Odeljenje za projektnu i plansku dokumentaciju

Mapa evropskih koridora
Mapa evropskih koridora

Odeljenje za projektnu i plansku dokumentaciju prati izradu Generalnih, Idejnih, Projekta za građevinsku dozvolu puteva i svih objekata i instalacija koje se nalaze u zoni puta i za potrebe ovih projekata priprema projektne zadatke.

Odeljenje priprema dokumentaciju potrebnu za realizaciju dugoročnih i srednjeročnih programa i planova razvoja puteva i prati i učestvuje u radu stručnih komisija i timova u vrednovanju projektnih rešenja i izboru najpovoljnijih, sve do stručne i formalno pravne verifikacije projekta.

Odeljenje na osnovu ugovorenih rokova prati dinamiku realizacije obrađivanjem tehničke dokumentacije i kontroliše mesečne situacije za izvršenje ugovorenih usluga, a vrši i izradu tendera javne nabavke tehničke dokumentacije.

U delokrug rada odeljenja spada i planska dokumentacija. Odeljenje se organizuje, koordinira i angažuje na pripremi i izradi Programa za izradu planske dokumentacije. 

Takođe vrši obradu predmeta kojim se izdaju uslovi za izradu Programa za prostorne i urbanističke planove.

Odeljenje vrši i izradu tendera, javne nabavke za izradu projektno-tehničke i planske dokumentacije. Na osnovu aktivnih ugovora, prati dinamiku obrađivača, dinamiku realizacije obrađivača i kontroliše njihove situacije za izvršenje ugovorenih uslova.

Odeljenje izvršava i prati realizaciju svih potrebnih uslova, mišljenja i saglasnosti za izradu planske i tehničke dokumentacije. Priprema i pribavlja rešenje za izvođenje radova, odluke i zaključke u vezi sa realizacijom i planskom i tehničkom dokumentacijom.


AKTIVNOSTI ODELjENjA U VEZI SA PLANSKOM DOKUMENTACIJOM:

Odeljenje je učestvovalo u svim aktivnostima vezanim za

PROGRAMA IMPLEMENTACIJE PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE. Predmetni program implementacije u skladu sa zakonom utvrđuje mere i aktivnosti za sprovođenje Prostornog plana Republike Srbije za razdoblje od pet godina. Prostorni plan Republike Srbije koji ima strateško-razvojnu i opštu regulatornu funkciju i predstavlja osnovni planski dokument prostornog planiranja i razvoja kod nas. Aktuelni Prostorni plan Republike Srbije usvojila je Narodna skupština kao sastavni deo Zakona o Prostornom planu Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 88/10), za period od 2010. do 2020. godine.

Odeljenje je dalo aktivnu podršku izradi Nacrta novog Prostornog plana Republike Srbije za period 2021-2035 godine, čije se usvajanje uskoro očekuje.

U okviru svojih  redovnih aktivnosti radilo je na realizaciji svih Prostornih planova infrastrukturnih koridora za sve projekte izgradnje.

Pored ovih poslova , odeljenje je zaduženo i za:

Izdavanje uslova za izradu planske dokumentacije za prostorne i urbanističke planove, na teritoriji Srbije.  
Izdavanje uslova prilikom preispitivanja planskih dokumenata
Izdavanje uslova za izradu urbanističkih projekata/ parcelacija, preparcelacija, instalacije
Izdavanje uslova za potrebe lokaciskih uslova za lokacije koje se nalaze u koridorima objekata u nadležnosti JP" Putevi Srbije"
Izdavanje uslova za izradu Urbanističkih uslova za određene lokacije sa priključenjem na saobraćajnu infrastrukturu
Ispravljanje granica katastatarskih parcela (u skladu sa važećim planskim osnovom)
Pokretanje procedure za izdavanje lokaciskih uslova za potrebe JP "Putevi Srbije"  


AKTIVNOSTI ODELjENjA U VEZI SA PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM:

Pokretanje postupka za izradu Generalnih, Idejnih, Projekta za izvođenje za potrebe JP "Putevi Srbije".
Pokretanje i sprovođenje postupka javne nabavke za izradu tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama.
Izrada Projektnih zadataka za sve nivoe projetne dokumentacije, koja je u nadležnosti JP "Putevi Srbije".
Koordiniranje projektnim ciklusom sa odeljenjima za zaštitu životne sredine i bezbednosti saobraćaja prilikom izrade svih varijanti projektnih zadataka.
Monitoring nad procesom projektovanja i koordinacija između projektanata, stručne kontrole i tehničke kontrole .Monitoring nad procesom realizacije komercijalnih ugovora, koji podrazumevaju koordinacija između finasijera i izvođača.

