search

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

 

 

Akta Nadzornog odbora

ico pdf 10.03.17. Plan o izmenama i dopunama Plana nabavki za 2016.

ico pdf 30.12.16. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 30.12.16. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 22.12.16. Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 22.12.16. Usvojen zakljucak na Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 22.12.16. Izvestaj o radu Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije" od prve sednice održane 18.07.2013. do sedamdeset prve sednice održane 22.12.2016.godine

ico pdf 22.12.16. Odluka o radu Nadzornog odbora JP "Putevi Srbije" od prve sednice održane 18.07.2013. do sedamdeset prve sednice održane 22.12.2016.godine

ico pdf 22.12.16. Propratna akta sa potvrdom prijema - Odluka i Izvestaj o radu od 1. do 71. sednice Nadzornog odbora

ico pdf 13.12.16. Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 13.12.16. Usvojen Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 30.11.16. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 30.11.16. Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 29.11.16. Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 29.11.16. Usvojen Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 31.10.16. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 31.10.16. Usvojen Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 10.10.16. Odluka o usklađivanju poslovanja JP „Putevi Srbije“ sa Zakonom o javnim preduzećima (Sl.Gl. 82)

ico pdf 24.06.16. Obrazloženje o razrešenju izvršnih direktora

ico pdf 24.06.16. Usvojena odluka o razrešenju izvršnih direktora

ico pdf 24.06.16. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015.god.

ico pdf 10.06.16. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 10.06.16. Usvojen zaključak na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 30.05.16. Strateški plan za uvodjenje i razvoj održavanja puteva zasnovanog na definisanom nivou usluga na mreži državnih puteva Srbije

ico pdf 30.05.16. Odluka o davanju saglasnosti na Strateški plan

ico pdf 26.02.16. Odluka o visini naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu

ico pdf 30.11.15. Zaključak - pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova JP "Putevi Srbije"

ico pdf 30.11.15. Usvojen pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova JP "Putevi Srbije"

ico pdf 18.11.15. Odluka o izmenama Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 19.06.15. Poslovnik o radu Nadzornog odbora JP „Putevi Srbije“

ico pdf 25.05.15. Izvod iz Sl. glasnika u kome je objavljeno Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu

ico pdf 25.05.15. Usvojen Pravilnik o radu

ico pdf 29.09.14. Odluka o izmeni Statuta JP "Putevi Srbije"

ico pdf 10.10.14. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik

ico pdf 14.02.14. Usvojena odluka izveštaj o popisu imovine i obaveza JP "Putevi Srbije" sa stanjem na dan 31.12.2013. god.

ico pdf 14.02.14. Obrazloženje usvojene odluke o popisu 14.02.2014. god.

ico pdf 15.01.14. Usvojena odluka o imenovanju članova za komisiju za reviziju

ico pdf 18.07.13. Usvojena odluka o imenovanju sekretara i zapisničara

Rešenja Vlade

ico pdf 02.03.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2016. godinu-izvod iz Sl.glasnika

ico pdf 23.02.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2016. godinu

ico pdf 23.02.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2016. godinu - izvod iz Sl. glasnika

ico pdf 22.02.17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2016. godinu

ico pdf 26.02.16. Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o visini naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu

ico pdf 18.11.15. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 07.09.15. Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izveštaj JP "Putevi Srbije" za 2014. godinu

ico pdf 25.05.15. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik

ico pdf 20.11.14. Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o statusnoj promeni privrednog društva "Koridori Srbije" d.o.o. i JP "Putevi Srbije"

ico pdf 31.07.14. Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopuni odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 29.07.14. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2014. god.

ico pdf 28.07.14. Sl. glasnik RS, br. 78 Sadržaj

ico pdf 28.07.14. Sl. glasnik RS, br. 78 Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2014. god.

ico pdf 28.07.14. Sl. glasnik RS, br. 78 Odluka o izmenama i dopuni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

ico pdf 27.05.14. Izvod iz sl. glasnika u kome je objavljeno rešenje o davanju saglasnosti na p.p. JP “Putevi Srbije” za 2014. god.

ico pdf 26.05.14. Resenje o davanju saglasnosti na program poslovanja 2014. god.

ico pdf 08.11.13. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog Odbora JP "Putevi Srbije"

ico pdf 08.11.13. Rešenje o dopuni rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog Odbora JP "Putevi Srbije"

ico pdf 05.07.13. Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog Odbora JP "Putevi Srbije"

Ostalo

ico pdf 15.01.16. Izveštaja o radu Nadzornog odbora

ico pdf 15.01.16. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora

ico pdf 06.05.15. Zaključak i Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 10.10.14. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 10.10.14. Plan o izmenama i dopunama plana nabavki za 2014. god.

ico pdf 29.09.14. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2013. god.

ico pdf 17.09.14. Nacrt ugovora o pripajanju 10.09.2014. god.

ico pdf 27.02.14. Usvojen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

ico pdf 03.02.14. Rešenje APR-a Registracija predsednika i članova izvršnog odbora

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602