Одељење за пројектну и планску документацију

Мапа европских коридора
Одељење за пројектну и планску документацију прати израду Генералних, Идејних, пројекта за грађевинску дозволу путева и свих објеката и инсталација које се налазе у зони пута и за потребе ових пројеката припрема пројектне задатке.

Одељење припрема документацију потребну за реализацију дугорочних и средњерочних програма и планова развоја путева и прати и учествује у раду стручних комисија и тимова у вредновању пројектних решења и избору најповољнијих, све до стручне и формално правне верификације пројекта.

Одељење на основу уговорених рокова прати динамику реализације обрађивањем техничке документације и контролише месечне ситуације за извршење уговорених услуга, а врши и израду тендера јавне набавке техничке документације.

У делокруг рада одељења спада и планска документација. Одељење се организује, координира и ангажује на припреми и изради Програма за израду планске документације. 

Такође врши обраду предмета којим се издају услови за израду Програма за просторне и урбанистичке планове.

Одељење врши и израду тендера, јавне набавке за израду пројектно-техничке и планске документације. На основу активних уговора, прати динамику обрађивача, динамику реализације обрађивача и контролише њихове ситуације за извршење уговорених услова.

Одељење извршава и прати реализацију свих потребних услова, мишљења и сагласности за израду планске и техничке документације. Припрема и прибавља решење за извођење радова, одлуке и закључке у вези са реализацијом и планском и техничком документацијом.


АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА У ВЕЗИ СА ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ:

Одељење је учествовало у свим активностима везаним за

ПРОГРАМ А ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНЕ. Предметни програм имплементације у складу са законом утврђује мере и aктивности за спровођење Просторног плана Републике Србије за раздобље од пет година. Просторни план Републике Србије који има стратешко-развојну и општу регулаторну функцију и представља основни плански документ просторног планирања и развоја код нас. Актуелни Просторни план Републике Србије усвојила је Народна скупштина као саставни део Закона о Просторном плану Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 88/10), за период од 2010. до 2020. године.

Издавање услова за израду планске документације за просторне и урбанистичке планове, на територији Србије.  
Издавање услова приликом преиспитивања планских докумената
Издавање услова за израду урбанистичких пројеката/ парцелација, препарцелација, инсталације
Издавање услова за потребе локациских услова за локације које се налазе у коридорима објеката у надлежности ЈП" Путеви Србије"
Издавање услова за израду Урбанистичких услова за одређене локације са прикључењем на саобраћајну инфраструктуру
Исправљање граница катастатарских парцела (у складу са важећим планским основом)
Покретање процедуре за издавање локациских услова за потребе ЈП "Путеви Србије"  


АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА У ВЕЗИ СА ПРОЈЕКТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ:

Покретање поступка за израду Генералних, Идејних, Главних пројекта за потребе ЈП "Путеви Србије".
Покретање и спровођење поступка јавне набавке за израду техничке документације у складу са Законом о Јавним набавкама.
Израда Пројектних задатака за све нивое пројетне документације, која је у надлежности ЈП "Путеви Србије".
Координирање пројектним циклусом са одељењима за заштиту животне средине и безбедности саобраћаја приликом израде свих варијанти пројектних задатака.
Мониторинг над процесом пројектовања и координација између пројектаната, стручне контроле и техничке контроле.
Подношење захтева за издавање Извода из плана за изградњу путних праваца за потребе ЈП" Путеви Србије".
Подношење захтева ради добијања Решења ресорног министарства, за изградњу и реконструкцију, рехабилитацију путева и свих објеката и инсталација које се налазе у зони пута.
Организовање јавних промоција кључних пројеката, у сарадњи са друштвом за путеве Србије, као и привредним коморама.
Сарађивање са другим Секторима унутар ЈП "Путеви Србије" у вези са предрадњама при изради тендера за извођење радова.

Издавјамо најактуелније пројекте на којима се ангажовало у претходном периоду:

1/Коридор Хц /Е-80/, Просек–Димитровград
Коридор Х /Е75/, Грабовница–Левосоје

2/Рута4, Аутопут Е-763, Београд–Прељина

ПЛАНИРАНИ ПРОЈЕКТИ – КОРИДОРИ

1/Рута 9а, Брза саобраћајница Нови Сад–Рума, „Фрушкогорски коридор“ (Нови Сад–Рума), и даље Рума-Шабац–Лозница

2/Рута 4, Аутопут Е-763, Београд–Јужни Јадран
Деоница: Прељина - Пожега (30, 96 km) и даље Пожега–Бољаре (107 km)

3/ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА, СЕКТОР Ц: Бубањ Поток–Винча–Панчево (са новим друмско-железничким мостом преко Дунава), дужине 31 km

4/Рута 7 Идејни пројекат Аутопута Е-80 Ниш-Мердаре /77км/

5/Рута 5 Идејни пројекат Појате-Прељина

6/Рута 3 Пројекат изградње аутопута Пожега-Котроман /60км/

ico-pdf - Закон о планирању и изградњи
ico-adobe - Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
ico-pdf - Правилник о садржини, обиму и начину израде претходне студије оправданости и студије оправданости за изградњу објеката
ico-pdf - Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута
ico-pdf - Oдлука о утврђивању магистралних путева
ico-pdf - Oдлука о утврђивању регионалних путева


Штампа