Podnošenje zahteva za izdavanje Izvoda iz plana za izgradnju putnih pravaca za potrebe JP" Putevi Srbije".
Podnošenje zahteva radi dobijanja Rešenja resornog ministarstva, za izgradnju i rekonstrukciju, rehabilitaciju puteva i svih objekata i instalacija koje se nalaze u zoni puta.
Organizovanje javnih promocija ključnih projekata, u saradnji sa društvom za puteve Srbije, kao i privrednim komorama.
Sarađivanje sa drugim Sektorima unutar JP "Putevi Srbije" u vezi sa predradnjama pri izradi tendera za izvođenje radova.

Izdavjamo najaktuelnije projekte na kojima se odeljenje angažovalo u prethodnom periodu:

1/ Krak Koridora Hc /E-80/, deonica: Prosek–Dimitrovgrad i  Koridor H /E75/, deonica: Grabovnica–Levosoje, kao i obilaznica Beograda

2/Ruta4, Autoput E-763, deonice: Beograd–Preljina i Preljina- Požega (31km)

3/Ruta 5, Autoput E-761, deonica: Pojate-Preljina(110km)

4/Brza saobraćajnica IB 27 Loznica-Valjevo-Lazarevac, deonica: Iverak- Lajkovac( petlja na E-763) (17,6km)

5/ Kuzmin/ veza sa Koridorom X/-Sremska Rača  km 0+16+587,85 i most preko reke Save L=1,3km

6/ Tunel ispod prevoja Kadinjače na državnom putu Dub-Dubci (L=1,26km)

7/Ruta 7 Generalni i  Idejni projekat Autoputa E-80 Niš-Merdare (77km)

8/ Ruta 9a, „Fruškogorski koridor“ (Novi Sad–Ruma) Brza saobraćajnica Novi Sad–Ruma   

Kao i Autoput Ruma-Šabac a u nastavku Brza saobraćajnica Šabac-Loznica

9/ Brza saobraćajnica IB reda, autoput E-75 Beograd-Niš (Petlja ''Požarevac'') - Požarevac (Obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac (67,941 km)

PLANIRANI PROJEKTI – KORIDORI

Trenutno se radi na projekata koji su u različitim fazama realizacije:

1/ E-763 Autoput, Preljina- Požega (L=30,9km)

2/ Ruta 4, E-70, Autoput Beograd - Pančevo - Vršac - granica sa Rumunijom, (60km)

3/ E-763, Autoput Beograd–Južni Jadran deonica: Požega–Boljare (107 km)

4/ Obilaznica  Beograda, Sektor C: Bubanj Potok–Vinča–Pančevo (sa novim drumsko-železničkim mostom preko Dunava), (31 km)

5/ Izgradnja deonice Surčin – Novi Beograd (7,9km)

6/ Ruta 3 Autoputa Požega-Kotroman (60km)

7/ Brze saobraćajnice IB reda Kragujevac - Batočina na autoput E-75 i petlje ''Batočina'' , Severna obilaznica Kragujevca (20km) i Brze saobraćajnice IB reda od Kragujevca do veze sa državnim putem IA-A5 (E-761) u Mrčajevcima, L = 37km

8/ Brza  saobraćajnica IB reda na pravcima Golubac – Donji Milanovac – Brza Palanka i Kladovo - Negotin, L = 143,521km

9/ Brza saobraćajnica IB reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg)-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran-Bečaj-Kikinda-granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo)

10/ Ruta 5, Brza saobraćajnica Paraćin –Zaječar-Negotin(133km)

11/ Izgradnja mosta preko reke Dunav kod Bačke Palanke sa prilazima (pristupni putevima)

12/  Izgradnja mosta preko reke Velike Morave i pristupnih saobraćajnica u Ćupriji

13/ Izmeštanje dela trase državnog puta IIA reda br. 154 i izgradnju nadvožnjaka preko železničke pruge Beograd- Požarevac

14/ Obilaznica Gornjeg Milanovca

Lot1-Gornji Milanovac-Klagučevo (novogradnja)

Lot2 Klagučevo-Takovo(rekonstrukcija sa izgradnjom tehničke infrastrukture)

15) Obilaznica Užica(L=4,845km)

Svi ovi projekti će unaprediti ravnomerni regionalni razvoj cele teritorije Srbije, stvarajući preduslov za ubrzani dalji privredni  razvoj zemlje.

ico-adobe - Zakon o planiranju i izgradnji
ico-adobe - Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
ico-adobe - Pravilnik o sadržini, obimu i načinu izrade prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti za izgradnju objekata
ico-adobe - Pravilnik o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta
ico-adobe - Odluka o utvrđivanju magistralnih puteva
ico-adobe - Odluka o utvrđivanju regionalnih puteva


Štampa