Odeljenje za projektnu i plansku dokumentaciju

 Mapa evropskih koridora
Mapa evropskih koridoraOdeljenje za projektnu i plansku dokumentaciju prati izradu Generalnih, Idejnih, projekta za građevinsku dozvolu puteva i svih objekata i instalacija koje se nalaze u zoni puta i za potrebe ovih projekata priprema projektne zadatke.

Odeljenje priprema dokumentaciju potrebnu za realizaciju dugoročnih i srednjeročnih programa i planova razvoja puteva i prati i učestvuje u radu stručnih komisija i timova u vrednovanju projektnih rešenja i izboru najpovoljnijih, sve do stručne i formalno pravne verifikacije projekta.

Odeljenje na osnovu ugovorenih rokova prati dinamiku realizacije obrađivanjem tehničke dokumentacije i kontroliše mesečne situacije za izvršenje ugovorenih usluga, a vrši i izradu tendera javne nabavke tehničke dokumentacije.

U delokrug rada odeljenja spada i planska dokumentacija. Odeljenje se organizuje, koordinira i angažuje na pripremi i izradi Programa za izradu planske dokumentacije. 

Takođe vrši obradu predmeta kojim se izdaju uslovi za izradu Programa za prostorne i urbanističke planove.

Odeljenje vrši i izradu tendera, javne nabavke za izradu projektno-tehničke i planske dokumentacije. Na osnovu aktivnih ugovora, prati dinamiku obrađivača, dinamiku realizacije obrađivača i kontroliše njihove situacije za izvršenje ugovorenih uslova.

Odeljenje izvršava i prati realizaciju svih potrebnih uslova, mišljenja i saglasnosti za izradu planske i tehničke dokumentacije. Priprema i pribavlja rešenje za izvođenje radova, odluke i zaključci u vezi sa realizacijom i planskom i tehničkom dokumentacijom.  
 

AKTIVNOSTI ODELjENjA U VEZI SA PLANSKOM DOKUMENTACIJOM: 

Odeljenje je učestvovalo u svim aktivnostima vezanim za

PROGRAM A IMPLEMENTACIJE PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE. Predmetni program implementacije u skladu sa zakonom utvrđuje mere i aktivnosti za sprovođenje Prostornog plana Republike Srbije za razdoblje od pet godina.Prostorni plan Republike Srbije koji ima strateško-razvojnu i opštu regulatornu funkciju i predstavlja osnovni planski dokument prostornog planiranja i razvoja kod nas. Aktuelni Prostorni plan Republike Srbije usvojila je Narodna skupština kao sastavni deo Zakona o Prostornom planu Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 88/10), za period od 2010. do 2020. godine.

Izdavanje uslova za izradu planske dokumentacije za prostorne i urbanističke planove, na teritoriji Srbije.  
Izdavanje uslova prilikom preispitivanja planskih dokumenata
Izdavanje uslova za izradu urbanističkih projekata/ parcelacija, preparcelacija, instalacije
Izdavanje uslova za potrebe lokaciskih uslova za lokacije koje se nalaze u koridorima objekata u nadležnosti JP" Putevi Srbije"
Izdavanje uslova za izradu Urbanističkih uslova za određene lokacije sa priključenjem na saobraćajnu infrastrukturu
Ispravljanje granica katastatarskih parcela (u skladu sa važećim planskim osnovom)
Pokretanje procedure za izdavanje lokaciskih uslova za potrebe JP "Putevi Srbije"
 

AKTIVNOSTI ODELjENjA U VEZI SA PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM: 

Pokretanje postupka za izradu Generalnih, Idejnih, Glavnih projekta za potrebe JP "Putevi Srbije".
Pokretanje i sprovođenje postupka javne nabavke za izradu tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama.
Izrada Projektnih zadataka za sve nivoe projetne dokumentacije, koja je u nadležnosti JP "Putevi Srbije".
Koordiniranje projektnim ciklusom sa odeljenjima za zaštitu životne sredine i bezbednosti saobraćaja prilikom izrade svih varijanti projektnih zadataka.
Monitoring nad procesom projektovanja i koordinacija između projektanata, stručne kontrole i tehničke kontrole.
Podnošenje zahteva za izdavanje Izvoda iz plana za izgradnju putnih pravaca za potrebe JP" Putevi Srbije"
Podnošenje zahteva radi dobijanja Rešenja resornog ministarstva, za izgradnju i rekonstrukciju, rehabilitaciju puteva i svih objekata i instalacija koje se nalaze u zoni puta.
Organizovanje javnih promocija ključnih projekata , u saradnji sa društvom za puteve Srbije, kao i privrednim komorama .
Sarađivanje sa drugim Sektorima unutar JP "Putevi Srbije" u vezi sa predradnjama pri izradi tendera za izvođenje radova.

Izdavjamo najaktuelnije projekte na kojima se angažovalo u prethodnom periodu:

1/Koridor Hc /E-80/, Prosek–Dimitrovgrad
Koridor H /E75/, Grabovnica–Levosoje

2/Ruta4, Autoput E-763, Beograd–Preljina,

PLANIRANI PROJEKTI –KORIDORI

1/ Ruta 9a, Brza saobraćajnica Novi Sad–Ruma, „Fruškogorski koridor“(Novi Sad–Ruma), i dalje Ruma-Šabac–Loznica

2/Ruta 4, Autoput E-763, Beograd–Južni Jadran
Deonica: Preljina–Požega (30, 96 km) i dalje Požega–Boljare (107 km)

3/OBILAZNICA BEOGRADA, SEKTOR C: Bubanj Potok–Vinča–Pančevo (sa novim drumsko-železničkim mostom preko Dunava), dužine 31 km

4/Ruta 7 Idejni projekat Autoputa E-80 Niš–Merdare /77km/

5/Ruta 5 Idejni projekat Pojate–Preljina

6/Ruta 3 Projekat izgradnje autoputa Požega–Kotroman /60km/


ico-adobe - Zakon o planiranju i izgradnji
ico-adobe - Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
ico-adobe - Pravilnik o sadržini, obimu i načinu izrade prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti za izgradnju objekata
ico-adobe - Pravilnik o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta
ico-adobe - Odluka o utvrđivanju magistralnih puteva
ico-adobe - Odluka o utvrđivanju regionalnih puteva


Štampa