докумената према Комерцијалном уговору, Грађевинске књиге и Привремене ситуације
  • рад са републичким службама: инспектори за путеве

Планирана контролна испитивања су дефинисана интерним планом Одељења квалитета, као и ванредне провере, у свим случајевима када се по захтеву надзорне службе или представника инвеститора проверава квалитет радова, како у фази извођења, тако и у гарантном року.

Контролна испитивања се спроводе у сарадњи са Лабораторијом за коловозне конструкције при Грађевинском факултету Универзитета у Београду која је опремљена најмодернијом опремом у земљи.

Заједнички тимски рад са особљем факултета и искуство и обученост инжeњера квалитета запослених у Одељењу квалитета обезбеђује поверење у добијене резултате испитивања на основу којих се врло ефикасно контролише рад извођача и њихових текућих лабораторија.


Штампа