Одељење за аутопутеве

Одељење за Аутопутеве задужено је, преко надлежних предузећа за одржавање, за одржавање и заштиту државних путева IA реда (аутопутеви). Аутопутеви који су у саобраћајној функцији су:

 Укупна дужина изграђених државних путева IA реда – аутопутева који су у саобраћају и који су у надлежности одељења је 977,285 км.

Мапа државних путева IА реда
 
Мапа транзитних државних путева

Референтни систем мреже државних путева IA реда у Републици Србији (верзија јул 2023.) линк

Главни циљ одељења је предузимање активности на управљању и надзору изведених радова на одржавању државних путева, а у циљу обезбеђивања трајног, непрекидног и безбедног одвијања саобраћаја на државним путевима IА реда – аутопутевима.

Одељење за аутопутеве задужено је за припрему годишњих и месечних планова редовног одржавања и годишњих планова рехабилитације аутопутева и одговорно је за квалитетно одржавање аутопутева у складу са Законом о путевима, важећим правилницима, одобреним програмом пословања и обезбеђеним финансијским средствима. Одељење у реализацији својих активности сарађује са осталим одељењима унутар сектора и предузећа, представницима надлежног министарства, представницима инспекције и МУП-а.

Запослени у оквиру свакодневних активности обављају и следеће активности:

  • прате реализацију изведених радова и врше обрачун изведених радова на пословима редовног одржавања (летње и зимско одржавање), пословима ургентних радова и пословима на рехабилитацији аутопутева;
  • прате стања на деоницама аутопутева преко успостављених дежурних служби;
  • врше припрему извештаја о утврђеном стању и издавање налога извођачу за отклањање евентуално идентификованих недостатака;
  • врше евидентирање саобраћајних незгода и настале штете на опреми пута, прикупљање потребних података, писање извештаја о саобраћајним незгодама, припрема захтева за надокнаду штете причињене на путу, саобраћајној сигнализацији и опреми пута;
  • припремају финансијске извештаје о реализацији изведених радова на пословима редовног одржавања, ургентних радова и рехабилитација;
  • врше утврђивање радњи супротно одредбама Закона о путевима, а у циљу заштите пута. Прикупљање потребних података и припрема потребних обавештења и пријава надлежним органима министарства и МУП-а;
  • врше припрему изјашњења по захтеву других сектора и одељења унутар предузећа, државних органа (МГСИ, МПУ..), јавних предузећа и трећих лица;
  • учествују у припреми пројектних задатака и друге документације у поступцима израде пројеката и изградње нових деоница аутопутева;
  • учествује у припреми плана јавних набавки и реализацији планираних и одобрених јавних набавки;
  • обављају послове у поступку прибављања грађевинских и употребних дозвола.

Одржавање државних путева IА реда обављају екипе за одржавање путева које су смештене у 34 путне базе, од којих 31 стална и 4 привремене.

У циљу сталног праћења стања на деоницама државних путева IА реда – аутопутевима, уведено је стално дежурство екипа на 19 путних база. Главни задатак дежурних екипа је праћење стања на путу, обезбеђење зоне саобраћајне незгоде, успостављање саобраћаја након прекида и мање интервенције на путу и саобраћајној сигнализацији. 

У циљу унапређења активности на редовном одржавању, праћењу квалитета изведених радова и унапређењу безбедности саобраћаја, запослени унутар одељења су израдили следећа техничка упутства:

За потребе регулисања саобраћаја на државним путевима IA реда – аутопутевима у зони радова, а за време извођења активности на одржавању, израђен је пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације за означавање зона радова на одржавању државних путева са типским решењима за регулисање саобраћаја.

На државним путевима IA реда тренутно је у функцији 85 паркиралишта, од којих је  13 СОС и 8 за потребе служби одржавања. На паркиралиштима постоји могућност паркирања путничких возила, особа са инвалидитетом, БУС возила и теретних возила. Сва паркиралишта су опремљена мобилијаром за седење и мобилним тоалетима. На паркиралиштима постоји 920 места за путничке аутомобиле, 32 места за особе са инвалидитетом, 86 места за БУС возила и 507 места за теретна возила.

Поред паркиралишта која су у надлежности ЈП Путеви Србије, на државним путевима IA реда тренутно је у функцији 57 станица за снабдевање моторних возила горивом.

Јавно предузеће „Путеви Србије”, Сектор наплате путарине, врши наплату накнаде за употребу аутопута (путарине). Наплата путарине се од 01. децембра 2019. године, на свим деоницама одвија у условима затвореног система.

Укупна дужина државних путева IА реда - аутопутева под наплатом износи 829,872км. Наплата путарине се обавља преко аутоматског техничког система за наплату који се састоји од 66 наплатних станица.

Информације о локацији наплатних станица, цени путарине, начинима плаћања путарине…можете пронаћи на: линку.

 


 


Штампа